Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotarari ale Consiliului Judetean Bacau - anul 2019

Nr. Hotarare Data adoptarii Fisier
283. privind modificarea poziției nr.66 din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Județului Bacău. 23/12/2019
282. privind aprobarea Acordului de Cooperare între Județul Bacău din România și Raionul Belgorod Dnetrovski, Regiunea Odessa din Ucraina 23/12/2019
281. privind aprobarea încheierii cu Spitalul Județean de Urgență Bacău și cu Serviciul de Telecomunicații Speciale a Convenției pentru emiterea avizului favorabil referitor la obiectivul de investiții “Lucrări de modernizare, extindere, dotare infrastructură Unitate de Primiri Urgențe, realizare heliport la Spitalul Județean de Urgență Bacău”, amplasat în județul Bacău, municipiul Bacău, strada Spiru Haret, nr. 2. 23/12/2019
280. privind încetarea contractului de management al managerului Bibliotecii Județene “COSTACHE STURDZA” Bacău și desemnarea managerului interimar al Bibliotecii Județene “COSTACHE STURDZA” Bacău. 23/12/2019
279. privind mandatarea Președintelui Consiliului Județean Bacău ca evaluator al performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Județului Bacău pentru activitatea desfășurată în anul 2019. 23/12/2019
278. pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Bacău 23/12/2019
277. privind aprobarea efectuării în anul 2020 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2019 de către Președintele și Vicepreședinții Consiliului Județean Bacău. 23/12/2019
276. privind aprobarea Planurilor de Restructurare pentru instituțiile de protecție specială a persoanelor adulte cu handicap cu o capacitate mai mare de 50 de locuri, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistența Socială și Protecția Copilului. 23/12/2019
275. privind aprobarea taxelor pentru eliberarea/prelungirea/înlocuirea licențelor de traseu în vederea efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean. 23/12/2019
274. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul IV 2019 al Județului Bacău. 23/12/2019
273. privind aprobarea transmiterii licenței de traseu pe traseul județean Bacău-Corbasca de la S.C. Land Trans S.R.L. la S.C. Impex Puiu S.R.L, ca urmare a fuziunii celor două societăți. 23/12/2019
272. privind actualizarea Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru perioada 2014- 2023. 23/12/2019
271. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții “Amenajare și dotare loc de joacă pentru copii” la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Comănești, județul Bacău. 23/12/2019
270. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza D.A.L.I. pentru realizarea obiectivului de investiții “Lucrări de intervenții la clădirea C1 (Spații de instruire și depozitare)”, str. George Bacovia nr. 57. 23/12/2019
269. privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții:”REPARAȚII CAPITALE ȘARPANTĂ CLĂDIRE C4- CANTINĂ” ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ “MARIA MONTESSORI”-Bacău, Județul Bacău. 23/12/2019
268. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire Bază Salvamont și anexe, împrejmuire teren, fosă septică vidanjabilă și branșamente la utilități”, oraș Slănic Moldova. 23/12/2019
267. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții “Modernizare DJ 206B, Parava- Rădoaia, km. 4+650+10+516, județul Bacău” 23/12/2019
266. privind instituirea și acordarea premiilor pentru sportivii și antrenorii din Județul Bacău, care au obținut performanțe deosebite la competițiile naționale și internaționale, desfășurate în anul 2019. 23/12/2019
265. privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Județului Bacău, domnului profesor doctor GHIORGHI IORGA, personalitate în domeniul educației și culturii băcăuane. 23/12/2019
264. privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Miroșeanu Liviu Alexandru, precum și vacantarea locului de consilier județean 23/12/2019
263. privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bacău pe anul 2019 11/12/2019
262. privind darea în administrarea R.A. Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău a suprafeței de 9392 mp având număr cadastral 84680 30/11/2019
261. privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Bacau,pe anul 2019 30/11/2019
260. pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.52/2015 privind concesionarea echipamentelor de colectare și transport a deșeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău", cu modificările și completările ulterioare 30/11/2019
259. privind plata cotizației către Asociația Secretarilor de Județe din România, pentru anul 2018 și pentru anul 2019 30/11/2019
258. privind aprobarea parteneriatului dintre județul Bacău și Administrația Bazinală de Apă Șiret în vederea realizării obiectivului de investiți „Reabilitare și modernizare DJ 252C, Tătărăști - Corbasca, km. 8+022 - 23+088, județul Bacău" 30/11/2019
