Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotarari ale Consiliului Judetean Bacau - anul 2020

Nr. Hotarare Data adoptarii Fisier
159. privind asocierea Județului Bacău cu Federația Română de Ciclism, în vederea desfășurării proiectului "Turul Colinelor 29-30.08" 28/08/2020
158. privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REALIZAREA STAȚIEI DE DEMANGANIZARE GHERĂIESTI SI REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE" 28/08/2020
157. privind aprobarea finanțării programului sportiv "Cupa României la Raliuri - Bacău Rally ediția a X-a, etapă în Campionatul Național de Raliuri" 28/08/2020
156. privind asociere Județului Bacău cu Filiala Bacău a Uniunii Scriitorilor din România în vederea organizării și desfășurării proiectului „Toamnă Bacoviană a scriitorilor din Filiala Bacău a Uniunii Scriitorilor din România" - ediția a-II-a 28/08/2020
155. privind aprobarea finanțării programului sportiv "Investim in infrastructura, crestem valoarea ecosistemului fotbalistic local - Construire teren de fotbal acoperit", organizat de către ACS Atletico Junior Bacău 28/08/2020
154. privind aprobarea finanțării programului sportiv "Practicarea si dezvoltarea ciclismului juvenil", organizat de către Club Sportiv Municipal Moinești 28/08/2020
153. privind asocierea Județului Bacău cu unitățile administrativ - teritoriale din județ în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap 28/08/2020
152. privind asocierea Județului Bacău cu Orașul Buhuși și Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei" Buhuși în vederea realizării unor lucrări de intervenție, reabilitare și modernizare spații : Spălătorie, Bloc alimentar central și Centru comunitar integrat 28/08/2020
151. privind modificarea tarifului pentru colectarea și transportul deșeurilor reciclabile de la populație, operatori economici și instituții publice și pentru aprobarea Actului adițional nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2957 din 06.05.2015 28/08/2020
150. privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 28/08/2020
149. privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 4.271 mp. din zona drumului județean DJ 117A, în comunele Măgirești, Solonț și în municipiul Moinești, județul Bacău, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. 28/08/2020
148. privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 70 mp. din zona drumului județean DJ 117, în comuna Zemeș și în municipiul Moinești, județul Bacău, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. 28/08/2020
147. privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al Comunei Parincea 28/08/2020
146. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 114, km 0+000 - km 2+365, DN 11A - Viisoara" - Etapa I, km 0+210 - 2+365 28/08/2020
145. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 119, Bacău - Faraoani, km 1+680 - km 12+300, (tronson Sărata - Bălcescu, km 4+400 - km 10+466)" 28/08/2020
144. privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Bacău, pe anul 2020 28/08/2020
143. privind schimbarea destinației unui bun imobil care aparține domeniului public al Județului Bacău în vederea trecerii acestuia din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al Comunei Parincea 31/07/2020
142. pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.91/2020 privind aprobarea cofinanțării proiectului "Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare precum și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Extindere a sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bacău, în perioada 2020-2023" 31/07/2020
141. privind renegocierea valorii redevenței anuale pentru cabinetul medical concesionat potrivit contractului de concesiune nr. 8434/27.09.2005 conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru adaptarea clauzelor acestuia cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență 31/07/2020
140. privind aprobarea Proiectului „ASIGUR Bacău și Vrancea (Aria-de-Servicii-Integrate-Guvernate-local-cU-Respect Bacău și Vrancea)", cod PN4056 și a sustenabilității acestuia, depus pentru finanțare în Apel 4 „Dezvoltare locală", organizat în cadrul Programului „Dezvoltare locală", finanțat din fonduri provenite de la Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și Guvernul României 31/07/2020
139. aprobarea Regulamentului privind finanțarea programelor sportive de utilitate publică 31/07/2020
138. privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat dintre Județul Bacău și Direcția Generală de Asistentă Socială și Protectia Copilului Bacău în vederea depunerii spre finanțare a proiectului intitulat „COVID 19-LIMIT -Sprijin pentru persoanele vulnerabile din centrele sociale rezidențiale publice din județul Bacău"- cod SMIS 138730, Apel proiecte: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 31/07/2020
137. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investiții Creșterea gradului de siguranța si securitate la Aeroportul internațional „George Enescu" Bacău 31/07/2020
136. privind modificarea organigramei si a statului de funcții la Spitalul Județean de Urgenta Bacău, precum si modificarea statului de functii la Biblioteca Județeana „C.Sturdza" Bacau 31/07/2020
135. privind propunerea de schimbare a destinației imobilului-teren în suprafață de 300 mp destinat învățământului special, situat în Comănești, str. Pietricica, nr. 1-1 BIS, având număr cadastral 64745, în vederea dării în folosință gratuită a terenului către Biserica Penticostală Betel Comănești 31/07/2020
134. privind aprobarea prelungirii exercitării dreptului de administrare de către R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu" Bacău, astfel cum a fost acordat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 63/31.05.2005 privind darea în administrarea R.A. Aeroportul Bacău a suprafețelor rutiere aeronautice și ale terenurilor aferente zonelor de siguranță ale Aeroportului Bacău, din domeniul public al Județului Bacău și administrarea Consiliului Județean 31/07/2020
133. privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Județul Bacău si Administrația Bazinală de Apă Siret, în vederea realizării obiectivului de investiții "Modernizare DJ 118B, km 5+557 - km 11+847, Strugari - Răchitis, județul Bacău" 31/07/2020
132. privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Județul Bacău si Administrația Bazinală de Apă Siret, în vederea realizării obiectivului de investiții "Reabilitare si modernizare DJ 252F, Ungureni - Viforeni, km 4+200 - 12+520, județul Bacău" 31/07/2020
131. privind aprobarea darii în administrare a unui imobil ce aparține domeniului privat al Județului Bacău, către Biblioteca Județeană " Costache Sturdza" Bacău 31/07/2020
130. privind aprobarea contului de execuție bugetara pe trimestrul II2020 al Județului Bacău 31/07/2020
129. privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Bacău, pe anul 2020 31/07/2020
128. pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.52/2015 privind concesionarea echipamentelor de colectare și transport a deșeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău", cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a schimbării destinației și redistribuirii unor echipamente de colectare a deșeurilor 31/07/2020
127. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 254/30.11.2019, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 07/07/2020
126. privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Bacău, pe anul 2020 30/06/2020
125. privind trecerea din domeniul public al Județului Bacău în domeniul privat al acestuia a bunului "Pubelă gunoi menajer C3", din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău, în vederea casării 30/06/2020
124. privind neexercitarea dreptului de preempțiune de către Județul Bacău pentru cumpărarea imobilului înscris în Lista monumentelor istorice cu denumirea "Așezare", în locul numit "Siliște", situat în extravilanul localității Berești-Bistrița, la marginea de N-E a satului, pe terasa stângă a pârâului Berești, cod LMI: BC-I-s-B-00708 30/06/2020
123. privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 1.154,50 mp. din zona drumului județean DJ 119B, din comuna Măgura și comuna Mărgineni, județul Bacău, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. 30/06/2020
122. privind modificarea Anexei nr.2 din Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.92/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a unor imobile -terenuri proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Creșterea gradului de siguranță și securitate la Aeroportul Internațional ,,George Enescu" Bacău - zona de protecție Sistem ILS de categoria II pe direcția 16" 30/06/2020
121. privind aprobarea organigramei si a statului de funcții la Biblioteca Județeana „C.Sturdza" Bacău 30/06/2020
120. privind modificarea organigramei si a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 30/06/2020
119. privind modificarea Regulamentului de organizare si funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacau 30/06/2020
118. privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău 30/06/2020
117. privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Cleja a unui sector din drumul județean DJ 119, de Ia km 16+500 până la km 18+150, situat în intravilanul comunei Cleja 30/06/2020
116. pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.2/2017 privind aprobarea proiectului, a acordului de colaborare și a cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii spre finanțare a proiectului strategic intitulat "REGIUNEA NORI) - EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 3: NEAMȚ - BACĂU, DJ 207D (limită județ Neamț -Traian - DN2F, km 28+000 - 50+254), DJ 241 (limită județ Vrancea - Podu Turcului -Izvoru Berheciului, km 25+000 - 83+368) și DJ 241A (Izvoru Berheciului - Secuieni, km 64+250-78+114)" 30/06/2020
115. pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Bacău 30/06/2020
114. pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Bacău, organizate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, pentru perioada 01.06.2020 - 31.12.2020 30/06/2020
113. privind trecerea unor imobile din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al Comunei Răcăciuni 30/06/2020
112. privind prelungirea valabilității Programului de transport public de persoane prin servicii regulate, în trafic județean valabil pentru perioada 01.01.2014 - 30.06.2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.187/2012, cu modificările și completările ulterioare 30/06/2020
111. privind modificarea tarifelor de aeroport și criteriilor aplicate la diferențierea acestora pentru R. A. Aeroportul Internațional „George Enescu" Bacău 28/05/2020
110. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 255/30.11.2019 privind stabilirea măsurii educative prevăzută la art. 4, alin. 1, lit. "b" din Hotărârea Guvernului nr.640/2017, cu modificările si completările ulterioare, care să însoțească atât distribuția de fructe si legume, cât si distribuția de lapte si produse lactate, implementată pe perioada cursurilor anului scolar 2019-2020 28/05/2020
109. privind adoptarea monografiei economico-militare a județului Bacău 28/05/2020
108. privind plata cotizației anuale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău către Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică, pentru anul 2020 28/05/2020
107. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația Directorilor Economici și Contabililor din Județele din România 28/05/2020
106. privind plata cotizației către Asociația Secretarilor Județelor din România, pentru anul 2020 28/05/2020
105. privind modificarea statului de funcții la unele institutii publice aflate in subordinea Consiliului Județean Bacău 28/05/2020
104. privind modificarea organigramei si a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 28/05/2020
103. privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Serviciului Public Județean de Promovare a Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău 28/05/2020
102. privind aprobarea continuării parteneriatului cu Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău în vederea derulării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct - Bacău" 28/05/2020
101. pentru modificarea Anexei nr.1 și Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.86/29.04.2020 privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean 28/05/2020
100. privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bacău 28/05/2020
99. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza D.A.L.I., pentru realizarea obiectivului de investiții „Reparații capitale Clădire C3 cu destinația depozit materiale", str. George Bacovia, nr. 57, mun. Bacău 28/05/2020
98. privind plata cotizatiei Județului Bacău, în calitate de membru, către Asociația Grupul de Acțiune Locală GAL. CETATEA TAMASIDAVA și Asociația Grupul de Acțiune Locală COLINELE TUTOVEI 28/05/2020
97. privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar al Județului Bacău si a situațiilor financiare anuale, pentru anul 2019 28/05/2020
96. privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova, în sezonul vară 2020, în perioada 30.05.2020-20.09.2020, în zilele de vineri, sâmbătă si duminică 28/05/2020
95. privind aprobarea devizelor generale actualizate pentru proiectul "REGIUNEA -NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 3: NEAMȚ-BACAU, DJ 207D (limită județ Neamț- Traian -DN2F, km. 28+000 - 50+254), DJ 241 (limită județ Vrancea - Podu Turcului - Izvoru Berheciului, km.25+000 - 83+368) si DJ 241A (Izvoru Berheciului - Secuieni, km.64+250 -78+114) 28/05/2020
94. pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 49/2017 privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului "Reabilitare și modernizare DJ 252C, Tătărăști-Corbasca, km 8+022-23+088, județul Bacău" în cadrul P.N.D.L. 28/05/2020
93. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului "Reabilitare și modernizare DJ 252C, Tătărăști-Corbasca, km 8+022-23+088, județul Bacău" în cadrul Programului național de dezvoltare locală 28/05/2020
