Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Legislație în domeniul autorizațiilor de construire

LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor cu modificarile si completarile ulterioare;

ORDIN nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

LEGEA nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRÂREA nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare;

LEGE nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificarile si completarile ulterioare;

NORME METODOLOGICE din 27 iunie 1996 privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism – Republicare;

LEGEA nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARAREA nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
Codul Civil Titlul IV despre servituti;

HOTĂRÂRE nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

LEGE nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare;

LEGE nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare;

ORDIN nr. 2361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, si a Listei monumentelor istorice disparute;

LEGEA LOCUINȚEI nr. 114 /1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

LEGEA nr.313/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane;

ORDIN nr. 1466/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi;

ORDIN nr. 1620/2008
pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de catre Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. pentru interventii în timp asupra constructiilor existente, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 486/500/2007;
 
ORDINUL nr.1619/2008 privind modificarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de catre Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 726/549/2007;

LEGEA nr.481/2004 privind protecția civilă , cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRÂREA nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă;

LEGE nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

HOTARARE nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

HOTĂRÂRE nr. 1303/2007 pentru completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994;

HOTARÂRE nr. 940/2006 pentru modificarea si completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 273/1994;