257. privind modificarea modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 165 din 31.08.2018 privind acordarea unui drept de folosință cu titlu gratuit asupra unui corp al unei clădiri proprietate publică a Județului Bacău, situată în Onești, str. Adrian Păunescu, nr. 1, în favoarea Protoieriei Onești 30/11/2019
256. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 26 din 27.02.2017 privind acordarea unui drept de folosință cu titlu gratuit asupra unor corpuri ale unei clădiri proprietate publică a Județului Bacău, situată în Onești, str. Adrian Păunescu, nr. 1, în favoarea Protoieriei Onești 30/11/2019
255. privind stabilirea măsurii educative prevăzută Ia art. 4, alin. 1, lit. "b" din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, cu modificările și completările ulterioare, care să însoțească atât distribuția de fructe și legume, cât și distribuția de lapte și produse lactate, implementată pe perioada cursurilor anului școlar 2019-2020 30/11/2019
254. privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei 30/11/2019
253. privind modificarea organigramei si a statului de funcții la Spitalul Județean de Urgenta Bacău, precum si modificarea statului de funcții la unele institutii publice aflate in subordinea Consiliului Județean Bacău 30/11/2019
252. privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Protecție a Plantelor Bacău 30/11/2019
251. privind modificarea Regulamentului de organizare si funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacau 30/11/2019
250. privind aprobarea Procedurii de atribuire pe perioadă determinată a traseelor cuprinse in Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean, pentru perioada 2014-2023 30/11/2019
249. privind asocierea de principiu dintre Județul Bacău, Comuna Dofteana, Comuna Oituz și Asociația Unlimited Connections în vederea finanțării și realizării unui complex monumental dedicat Războiului de întregire a României 30/11/2019
248. privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal aplicabile în anul 2020 22/11/2019
247. privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2020 22/11/2019
246. privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova, în sezonul 2019-2020 și a tarifului de parcare 22/11/2019
245. privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bacău, pe anul 2019 22/11/2019
244. privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 214/2019 privind aprobarea taxelor de frecvență a cursurilor Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău, pentru anul școlar 2019–2020 22/11/2019
243. privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 7 mp. din zona drumului județean DJ 252 din sat Dospinești, comuna Buhoci, județul Bacău, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea S.C.DELGAZ GRID S.A. 22/11/2019
242. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 162 din 29.08.2017 privind aprobarea proiectului, a acordului de parteneriat și a cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii spre finanțare a proiectului intitulat Reabilitatre și extindere clădire privind „Înființare Centru de zi pentru persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la domiciliu”. 22/11/2019
241. privind aprobarea încheierii cu Spitalul Județean de Urgență Bacău și cu Serviciul de Telecomunicații Speciale a Convenției pentru emiterea avizului favorabil referitor la obiectivul de investiții „RK, modernizare, dotare bloc operator (săli operații), construire scară exterioară și spații tehnice, Spitalul Județean de Urgență Bacău”, amplasat în județul Bacău, municipiul Bacău, strada Spiru Haret, nr. 2 28/10/2019
240. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.7/2018 privind aprobarea proiectului a cheltuielilor legate de proiect și acordului de parteneriat, în vederea F-PSM-02-05, ed. 3, rev. 0 3 depunerii spre finanțare a proiectului intitulat Servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități cod proiect 119327, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/83/B,cu modificările și completările ulterioare 28/10/2019
239. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice aferente proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile: „Servicii comunitare pentru persoanele adulte cu dizabilități”cod SMIS 119327 din Programul Operațional Regional 2014-2020 28/10/2019
238. privind emiterea avizului pentru tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes local situate pe raza comunei Zemeș. 28/10/2019
237. privind neexercitarea dreptului de preempțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului monument istoric „Moara de apă Hazaparu” situat în localitatea Dărmănești, str. Morii nr.2, județul Bacău, cod LMI: BC –II-m-B-00824 28/10/2019
