Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Informații publice conform Legii nr. 544 privind liberul acces la informațiile de interes public

În conformitate cu prevederile art. 27 din H.G. nr. 123/2002, privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, fiecare instituție sau autoritate publică are obligația de a întocmi anual un raport privind accesul la informațiile de interes public și de a-l publica pe pagina web a instituției.

.

Cerere tip pentru solicitare informații publice conform Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informațiile de interes public

Lista documentelor de interes public comunicate de Consiliul Județean Bacău din oficiu conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

a) Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Consiliului Județean Bacău, precum și activitatea acestuia:
Constituția României, republicată;
Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativcu modificările și completările ulterioare;

b) Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice
•    Structura organizatorică și atribuțiile departamentelor 

•    Programul de funcționare al instituției:
                        Luni – Joi: 8.00 - 16.30
                        Vineri:       8.00 - 14.00


•    Programul de audiențe al conducerii instituției
Președinte  Sorin Brașoveanu: prima zi de marți în fiecare lună
Vicepreședinte Popescu Adrian: luni, între orele 10:00 - 14:00
Vicepreședinte Pravăț Silviu Ionel: miercuri, între orele 10:00 - 14:00
Secretarul general al județului - Elena Cătălina Zară: joi, între orele 10:00 - 14:00

c) Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarilor responsabili cu difuzarea informațiilor publice
•  Persoanele din conducere:
Sorin Brașoveanu - Președintele Consiliului Județean Bacău
Adrian Popescu - Vicepreședinte Consiliul Județean Bacău
Silviu Ionel Pravăț - Vicepreședinte Consiliul Județean Bacău
Zară Elena Cătălina - Secretarul general al județului Bacău
Valentin Palea - Administrator public
•  Persoanele responsabile cu difuzarea informațiilor publice:
- Ciprian Nica, consilier - Serviciul relații cu publicul și administrația publică locală
- Oana Irimia, consilier juridic – Serviciul juridic, documentare, reglementări
tel. : 0234/54.61.31, fax : 0234/53.42.25, adresa e-mail ciprian.nica@csjbacau.ro
• Purtător de cuvânt:
- Loredana Delia Pricopie Postolache, consilier - Compartimentul comunicare, imagine, activități publice, relații cu presa
tel.: 0234/537.200 int. 170, adresa e-mail dana.pricopie@csjbacau.ro

d) Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
Consiliul Județean Bacău
Strada Calea Mărășești nr. 2, cod 600017, municipiul Bacău, județul Bacău
   Telefon centrală: 0234/537200
   Fax: 0234/535012
   E-mail: presedinte@csjbacau.ro
   Web : www.csjbacau.ro

e) Sursele financiare, bugetul si bilanțul contabil se pot consulta la sediul Consiliului Județean Bacău conform art. 5, alin. (4) lit. a din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. Copii după documentele solicitate se realizează în condițiile art. 9 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

f) Strategiile si programele proprii - Informații despre obiectul programelor pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Bacău precum și pe pagina de internet.

g) Lista cuprinzând documentele de interes public
  Informațiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile  de interes public:
Actele normative care reglementează organizarea si funcționarea Consiliului Județean Bacău
Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiente al Consiliului Județean Bacău
  Numele si prenumele persoanelor din conducerea Consiliului Județean Bacău, si ale funcționarilor responsabili cu difuzarea informațiilor publice
Coordonatele de contact ale Consiliului Județean Bacău respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
Sursele financiare, bugetul si bilanțul contabil
Programele și strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul CJ Bacău
Lista documentelor produse și/sau gestionate, potrivit legii
  Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice in situația in care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile  de interes public solicitate

h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii:
-    dispoziții ale președintelui
-    hotărâri ale consiliului județean
-    proiecte de acte normative
-    instrumente de prezentare a actelor normative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare
-    note de prezentare
-    referate de aprobare
-    protocoale
-    rapoarte
-    studii
-    analize
-    prognoze
-    proiecte de politici publice
-    proiecte de strategii
-    scrisori sau adrese
-    materiale de specialitate
-    fise de proiect, termeni de referință, specificații tehnice
-    dosare de licitație
-    procese-verbale
-    adrese
-    observații si propuneri
-    avize
-    acte procedurale.

i) Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate sunt prevăzute în art. 21 și 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile  de interes public, și anume:
-   reclamația care se depune la conducătorul autorității sau al instituției publice,
-  plângerea care se depune la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice, în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Obiectivul Consiliului Județean Bacău în ceea ce privește calitatea serviciilor oferite se referă la îmbunătățirea sistemului de management propriu, prin controlul impactului produs asupra mediului, rezultat din activitățile noastre de Servicii de administrație publică generală și prin îmbunătățirea sistemului de management al calității implementat în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 și a sistemului de management de mediu implementat în conformitate cu SR EN ISO 14001:2005.


RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2017

RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016