Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Serviciul public județean de drumuri Bacău

Adresa :

str. George Bacovia nr. 57
Bacău, 600238

Telefon :

0234-588 337
Fax 0234-588 337

E-mailspjdbacau@yahoo.com

Conducere :

Director: ing. Lenuța ARDELEANU

Șef serviciu administrarea drumurilor, siguranța circulației, banca de date: ing. Mihai ERGAMIN

Șef serviciu contabilitate, implementare proiecte, administrativ: ec. Daiana Carleta ARDELEANU

Situația privind salariile de bază la data de 31 martie 2018 pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, conform Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 145/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și din serviciile publice aflate în subordinea acestuia

CONTRACT SUBSECVENT nr. 23/30.10.2017

CONTRACT SUBSECVENT nr. 21/27.10.2016

PUBLICAȚIE privind condițiile de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică a Județului Bacău a furnizorilor de rețele de relecomunicații

Profil de activitate
Serviciul Public Județean de Drumuri are ca obiect de activitate administrarea, proiectarea, construirea, întretinerea, modernizarea drumurilor si podurilor
 
Atributii
- Elaboreaza studii, prognoze si programe anuale si de perspectiva, pentru dezvoltarea si sistematizarea retelei de drumuri si le propune spre aprobare autoritatilor competente;
- Elaboreaza documentatii tehnico-economice si organizeaza lucrarile de administrare, dezvoltare, exploatare, reparare si întretinere a drumurilor judetene,cu asigurarea starii de viabilitate si siguranta a circulatiei;
-Controleaza si aplica normele specifice activitatii privind siguranta pe drumurile judetene, constata si aplica sanctiunile contraventionale privind siguranta circulatiei pe drumurile judetene si comunale, conform O.G. nr. 43/ 1996 republicata si a H.G. nr. 36/ 1996; - Face propuneri pentru clasarea si încadrarea drumurilor judetene si comunale, potrivit prevederilor O.G. nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor, republicata;
- Avizeaza si emite autorizatiile pentru instalatiile, constructiile si lucrarile de orice fel care se executa în zonele drumurilor judetene sau traversarea acestora;
- Emite autorizatii pentru transporturile pe drumurile judetene care au greutati si gabarite care depasesc pevederile legale si controleaza respectarea prevederilor din aceste autorizatii;
- Organizeaza si executa recensamântul circulatiei pe drumurile judetene si prelucreaza datele rezultate;
-Face propuneri pentru îmbunatatirea starii tehnice a drumurilor, în vederea dezvoltarii unitare a infrastructurii de drumuri din judet;
- Asigura organizarea interventiilor necesare pentru prevenirea si/sau eliminarea operativa a avariilor, restrictiilor sau altor situatii generale de calamitati pe drumurile judetene;
- Organizeaza si raspunde de îndeplinirea programelor anuale privind drumurile judetene si utilizarea, potrivit legii, a fondurilor alocate; - Întocmeste si raspunde de realizarea programului de protectie a muncii si prevenirea poluarii mediului; - Executa proiecte pentru lucrari noi, investitii, întretinere si reparatii drumuri, poduri si cladiri, inclusiv în regim de subproiectare;
- Organizeaza activitatea pentru perioada de iarna, întocmeste si prezinta Consiliului Judetean programul de combatere a înzapezirii;
- Urmareste comportarea retelei de drumuri fata de actiunea traficului si agentilor naturali si propune masuri pentru exploatarea optima a retelei de drumuri;
- Realizeaza inventarierea anuala a patrimoniului;
- Ia masuri si raspunde de paza si integritatea patrimoniului încredintat spre administrare;
- Realizeaza programul propriu de cercetare, proiectare si informatizare;
- Organizeaza, îndruma si controleaza aplicarea semnalizarii rutiere, potrivit normelor legale si conventiilor internationale;
- Opereaza si ia masuri de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului de Interne, pentru cresterea gradului de siguranta a circulatiei pe drumurile judetene;
- Informeaza operativ conducerea Consiliului Judetean cu problemele specifice privind drumurile judetene si comunale.
 