236. privind plata cotizației Județului Bacău în calitate de membru,către Asociația Grupul de Acțiune Locală G.A.L. CONFLUENȚE MOLDAVE, Asociația G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA, Asociația Grupul de Acțiune Locală VALEA MUNTELUI, Asociația G.A.L. ULMUS MONTANA, Asociația Grup de Acțiune Locală COLINELE TUTOVEI și către Asociația Grupul de Acțiune Locală PLAIURILE BISTRIȚEI 28/10/2019
235. privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bacău, pe anul 2019 28/10/2019
234. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul III 2019, al județului Bacău 28/10/2019
233. pentru punerea la dispoziția Companiei Regionale de Apă Bacău a unor bunuri in cadrul Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556 din 29.11.2010 28/10/2019
232. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 28/10/2019
231. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire podeț dalat pe DJ 116, km 23+463, comuna Oituz, județul Bacău” 28/10/2019
230. privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 88,86 mp. din zona drumului județean DJ 117 din sat Poduri, comuna Poduri, județul Bacău aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. 28/10/2019
229. privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 58,20 mp. din zona drumului județean DJ 117 din sat Cernu, comuna Poduri, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. 28/10/2019
228. privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 24 mp. din zona drumului județean DJ 252 din str. Principală nr. 42 sat Huruiești, comuna Huruiești, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. 28/10/2019
227. privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 6 mp. din zona drumului județean DJ 252 sat Huruiești, comuna Huruiești, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. 28/10/2019
226. privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 3 mp din zona drumului județean DJ 252 sat Huruiești, comuna Huruiești, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. 28/10/2019
225. privind asocierea județului Bacău cu Universitatea „George Bacovia” din Bacău, pentru organizarea și desfășurarea proiectului Conferința Națională cu participare internațională ”Devianță și criminalitate. Evoluție,tendințe și perspective-DECRET” ediția 5/2019 desfășurată în cadrul Manifestărilor științifice anuale ale Universității „George Bacovia” din Bacău organizate în perioada 12-15 noiembrie 2019 28/10/2019
224. privind instituirea și acordarea premiilor pentru sportivii și antrenorii din județul Bacău, care au obținut performanțe deosebite la competițiile naționale de șah rapid, tir cu arcul și gimnastică artistică 28/10/2019
223. privind aprobarea declanșării unui audit de rețele-respectiv bilanțul apei pentru toate unitățile administrativ teritoriale în care se operează S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A 30/09/2019
222. privind aprobarea asocierii județului Bacău cu Centrul de Cultură „George Apostu”- Bacău, pentru organizarea și desfășurarea proiectului „Simpozionul Național de Estetică, ediția XXIV-a” 30/09/2019
221. privind aprobarea asocierii județului Bacău cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret pentru organizarea și desfășurarea proiectului „VALEA BUDULUI TRAIL (Cros, Semimaraton și Maraton)” ediția a II a 30/09/2019
220. privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Bacău. 30/09/2019
219. privind validarea ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău în mandatul 2016-2020 a domnului COTÂRLEȚ PAUL CLAUDIU subprefect al Județului Bacău 30/09/2019
218. privind numirea a 2 membri administratori neexecutivi în Consiliul de Administrație al R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău 30/09/2019
217. privind actualizarea Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru perioada 2014-2023 30/09/2019
216. privind aprobarea parteneriatului dintre Județul Bacău și Administrația Bazinală de Apă Siret în vederea realizării obiectivelor de investiții „Reabilitare poduri pe DJ 117, între km 17+000 - km 21+180, județul Bacău” și „Modernizare DJ 117, km 14 +950-km 17+000, L=2,05 km, județul Bacău” 30/09/2019
215. privind aprobarea parteneriatului dintre județul Bacău și Administrația Bazinală de Apă Siret în vederea realizării obiectivului de investiți „Reabilitare și modernizare DJ 117, Poduri, între km 17+000- 21+180, L =4.180 km, județul Bacău” 30/09/2019
214. privind aprobarea taxelor de frecvență a cursurilor Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău pentru anul școlar 2019-2020 30/09/2019
213. privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bacău, pe anul 2019 30/09/2019
212. privind aprobarea încheierii cu Spitalul Județean de Urgență Bacău și cu Serviciul de Telecomunicații Speciale a Convenției pentru emiterea avizului favorabil referitor la obiectivul de investiții Extindere și modernizare cale acces UPU - Pediatrie - Spitalul Județean de Urgență Bacău - municipiul Bacău, strada Spiru Haret, nr. 2, județul Bacău 16/09/2019
