Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Proiecte în derulare

ReCONNECT DIASPORA - Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului

Comunicat de presă privind lansarea proiectului "Nediscriminarea înseamnă drepturi egale! Accesul echitabil al copiilor romi la servicii de sănătate - o condiție fundamentală într-o societate nediscriminatorie"

Studiu în cadrul proiectului "Nediscriminarea înseamnă drepturi egale! Accesul echitabil al copiilor romi la servicii de sănătate - o condiție fundamentală într-o societate nediscriminatorie"

Proiectul-pilot „Un altfel de sprijin pentru dezvoltarea zonelor rurale sărace băcăuane din Valea Zeletinului – promovarea învățării și consolidării limbii franceze în vederea dezvoltării comunitare, în contextul extinderii relațiilor de colaborare cu Franța

Proiect „Dezvoltarea infrastructurii hardware și software pentru oferirea de servicii de e-administrație inclusiv gestionarea registrului agricol în format electronic în Județul Bacău”, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională


Proiect pilot privind realizarea unui sistem informatic modern pentru eficientizarea serviciilor livrate cetățenilor de către administrația publică locală din județul Bacău

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bacău implementează proiectul „Proiect pilot privind realizarea unui sistem informatic modern pentru eficientizarea serviciilor livrate cetatenilor de catre administratia publica locala din judetul Bacau” – cod SMIS 10613, finanțat din Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, Axa prioritară 2: „Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare” Domeniul 2.2: „Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor” , Operatiunea „Implementarea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice”.

Proiectul este cofinanțat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013. Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 1.455,642,6 lei, din care:
• 819.136,50 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
• 125.279,70 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national;
•   19.273,80 lei – cofinanțarea eligibilă a Consiliului Judetean Bacau

Obiectivul general îl constituie imbunatățirea calității și eficienței furnizării serviciilor oferite de administrația publică locală prin utilizarea instrumentelor și echipamentelor informatice moderne având ca rezultat reducerea duratei de livrare a serviciilor specifice. Obiectivul general va fi atins prin simplificarea procedurilor administrative corelată cu introducerea de metode electronice de gestionare și management a documentelor administrative care să conducă la atingerea scopului propus.

Grupul țintă vizat în acest proiect este format din angajații primariilor celor 93 unități administrativ teritoriale de pe raza județului, indiferent dacă au statutul de funcționar public sau personal contractual.

Informații suplimentare privitoare la derularea proiectului - Direcția Integrare Europeană, telefon 0234 537200 int. 170
Persoana de contact: Manuela Antohi - manager proiect

[ Comunicat de presă ]

Implementarea unui sistem modern de management al calității și mediului – un pas spre o administrație modernă, cod smis 6695

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bacău implementează proiectul cu titlul “Implementarea unui sistem modern de management al calității și mediului – un pas spre o administrație modernacod SMIS 6695,  în perioada 2010 - 2011.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative din Fondul Social European, Axa prioritară 2: „Îmbunătățirea  calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare”, Domeniul 2.2: “Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor”.

Bugetul proiectului este de 372.499,90 lei (fără TVA). Contribuția Uniunii Europene, prin Fondul Social European (FSE), este de 316.624,91 lei, iar contribuția financiară a Consiliului Județean Bacău, la total buget proiect, este de 7.450,00 lei.

Obiectivul general al proiectului este de îmbunătățire a calității și eficienței serviciilor publice furnizate la nivelul Consiliul Județean Bacău prin consolidarea capacității administrative de gestiona aceste servicii, raportate la standarde de calitate recunoscute.
Îndeplinirea obiectivelor propuse se va realiza prin activități precum: proiectarea și implementarea sistemului de management combinat, de calitate și de mediu, în conformitate cu SR EN ISO 9001 : 2008 și cu SR EN ISO 14001:2005, realizarea procedurilor pentru sistemul de control managerial conform  Ordinul MFP nr. 946/17.07.2005, desfășurarea sesiunii de instruire nr. 1 Manager al sistemelor calității, Domeniul: Administrație și management, Cod COR: 242303, Desfășurarea sesiunii de instruire nr. 2 Auditor în domeniul calității, Domeniul: Administrație și management, Cod COR:  242301, certificarea sistemului de management combinat, de calitate și de mediu, în conformitate cu SR EN ISO 9001 : 2008 și cu SR EN ISO 14001:2005.