92. privind declanșarea procedurilor de expropriere a unor imobile - terenuri proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Creșterea gradului de siguranță și securitate la Aeroportul Internațional ,,George Enescu" Bacău - zona de protecție Sistem ILS de categoria II pe direcția 16" 28/05/2020
91. privind aprobarea cofinanțării proiectului "Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare precum și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Extindere a sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bacău,în perioada 2020-2023" 28/05/2020
90. privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Bacău, pe anul 2020 21/05/2020
89. privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Bacău, pe anul 2020 18/05/2020
88. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente cladirii Spital Municipal Bacau in scopul asigurarii asistentei medicale in contextul epidemiologic COVID-19" 15/05/2020
87. privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Bacău, pe anul 2020 15/05/2020
86. privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean 29/04/2020
85. privind aprobarea contului de execuție bugetara pe trimestrul 1 2020 al Județului Bacău 29/04/2020
84. privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Bacău, pe anul 2020 29/04/2020
83. privind aprobarea cotizației pentru anul 2020 la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB" 29/04/2020
82. privind plata cotizatiei Județului Bacău, în calitate de membru, către Asociația Grupul de Acțiune Locală G.A.L. CONFLUENȚE MOLDAVE, Asociația Grupul de Acțiune Locală VALEA MUNTELUI, Asociația G.A.L. ULMUS MONTANA și către Asociația Grupul de Acțiune Locală PLAIURILE BISTRIȚEI 29/04/2020
81. privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bacău, pe anul 2020 09/04/2020
80. privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Onești și Spitalul Municipal „Sfântul Ierarh Dr. Luca” Onești în vederea achiziționării unui număr de 10 echipamente complete ATI, în contextul epidemiologic generat de virusul SARS-COV-2 09/04/2020
79. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 254/30.11.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei 09/04/2020
78. privind aprobarea asocierii între Județul Bacău, Municipiul Bacău și Direcția de Sănătate Publică Județeană Bacău în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiție privind: "Amenajare de urgență a etajelor 4 și 5 din clădirea Spitalului Municipal Bacău" în scopul asigurării asistenței medicale în contextul epidemiologic COVID - 19 01/04/2020
77. la proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor cu numerele cadastrale: 71866, situat în Bacău, str. Spiru Haret nr. 2, Județul Bacău, în suprafață de 56521 mp, 60068, situat în Bacău, str. Mărășești nr. fost 34, Județul Bacău, în suprafață de 478 mp, 60092 situat în Bacău, str. Mărășești nr. 46, Județul Bacău, în suprafață de 282 mp, 67836 situat în Bacău, str. Mărășești nr. fost 56, Județul Bacău, în suprafață de 206 mp și 68665 situat în Bacău, str. Mărășești nr. 20C, Județul Bacău, în suprafață de 505 mp 31/03/2020
76. la proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor cu numerele cadastrale: 80461, situat în Bacău, str. Mihai Viteazu nr. 16, Județul Bacău, în suprafață de 232 mp și 84150, situat în Bacău, str. 9 Mai nr. 7, Județul Bacău, în suprafață de 5196 mp 31/03/2020
75. la proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor cu numerele cadastrale: 80597, situat în Bacău, str. Aeroportului nr. 1, Județul Bacău, în suprafață de 1818630 mp și 84680, situat în Bacău, Județul Bacău, în suprafață de 9392 mp 31/03/2020
74. cu privire la aprobarea înființării în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a serviciilor sociale în contextul implementării proiectului "VENUS - ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!" - POCU: 465/4/4/128038 31/03/2020
73. privind aprobarea demarării procedurilor vizând închirierea unor spații aparținând domeniului public al județului Bacău și aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău 31/03/2020
72. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 75/2019 privind aprobarea parteneriatului dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și Fundația "SERA România" în vederea implementării proiectului de interes județean "Servicii sociale pentru copii și tineri în dificultate" 31/03/2020
71. privind aprobarea proiectului „Incluziune socială prin servicii sociale în comunitate" Cod MySMIS2014: 130549, a cheltuielilor totale ale acestuia, a bugetului gestionat de D.G.A.S.P.C. Bacău, a contribuției proprii în vederea implementării proiectului în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung (Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități-tranziția spre servicii sociale în comunitate) 31/03/2020
