Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotarari ale Consiliului Judetean Bacau - anul 2020

Nr. Hotarare Data adoptarii Fisier
81. privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bacău, pe anul 2020 09/04/2020
80. privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Onești și Spitalul Municipal „Sfântul Ierarh Dr. Luca” Onești în vederea achiziționării unui număr de 10 echipamente complete ATI, în contextul epidemiologic generat de virusul SARS-COV-2 09/04/2020
79. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 254/30.11.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei 09/04/2020
78. privind aprobarea asocierii între Județul Bacău, Municipiul Bacău și Direcția de Sănătate Publică Județeană Bacău în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiție privind: "Amenajare de urgență a etajelor 4 și 5 din clădirea Spitalului Municipal Bacău" în scopul asigurării asistenței medicale în contextul epidemiologic COVID - 19 01/04/2020
77. la proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor cu numerele cadastrale: 71866, situat în Bacău, str. Spiru Haret nr. 2, Județul Bacău, în suprafață de 56521 mp, 60068, situat în Bacău, str. Mărășești nr. fost 34, Județul Bacău, în suprafață de 478 mp, 60092 situat în Bacău, str. Mărășești nr. 46, Județul Bacău, în suprafață de 282 mp, 67836 situat în Bacău, str. Mărășești nr. fost 56, Județul Bacău, în suprafață de 206 mp și 68665 situat în Bacău, str. Mărășești nr. 20C, Județul Bacău, în suprafață de 505 mp 31/03/2020
76. la proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor cu numerele cadastrale: 80461, situat în Bacău, str. Mihai Viteazu nr. 16, Județul Bacău, în suprafață de 232 mp și 84150, situat în Bacău, str. 9 Mai nr. 7, Județul Bacău, în suprafață de 5196 mp 31/03/2020
75. la proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor cu numerele cadastrale: 80597, situat în Bacău, str. Aeroportului nr. 1, Județul Bacău, în suprafață de 1818630 mp și 84680, situat în Bacău, Județul Bacău, în suprafață de 9392 mp 31/03/2020
74. cu privire la aprobarea înființării în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a serviciilor sociale în contextul implementării proiectului "VENUS - ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!" - POCU: 465/4/4/128038 31/03/2020
73. privind aprobarea demarării procedurilor vizând închirierea unor spații aparținând domeniului public al județului Bacău și aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău 31/03/2020
72. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 75/2019 privind aprobarea parteneriatului dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și Fundația "SERA România" în vederea implementării proiectului de interes județean "Servicii sociale pentru copii și tineri în dificultate" 31/03/2020
71. privind aprobarea proiectului „Incluziune socială prin servicii sociale în comunitate" Cod MySMIS2014: 130549, a cheltuielilor totale ale acestuia, a bugetului gestionat de D.G.A.S.P.C. Bacău, a contribuției proprii în vederea implementării proiectului în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung (Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități-tranziția spre servicii sociale în comunitate) 31/03/2020
70. cu privire la aprobarea proiectului "Suport pentru viața independentă în comunitate a persoanelor cu dizabilități", Cod MySMIS2014: 130550, a cheltuielilor totale ale acestuia, a bugetului gestionat de DGASPC Bacău și a contribuției proprii în vederea implementării proiectului în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: Reducerea numarului persoanelor vârstnice si a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung (Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități-tranziția spre servicii sociale în comunitate) 31/03/2020
69. cu privire la aprobarea bugetului total al proiectului „Furnizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități", Cod MySMIS2014: 126479, a bugetului gestionat de D.G.A.S.P.C. Bacău, a contribuției proprii și a parteneriatului dintre D.G.A.S.P.C. Bacău și UAT Mun. Moinești în vederea implementării acestuia în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung" (Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate) 31/03/2020
68. privind aprobarea proiectului "Șanse egale pentru viața în comunitate", Cod MySMIS2014: 130548,a bugetului gestionat de D.G.A.S.P.C. Bacău, a contribuției proprii și a parteneriatului dintre D.G.A.S.P.C. Bacău și UAT Comuna Tamași în vederea implementării acestuia în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung" (Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate) 31/03/2020
67. privind aprobarea contribuției anuale, aferentă anului 2020, la patrimoniul Societătii Naționale de Cruce Roșie din România- Filiala Bacău 31/03/2020
66. privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Bacău, pe anul 2020 31/03/2020
65. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al R.A Aeroportul Internațional " George Enescu" Bacău 31/03/2020
64. privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2020 31/03/2020
63. privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 31/03/2020
62. privind aprobarea organigramei, a statului de funcții si a Regulamentului de organizare si funcționare la Spitalul Județean de Urgenta Bacău 31/03/2020
61. privind actualizarea Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru perioada 2014-2023 31/03/2020
60. privind plata cotizației Județului Bacău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pentru anul 2019 31/03/2020
59. privind aprobarea cotizației pentru anul 2020 la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău" 31/03/2020
58. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2020 31/03/2020
57. privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Bacău, pe anul 2020 27/03/2020
56. privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bacău -Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 87/2013, cu modificările și completările ulterioare 27/03/2020
55. privind modificarea Hotararii nr. 138/2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Bacau pentru mandatul 2016-2020 23/03/2020
54. privind asocierea Județului Bacău, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, Societatea Națională de Cruce Roșie Filiala Bacău, Asociația „Sfântul Voievod Ștefan Cel Mare - Hârja" și Asociația Lumina în vederea organizării și implementării acțiunii „Sprijinirea persoanelor vârstnice din județul Bacău, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19" 23/03/2020
53. privind acordarea de stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate care participa efectiv in aplicarea masurilor de limitare a epidemiei cu coronavirus COVID-19 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău 23/03/2020
52. privind asocierea Județului Bacău cu Inspectoratul Scolar Județean Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului “Olimpiada națională de fizică- ediția a 56-a” 27/02/2020
51. privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului in suprafață de 26 mp. din municipiul Bacău, str. Spiru Haret, nr. 2-4, aflat în domeniul public al județuluiBacău și Administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, în favoarea S.S. Delgaz Grid S.S. 27/02/2020
50. privind apobarea modificării și completării acordului de parteneriat dintre Admiinistrația Bazinală de Apă Siret și Județul Bacău prin Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău în vederea realizării obiectivelor de investiții “reabilitare poduri pe DJ 117, între km 17+000-km 21+180, județul Bacău și modernizare DJ117, km 14+950-km 17+000, l=2.05 km, județul Bacău, nr. 19860/19998/10.10.2019, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 216/30.09.2019 27/02/2020
49. privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. Eco Sud S.A. și pentru aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operaree a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău nr. 1078/1087 din 16.04.2018 27/02/2020
48. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiți: Reabilitare gard și reorganizare curte, iluminat exterior casa memorială “Nicu Enea” din municipiul Bacău, județul Bacău”. 27/02/2020
47. privind aprobarea de principiu a cofinanțării “proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Bacău, în perioada 2014-2020”. 27/02/2020
46. privind dezlipirea in doua loturi a imobilului având număr cadastral 62198, situat in Comănești, str. Pietricica, nr. 1-1 bis, Județul Bacău, în suprafață de 9.575 mp. 27/02/2020
45. privind punerea la dispoziție a Companiei Regionale de Apă Bacău, a unui imobil-teren în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 556 din 29.11.2010 27/02/2020
44. privind acceptarea donației a două autoturisme marca Dacia, de la Fundația Sera România 27/02/2020
43. constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 7,50 mp din zona drumului județean DJ252, sat Huruiești, str. Principală, nr. 175, com. Huruiești, județul Bacău, aflat in domeniul public al județului Bacău și in administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, in favoarea S.C. Delgaz Grid S.S. 27/02/2020
42. privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 8 mp din zona drumului județean DJ 252, sat Huruiești, str. Principală nr. 170, comuna Huruiești, județul Bacău, aflat in domeniul public al județului Bacău, și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în favoarea S.C. Delgaz Grid s.a. 27/02/2020
41. privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”reabilitare și modernizare dj117,poduri,km.17+000-21+180,l=4,180km, județul bacău”, prin programul național de dezvoltare locală 27/02/2020
40. privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Refacere pod pe DJ 241a,km 97+420, afectat de fenomenele hidrometeorologice din perioada mai – iunie 2019”. 27/02/2020
39. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”refacere pod pe DJ 241A,km 97+420,afectat de fenomenele hidrometeorologice din perioada mai – iunie 2019 27/02/2020
38. privind intrarea în domeniul public al Județului Bacău a bunului imobil rezultat în urma efectuării lucrărilor de investiții „Construire magazie bunuri materiale Scoala Gimnazială Specială Maria Montessori” 27/02/2020
37. privind trecerea unor imobile din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al Comunei Zemeș 27/02/2020
36. privind intrarea în domeniul public al Județului Bacău a bunului imobil rezultat în urma efectuării lucrărilor de investiții „Construire atelier de tâmplărie, Complexul Muzeal de Stiințele Naturii Ion Borcea”. 27/02/2020
35. privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului de investiții “reabilitare și modernizare DJ 119, km. 25+740-27+993, la ciucani, județul Bacău”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 27/02/2020
34. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul “Reabilitare și modernizare DJ119, km. 25+740-27+993, la Ciucani, Județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 27/02/2020
33. privind instituirea și acordarea premiilor pentru sportivii și antrenorii secției de judo și secției de haltere ale Clubului Sportiv Municipal Bacău, care au obținut performanțe deosebite la competițiile naționale și internaționale desfășurate în anul 2019 27/02/2020
32. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Lupu Gabriel Stănică 27/02/2020
31. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Busuioc Vasilică 27/02/2020
30. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Vicol Bogdan Andrei 27/02/2020
29. cu privire la aprobarea bugetului propriu al Județului Bacău,pe anul 2020 19/02/2020
28. privind asocierea de principiu dintre Județul Bacău și Municipiul Bacău în vederea finanțării și realizării unei investiții pentru construirea unui Athletic Park 19/02/2020
27. privind asocierea de principiu dintre Județul Bacău și Orașul Buhuși în vederea finanțării și realizării unei investiții pentru amenajarea unui centru comunitar integrat 19/02/2020
26. privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Moinești și Spitalul Municipal de Urgență Moinești în vederea Finanțării și realizării obiectivului de investiții „Reabilitare Bloc Operator Aseptic al Spitalului Municipal de Urgență Moinești" și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 19/02/2020
25. privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Onești și Spitalul Municipal „Sfântul Ierarh Dr. Luca" Onești în vederea implementării Proiectului „Reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică - spital Municipal Sf. Ierarh Dr. Luca Onești" cod SMIS 118007, aprobat spre finanțare din fonduri nerambursabile, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care inregistrează consumuri mari 19/02/2020
24. pentru modificarea art. l din Hotărârea Consiliului Județean nr. 283/2019 privind modificarea poziției nr. 66 din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Județului Bacău 07/02/2020
23. privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județul Bacau a sumelor prevăzute la art 6, alin (1), lit c) din Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 07/02/2020
22. privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județul Bacau a sumelor prevăzute la art. 4, lit c) din Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 07/02/2020
21. privind actualizarea Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru perioada 2014-2023 30/01/2020
20. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 55/2017 privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Reparații capitale Clădire Centru Școlar-C 11”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. 30/01/2020
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați faza D.A.L.I pentru obiectivul de investiții „ Reparații capitale Clădire Centru Școlar-C11”. 30/01/2020
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Recalibrare albie poduri și Reabilitare poduri pe DJ 241 la km 30+115,31+735, 39+075, 39+620, 40+648, 44+065, 46+545, 54+840, 56+135, 71+880, 72+970, 76+875”. 30/01/2020
17. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Consolidare DJ 241A cu ziduri de sprijin, km 64+662,5-64+717,5, km 64+697, 5-65+027,5, km 65+029,5, km 65+064,5, km 72+160,5-72+185,5, km 72+219-72+289, km 72+222-72+277, km 74+578-74+663, km 75+206-75+321” 30/01/2020
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău și al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Bacău. 30/01/2020
15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.78/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și din instituțiile și serviciile publice aflate în subordinea acestuia. 30/01/2020
14. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul Bacău pentru anul școlar 2020-2021 30/01/2020
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri și acțiuni al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE,” al Județului Bacău pentru anul 2020. 30/01/2020
12. Proiect de hotărâre privind validarea ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău în mandatul 2016-2020 a doamnei COȘA MARICICA LUMINIȚA, subprefect al Județului Bacău. 30/01/2020
11. Proiect de hotărâre privind abrogarea poziției nr 65 din inventarul domeniului public al județului Bacău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.89 din 20.12.1999, cu modificările și completările ulterioare 30/01/2020
10. Proiect de hotărâre privind avizarea Normelor de venit pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii, stabilite conform Legii nr 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr. 925/2017, pentru anul 2020 30/01/2020
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole și al masei verzi de pășune pentru anul 2020, în județul Bacău 30/01/2020
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr.884/2004, cu modificările și completările ulterioare, valabile în anul 2020. 30/01/2020
7. Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău, valabile în anul 2020 30/01/2020
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reparații capitale centrala termică, înlocuire utilaje și rețele termice” la Spitalul Județean de Urgență Bacău 30/01/2020
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: „RK ȘI REABILITARE SECȚIE GASTROENTEROLOGIE” SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BACĂU. 30/01/2020
4. 5. Proiect de hotărâre privind înlocuirea domnului Bîrlădeanu Sorin cu doamna Avorniciței Irina, în calitate de supleant vicepreședinte al Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău și actualizarea componenței acestuia. 30/01/2020
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Bacău pentru Biblioteca Județeană ,,Costache Sturdza” Bacău și a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană ,,Costache Sturdza” Bacău, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Bacău. 30/01/2020
2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Năstasă Claudiu Constantin, precum și vacantarea locului de consilier județean; 30/01/2020
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Mititelu Mihai, precum și vacantarea locului de consilier județean; 30/01/2020