Informații suplimentare privitoare la derularea proiectului: Direcția Integrare Europeană, telefon: 0234 537200 int.170.
Persoană de contact: Făghian Cătălina-manager de proiect

[ Comunicat de presă ]

Programarea strategică  - modalitate de optimizare a structurilor pentru noile servicii descentralizate/deconcentrate din sectorul prioritar sănătate

Consiliul Județean Bacău  a obținut o finanțare nerambursabilă pentru implementarea proiectului “Programarea strategică  - modalitate de optimizare a structurilor pentru noile servicii descentralizate / deconcentrate din sectorul prioritar sănătate” (Cod SMIS 10763), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional „Dezvoltarea capacității administrative” (PO DCA) 2007 – 2013, Axa prioritara nr. 2 Imbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul de intervenție 2.1: „Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor”, Operațiunea: “Optimizarea structurilor pentru noile servici descentralizate / deconcentrate din cele trei sectoare prioritare”.

Valoarea totală a proiectului este de 850.000 lei, din care 850.000 lei reprezintă valoarea eligibilă, formată din 833.000 lei provenind din Instrumente Structurale și 17.000 lei reprezentând cofinanțarea beneficiarului.

Proiectul are ca scop dezvoltarea capacității administrației publice de la nivelul județului Bacău de gestionare a sistemului de servicii sanitare prin formarea personalului și prin introducerea de instrumente moderne de management a serviciilor sanitare. Se urmăreste eficientizarea activității administratiei publice prin reducerea costurilor și alocarea optimă a resurselor conform nevoii. Dezvoltarea capacității administrației publice locale de la nivelul județului Bacău de gestionare a sistemului de servicii sanitare se va realiza prin: organizarea unei sesiuni de instruire în domeniul ocupației Director de Programe, prin introducere unui instrument informatic de administrare a datelor și prin elaborarea un document strategic „analiză diagnostic și document programatic strategic”, acesta va fi o analiză diagnostic a serviciilor publice deconcentrate din domeniul sănătății, a sistemului sanitar din județul Bacău.

Informații suplimentare privitoare la derularea proiectului:
Direcția Integrare Europeană, telefon 0234 537200 int. 107.

Persoană de contact:
POPA GABRIELA, manager proiect


Implementarea unui sistem modern de management al calității și mediului – un pas spre o administrație modernă

Programul operațional: Programul Operational “Dezvoltarea Capacității Administrative”
Axa 2 -    Îmbunătățirea  calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare
DMI 2.2. -    Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor
Operațiunea -    Introducerea și menținerea în funcțiune a sistemelor de management, inclusiv ISO și EMAS
Valoare totală proiect:  372.499,90 RON
Perioada de implementare: 12 luni

Obiectiv general:
Îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor publice furnizate la nivelul Consiliul Județean Bacău prin consolidarea capacității administrative de gestiona aceste servicii, raportate la standarde de calitate recunoscute.

Vezi detalii despre implementarea proiectului

Reabilitare DJ 119 F Căiuți – Pralea km 0+000-14+ 300, Județul Bacău

Programul operațional: Programul Operațional Regional - Axa prioritara 2 – Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale
Domeniul Major de Intervenție 2.1
“Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construcția / reabilitarea șoselelor de centură”
Valoare totală proiect: 14.869.721,63 RON
Perioada de implementare: 29 luni

Obiectiv general:
Reabilitarea și modernizarea DJ 119 F Căiuți - Pralea, km 0+000-14+ 300 din cadrul rețelei de drumuri județene ale județului Bacău, ca premisă și condiție a revigorării socio-economice a unei zone cu o dezvoltare structurală deficitară