70. cu privire la aprobarea proiectului "Suport pentru viața independentă în comunitate a persoanelor cu dizabilități", Cod MySMIS2014: 130550, a cheltuielilor totale ale acestuia, a bugetului gestionat de DGASPC Bacău și a contribuției proprii în vederea implementării proiectului în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: Reducerea numarului persoanelor vârstnice si a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung (Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități-tranziția spre servicii sociale în comunitate) 31/03/2020
69. cu privire la aprobarea bugetului total al proiectului „Furnizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități", Cod MySMIS2014: 126479, a bugetului gestionat de D.G.A.S.P.C. Bacău, a contribuției proprii și a parteneriatului dintre D.G.A.S.P.C. Bacău și UAT Mun. Moinești în vederea implementării acestuia în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung" (Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate) 31/03/2020
68. privind aprobarea proiectului "Șanse egale pentru viața în comunitate", Cod MySMIS2014: 130548,a bugetului gestionat de D.G.A.S.P.C. Bacău, a contribuției proprii și a parteneriatului dintre D.G.A.S.P.C. Bacău și UAT Comuna Tamași în vederea implementării acestuia în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung" (Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate) 31/03/2020
67. privind aprobarea contribuției anuale, aferentă anului 2020, la patrimoniul Societătii Naționale de Cruce Roșie din România- Filiala Bacău 31/03/2020
66. privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Bacău, pe anul 2020 31/03/2020
65. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al R.A Aeroportul Internațional " George Enescu" Bacău 31/03/2020
64. privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2020 31/03/2020
63. privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 31/03/2020
62. privind aprobarea organigramei, a statului de funcții si a Regulamentului de organizare si funcționare la Spitalul Județean de Urgenta Bacău 31/03/2020
61. privind actualizarea Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru perioada 2014-2023 31/03/2020
60. privind plata cotizației Județului Bacău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pentru anul 2019 31/03/2020
59. privind aprobarea cotizației pentru anul 2020 la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău" 31/03/2020
58. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2020 31/03/2020
57. privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Bacău, pe anul 2020 27/03/2020
56. privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bacău -Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 87/2013, cu modificările și completările ulterioare 27/03/2020
55. privind modificarea Hotararii nr. 138/2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Bacau pentru mandatul 2016-2020 23/03/2020
54. privind asocierea Județului Bacău, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, Societatea Națională de Cruce Roșie Filiala Bacău, Asociația „Sfântul Voievod Ștefan Cel Mare - Hârja" și Asociația Lumina în vederea organizării și implementării acțiunii „Sprijinirea persoanelor vârstnice din județul Bacău, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19" 23/03/2020
53. privind acordarea de stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate care participa efectiv in aplicarea masurilor de limitare a epidemiei cu coronavirus COVID-19 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău 23/03/2020
52. privind asocierea Județului Bacău cu Inspectoratul Scolar Județean Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului “Olimpiada națională de fizică- ediția a 56-a” 27/02/2020
51. privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului in suprafață de 26 mp. din municipiul Bacău, str. Spiru Haret, nr. 2-4, aflat în domeniul public al județuluiBacău și Administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, în favoarea S.S. Delgaz Grid S.S. 27/02/2020
50. privind apobarea modificării și completării acordului de parteneriat dintre Admiinistrația Bazinală de Apă Siret și Județul Bacău prin Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău în vederea realizării obiectivelor de investiții “reabilitare poduri pe DJ 117, între km 17+000-km 21+180, județul Bacău și modernizare DJ117, km 14+950-km 17+000, l=2.05 km, județul Bacău, nr. 19860/19998/10.10.2019, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 216/30.09.2019 27/02/2020
49. privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. Eco Sud S.A. și pentru aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operaree a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău nr. 1078/1087 din 16.04.2018 27/02/2020
48. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiți: Reabilitare gard și reorganizare curte, iluminat exterior casa memorială “Nicu Enea” din municipiul Bacău, județul Bacău”. 27/02/2020
47. privind aprobarea de principiu a cofinanțării “proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Bacău, în perioada 2014-2020”. 27/02/2020
46. privind dezlipirea in doua loturi a imobilului având număr cadastral 62198, situat in Comănești, str. Pietricica, nr. 1-1 bis, Județul Bacău, în suprafață de 9.575 mp. 27/02/2020
45. privind punerea la dispoziție a Companiei Regionale de Apă Bacău, a unui imobil-teren în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 556 din 29.11.2010 27/02/2020
44. privind acceptarea donației a două autoturisme marca Dacia, de la Fundația Sera România 27/02/2020
43. constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 7,50 mp din zona drumului județean DJ252, sat Huruiești, str. Principală, nr. 175, com. Huruiești, județul Bacău, aflat in domeniul public al județului Bacău și in administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, in favoarea S.C. Delgaz Grid S.S. 27/02/2020
42. privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 8 mp din zona drumului județean DJ 252, sat Huruiești, str. Principală nr. 170, comuna Huruiești, județul Bacău, aflat in domeniul public al județului Bacău, și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în favoarea S.C. Delgaz Grid s.a. 27/02/2020
41. privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”reabilitare și modernizare dj117,poduri,km.17+000-21+180,l=4,180km, județul bacău”, prin programul național de dezvoltare locală 27/02/2020
40. privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Refacere pod pe DJ 241a,km 97+420, afectat de fenomenele hidrometeorologice din perioada mai – iunie 2019”. 27/02/2020
39. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”refacere pod pe DJ 241A,km 97+420,afectat de fenomenele hidrometeorologice din perioada mai – iunie 2019 27/02/2020
38. privind intrarea în domeniul public al Județului Bacău a bunului imobil rezultat în urma efectuării lucrărilor de investiții „Construire magazie bunuri materiale Scoala Gimnazială Specială Maria Montessori” 27/02/2020
37. privind trecerea unor imobile din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al Comunei Zemeș 27/02/2020
36. privind intrarea în domeniul public al Județului Bacău a bunului imobil rezultat în urma efectuării lucrărilor de investiții „Construire atelier de tâmplărie, Complexul Muzeal de Stiințele Naturii Ion Borcea”. 27/02/2020
35. privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului de investiții “reabilitare și modernizare DJ 119, km. 25+740-27+993, la ciucani, județul Bacău”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 27/02/2020
34. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul “Reabilitare și modernizare DJ119, km. 25+740-27+993, la Ciucani, Județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 27/02/2020
33. privind instituirea și acordarea premiilor pentru sportivii și antrenorii secției de judo și secției de haltere ale Clubului Sportiv Municipal Bacău, care au obținut performanțe deosebite la competițiile naționale și internaționale desfășurate în anul 2019 27/02/2020
32. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Lupu Gabriel Stănică 27/02/2020
31. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Busuioc Vasilică 27/02/2020
30. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Vicol Bogdan Andrei 27/02/2020
29. cu privire la aprobarea bugetului propriu al Județului Bacău,pe anul 2020 19/02/2020
28. privind asocierea de principiu dintre Județul Bacău și Municipiul Bacău în vederea finanțării și realizării unei investiții pentru construirea unui Athletic Park 19/02/2020
27. privind asocierea de principiu dintre Județul Bacău și Orașul Buhuși în vederea finanțării și realizării unei investiții pentru amenajarea unui centru comunitar integrat 19/02/2020
26. privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Moinești și Spitalul Municipal de Urgență Moinești în vederea Finanțării și realizării obiectivului de investiții „Reabilitare Bloc Operator Aseptic al Spitalului Municipal de Urgență Moinești" și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 19/02/2020
25. privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Onești și Spitalul Municipal „Sfântul Ierarh Dr. Luca" Onești în vederea implementării Proiectului „Reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică - spital Municipal Sf. Ierarh Dr. Luca Onești" cod SMIS 118007, aprobat spre finanțare din fonduri nerambursabile, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care inregistrează consumuri mari 19/02/2020
24. pentru modificarea art. l din Hotărârea Consiliului Județean nr. 283/2019 privind modificarea poziției nr. 66 din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Județului Bacău 07/02/2020
23. privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județul Bacau a sumelor prevăzute la art 6, alin (1), lit c) din Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 07/02/2020
22. privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județul Bacau a sumelor prevăzute la art. 4, lit c) din Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 07/02/2020
21. privind actualizarea Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru perioada 2014-2023 30/01/2020
20. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 55/2017 privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Reparații capitale Clădire Centru Școlar-C 11”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. 30/01/2020
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați faza D.A.L.I pentru obiectivul de investiții „ Reparații capitale Clădire Centru Școlar-C11”. 30/01/2020
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Recalibrare albie poduri și Reabilitare poduri pe DJ 241 la km 30+115,31+735, 39+075, 39+620, 40+648, 44+065, 46+545, 54+840, 56+135, 71+880, 72+970, 76+875”. 30/01/2020
17. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Consolidare DJ 241A cu ziduri de sprijin, km 64+662,5-64+717,5, km 64+697, 5-65+027,5, km 65+029,5, km 65+064,5, km 72+160,5-72+185,5, km 72+219-72+289, km 72+222-72+277, km 74+578-74+663, km 75+206-75+321” 30/01/2020
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău și al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Bacău. 30/01/2020
15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.78/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și din instituțiile și serviciile publice aflate în subordinea acestuia. 30/01/2020
14. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul Bacău pentru anul școlar 2020-2021 30/01/2020
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri și acțiuni al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE,” al Județului Bacău pentru anul 2020. 30/01/2020
12. Proiect de hotărâre privind validarea ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău în mandatul 2016-2020 a doamnei COȘA MARICICA LUMINIȚA, subprefect al Județului Bacău. 30/01/2020
11. Proiect de hotărâre privind abrogarea poziției nr 65 din inventarul domeniului public al județului Bacău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.89 din 20.12.1999, cu modificările și completările ulterioare 30/01/2020
10. Proiect de hotărâre privind avizarea Normelor de venit pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii, stabilite conform Legii nr 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr. 925/2017, pentru anul 2020 30/01/2020
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole și al masei verzi de pășune pentru anul 2020, în județul Bacău 30/01/2020
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr.884/2004, cu modificările și completările ulterioare, valabile în anul 2020. 30/01/2020
7. Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău, valabile în anul 2020 30/01/2020
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reparații capitale centrala termică, înlocuire utilaje și rețele termice” la Spitalul Județean de Urgență Bacău 30/01/2020
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: „RK ȘI REABILITARE SECȚIE GASTROENTEROLOGIE” SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BACĂU. 30/01/2020
4. 5. Proiect de hotărâre privind înlocuirea domnului Bîrlădeanu Sorin cu doamna Avorniciței Irina, în calitate de supleant vicepreședinte al Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău și actualizarea componenței acestuia. 30/01/2020
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Bacău pentru Biblioteca Județeană ,,Costache Sturdza” Bacău și a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană ,,Costache Sturdza” Bacău, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Bacău. 30/01/2020
2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Năstasă Claudiu Constantin, precum și vacantarea locului de consilier județean; 30/01/2020
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Mititelu Mihai, precum și vacantarea locului de consilier județean; 30/01/2020