Program de activitati
- desfasoara activitati de urmarire a executiei în conditii optime si de calitate a lucrarilor pe drumurile judetene;
- elaboreaza studii si le transmite serviciului Programe - Prognoze a Consiliului Judetean pentru dezvoltarea si sistematizarea retelei de drumuri judetene;
- constata si aplica contraventiile prevazute de Hotarârea Guvernului nr. 36/1995 si Hotarârea Consiliului Judetean privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind exploatarea si mentinerea în buna stare a drumurilor publice;
- face propuneri pentru clasarea si încadrarea drumurilor judetene conform Ordonantei nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;
- avizeaza si emite autorizatii pentru instalatiile, constructiilor si lucrarilor de orice fel ce se executa în zonele de siguranta a drumurilor judetene sau pe care le traverseaza;
- realizeaza administrarea, întretinerea si exploatarea retelei de drumuri si poduri judetene în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului României nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;
- emite autorizatii speciale pentru transporturile pe drumurile judetene care au greutati si gabarite ce depasesc prevederile legale si asigura controlul respectarii prevederilor din aceste autorizatii;
- organizeaza si executa recensamântul circulatiei pe drumurile judetene, centralizeaza si prelucreaza datele respective;
- asigura aplicarea si executarea la timp a tuturor sarcinilor ce decurg din legi, ordonante, hotarâri ale organelor de stat;
- face propuneri pentru îmbunatatirea starii tehnice a drumurilor judetene în scopul dezvoltarii armonioase a retelei teritoriale;
- organizeaza activitatea de iarna, întocmind programul de combatere a înzepezirii drummurilor judetene si îl supune spre aprobare Consiliului Judetean Bacau
- elaboreaza studii, cercetari, documentatii si proiecte pentru dezvoltarea si modernizarea drumurilor, de perfectionarea proceselor tehnologice, introducerea de procedee si metode noi, colaboreaza cu institutele de cercetare pentru realizarea temelor propii de cercetare;
- urmareste modul în care se comporta reteaua de drumuri judetene fata de actiunea traficului, agentilor naturali, analizând materialul tehnic-documentar pentru determinarea conditiilor optime de exploatare a drumurilor;
- elaboreaza propunerile pentru programele anuale si de perspectiva pentru realizarea lucrarilor de administrare, întretinere, reparatii, modernizari, investitii si de dezvoltare a retelei rutiere;
- organizeaza si raspunde de îndeplinirea programelor anuale aprobate de Consiliul Judetean Bacau si de utilizarea rationala în conformitate cu prevederile locale a fondurilor alocate de la bugetul local si de la fondurile speciale;
- stabileste necesarul de materiale de aprovizionat si a transporturilor pentru activitatea propie, închind contractele necesare, urmarind si raspunzând de realizarea lor;
- informeaza periodic conducerea Consiliului Judetean Bacau si Delegatia Permanenta cu problemele specifice activitatii de drumuri;
- încheie contracte cu tertii pentru realizarea unor programe în domeniul informaticii, realizarii de reparatii si întretinere a drumurilor;
- asigura efectuarea inventarierii generale a patrimoniului pe care îl administreaza;
- ia masuri pentru organizarea activitatii de aparare a patrimoniului si buna gospodarire a acestuia;
- ia masuri si urmareste asigurarea disciplinei în cadrul directiei;
- reprezinta Consiliul Judetean, în limita competentelor acordate la consfatuiri si actiuni pe plan intern, organizate pe teme de drumuri si poduri;
- prezinta Consiliului Judetean propuneri pentru concesionarea si închirierea de bunuri proprietate publica conform prevederilor legale;
- coordoneaza si urmareste realizarea programului propriu de cercetare, proiectare si informatica;
- asigura organizarea interventiilor necesare în scopul eliminarii operative a avariilor, restrictiilor sau alte situatii provocate de calamitati pe drumurile locale;
- organizeaza, îndruma si controleaza aplicarea semnalizarii rutiere în conformitate cu normele în vigoare si conventiile internationale;
- opereaza si ia masuri de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului de Interne, pentru ridicarea gradului de siguranta a circulatiei pe drumurile judetene;
- gestioneza fondurile speciale constituite conform legii, repartizate de catre Consiliul Judetean conform legislatiei în vigoare pentru lucrarile programate la acest capitol.


 

**raporturi de serviciu incetate

Personal propriu