Vezi detalii despre implementarea proiectului

Reparații capitale (Reabilitare și modernizare) pe DJ 116 Târgu Ocna – Oituz , km 15+80 – 26+700

Programul operațional: Programul Operațional Regional -  Axa prioritara 2 – Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale
Domeniul Major de Intervenție 2.1
“Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construcția / reabilitarea șoselelor de centură”
Valoare totală proiect: 20.175.822,53 RON
Perioada de implementare: 29 luni

Obiectiv general:
Reabilitare și modernizare DJ 116 Târgu Ocna – Oituz , km 15+80 – 26+700 din cadrul rețelei de drumuri județene ale județului Bacău

Vezi detalii despre implementarea proiectului

Imbunătățirea calității serviciilor în administrația publică locală din județul Bacău

Programul operațional: Programul Operational “Dezvoltarea Capacității Administrative”
Axa 1, Domeniul 1.3, operatiunea “Module de pregatire in domenii ca achizitii publice, ECDL, limbi straine, dezvoltare de proiecte, licitarea si managementul proiectelor, etc.”
Valoare totală proiect: 1.532.966,10 RON
Perioada de implementare: 12 luni

Obiectiv general
:
Creșterea calității actului de administrație publică – îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice.

Activități principale:
1. Constituirea echipei de implementare a proiectului și funcționarea acesteia pe parcursul implementării proiectului;
2. Asigurarea bazei materiale a proiectului;
3. Structurarea bazei de date cu grupul țintă și selectarea propriuzisă a grupului țintă;
4. Organizarea și derularea cursului Manager de proiect cu certificare CNFPA;
5. Organizarea și derularea cursului Inspector Resurse Umane cu certificare CNFPA;
6. Training achiziții publice;
7. Training reglementări publice;
8. Training Planificare bugetara multianuala;
9. Training privind auditul intern al instituțiilor publice;
10. Training Inregistrări electronice;
11. Training Securizarea informațiilor în format electronic;
12. Training Urbanism și amenajarea teritoriului;
13. Training Amenajare și administrare pășuni și izlazuri comunale;
14. Training Norme de comercializare a produselor alimentare;
15. Training Managementul integrat al deșeurilor;
16. Training administrare piețe-oboare;
17. Training Standarde și acreditarea serviciilor sociale;
18. Elaborare ghiduri;
19. Promovarea proiectului;
20. Evaluări lunare și evaluare finală;
21. Activități de raportare;
22. Auditarea proiectului.

Rezultate:
1. Derularea a 2 serii de cursuri manager de proiect cu un numar de 25 persoane fiecare;
2. Derularea a 2 serii de cursuri Inspector resurse umane cu un numar de 25 persoane fiecare;
3. Organizarea unei sesiuni de instruire în domeniul achizițiilor publice;
4. Desfașurarea a doua seri de training în domeniul serviciilor sociale cu 50 participanți;
5. Organizarea unei sesiuni de instruire în domeniul reglemntărilor juridice în APL;
6. Organizarea unei sesiuni de instruire în domeniul Amenajare și reabilitării pășunilor și izlazurilor comunale;
7. Organizarea unei sesiuni de instruire în domeniul Planificare bugetara multianuala;
8. Organizarea unei sesiuni de instruire pe teme de Urbanism și amenajarea teritoriului,
9. Organizarea unei sesiuni de pregătire in domeniul Managementului deșeurilor;
10. Organizarea unei sesiuni de instruire în domeniul auditul intern al instituțiilor publice;
11. Organizarea unei sesiuni de instruire în domeniul standardelor UE legate de comerț  și alimentație publică;
12. Organizarea unei sesiuni de instruire în domeniul administrare piețelor, oboarelor și a târgurilor de animale;
13. Organizarea unei sesiuni de instruire în domeniul Inregistrari electronice;
14. Organizarea unei sesiuni de instruire în domeniul Securizarea informațiilor în format electronic;
15. Elaborarea, multiplicarea și distribuirea de Ghiduri Practice pentru uzul autorităților locale în domeniile enumerate mai sus.