211. privind exproprierea unui imobil-teren proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Extindere și modernizare cale de acces UPU- Pediatrie, Spitalul Județean de Urgență Bacău” 16/09/2019
210. privind aprobarea și organizarea desfășurării proiectului „Vizită de documentare dedicată Corpului Diplomatic acreditat în România, în vederea promovării valorilor spirituale și a istoriei naționale, a potențialului economic și turistic al județului Bacău” care se va desfășura în perioada 11-13 octombrie 2019 în județul Bacău 09/09/2019
209. privind asocierea Județului Bacău cu Asociația Unlimited Connections în vederea organizării și desfășurării acțiunii de promovare a imaginii județului Bacău „Vitejii României Biruitoare – Județul Bacău în Războiul Întregirii Naționale” 09/09/2019
208. privind trecerea imobilului teren în suprafață de 115,7 mp, având număr cadastral 85655, situat în Municipiul Bacău, str. Calea Dr. Alexandru Safran, nr. 145, din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al Municipiului Bacău 29/08/2019
207. privind aprobarea participării unei delegații din partea Consiliului Județean Bacău la vizita care va avea loc în Raionul Soroca din Republica Moldova și aprobarea cheltuielilor ocazionate de aceasta 29/08/2019
206. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere și modernizare cale de acces UPU Pediatrie la Spitalul Județean de Urgență Bacău” 29/08/2019
205. pentru modificarea H.C.J. nr. 175/11.09.2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a Județului Bacău pentru proiectul „Lucrări de modernizare, extindere, dotare infrastructură Unitate de Primiri Urgențe , realizare heliport - Spitalul Județean de Urgență Bacău”, cod SMIS 120780 29/08/2019
204. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Lucrări de modernizare, extindere, dotare infrastructură Unitate de Primiri Urgențe, realizare heliport - Spitalul Județean de Urgență Bacău”, cod SMIS 120780 29/08/2019
203. privind intrarea în domeniul public al Județului Bacău a bunurilor achiziționate în cadrul Programului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”, cod proiect CC/2009 RO161 PR015 29/08/2019
202. privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare al Consiliului de administrație al R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău 29/08/2019
201. privind validarea ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău în mandatul 2016-2020 a domnului colonel Cărășel Ovidiu-Vasile, inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău 29/08/2019
200. privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bacău, pe anul 2019 29/08/2019
199. privind stabilirea listei produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, în județul Bacău, pe perioada cursurilor anului școlar 2019-2020 29/08/2019
198. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Regia Autonomă Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău 29/08/2019
197. privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor județeni 29/08/2019
196. privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Bacău, precum și modificarea statului de funcții la Filarmonica „Mihail Jora” Bacău 29/08/2019
195. pentru modificarea art. 1 din hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 183/2017 privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului „Modernizare DJ 243B, km. 33+900-48+900, Motoșeni -Stănișești, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală” 29/08/2019
194. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului „Modernizare DJ 243B, km. 33+900-48+900, Motoșeni- Stănișești, Județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală” 29/08/2019
193. pentru modificarea art. 1 din hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 12/2019, privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului „Reabilitare și modernizare DJ 117, Poduri, km. 17+000-21+180, L=4,180 km, județul Bacău în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală” 29/08/2019
192. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului „Reabilitare și modernizare DJ 117, Poduri, km. 17+000-21+180, L=4,180 km, județul Bacău”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 29/08/2019
191. privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului și a gheții pe drumurile județene, pentru iarna 2019-2020 29/08/2019
190. privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 191,36 mp din zona drumului județean DJ 115 din sat Mănăstirea Cașin, comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. 29/08/2019
189. privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bacău în consiliul de administrație la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bacău 29/08/2019
188. privind acordarea premiului de excelență domnului Steven Cooper, președintele Asociației „Lumina” Bacău 29/08/2019
187. privind aprobarea organizării proiectului „Festivalul Antic TAMASIDAVA - ediția III” de către Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău 24/07/2019
186. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Lucrări de extindere și dotare buncăr nou compartiment Radioterapie la Spitalul Județean de Urgență Bacău 24/07/2019
185. privind asocierea Județului Bacău cu Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău în vederea organizării și desfășurării proiectului „Toamnă Bacoviană a Scriitorilor” ediția I 24/07/2019
184. privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Bacău în vederea finanțării și realizării obiectivului de investiții „Construire parcare ansamblu spitalicesc, str. Calea Mărășești, nr. 20B” și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 24/07/2019
183. privind prelungirea valabilității Programului de transport public de persoane prin servicii regulate, în trafic județean valabil pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/2012, cu modificările și completările ulterioare 24/07/2019
182. privind aprobarea cotizației pentru anul 2019 la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 24/07/2019
181. privind rectificarea bugetului propriu al Județului Bacău, pe anul 2019 24/07/2019
180. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II 2019 al Județului Bacău 24/07/2019
179. privind neexercitarea dreptului de preempțiune de către Județul Bacău pentru cumpărarea imobilului Casa Poltzer, azi sediul DJPCCPCN, cod LMI-BC-II-m-B-00768, din localitatea Bacău, strada Cuza Vodă, nr. 6 24/07/2019
178. privind modificarea arondării actuale a localităților județului Bacău la Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor ca urmare a înființării și avizării funcționării Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mărgineni 24/07/2019
177. privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 24/07/2019
176. privind modificarea statului de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău 24/07/2019
175. privind trecerea unui bun imobil - fost Depozit pesticide Podu Turcului, din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al Comunei Podu Turcului 24/07/2019
174. privind dezlipirea în două loturi a imobilului având numărul cadastral 84197, situat în Municipiul Bacău, str. Calea Dr. Alexandru Safran, nr. 145, aflat în domeniul public al Județului Bacău în vederea trecerii imobilului teren în suprafață de 116 mp, din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al Municipiului Bacău 24/07/2019
173. privind aprobarea cumpărării unui imobil – teren, în suprafață de 232 mp, situat în municipiul Bacău, strada Mihai Viteazu, nr. 16, având numărul cadastral 80461 24/07/2019
172. privind aprobarea cumpărării unui imobil – teren, în suprafață de 1900 mp, situat în municipiul Bacău, sola 51, parcela 1630/41, înscris în cartea funciară nr. 36993, având numărul cadastral 13024 24/07/2019
171. privind declanșarea procedurilor de expropriere a unui imobil – teren proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Extindere și modernizare cale de acces UPU – Pediatrie, Spitalul Județean de Urgență Bacău” 24/07/2019
170. pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 185/2017 privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului „Modernizare DJ 252A, km 7+450-14+856, Horgești-Răcătăul de Jos (DJ 252B), județul Bacău”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 24/07/2019
169. privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru realizarea obiectivului „Modernizare DJ 252A, km 7+450-14+856, Horgești-Răcătăul de Jos (DJ 252B), județul Bacău”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 24/07/2019
168. pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 181/2017 privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului „Modernizare DJ 241B, Pădureni - Godovana, km 2+370-17+800, județul Bacău”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 24/07/2019
167. privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru realizarea obiectivului „Modernizare DJ 241B, Pădureni-Godovana, km 2+370-17+800, județul Bacău”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 24/07/2019
166. pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 48/2017 privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului „Reabilitare și modernizare DJ 123, limită județ Harghita – Valea Uzului – Dărmănești – DN 12A, km 41+000 – 62+103, (sector de drum studiat de la km 44+800 la km 51+100, pe o lungime de 6,30km)”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 24/07/2019
165. privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru realizarea obiectivului „Reabilitare și modernizare DJ 123, limită județ Harghita – Valea Uzului – Dărmănești – DN 12A, km. 41+000 – 62+103, județul Bacău (sector de drum studiat de la km 44+800 la km 51+100, pe o lungime de 6,30 km), în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 24/07/2019
164. privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare DJ 207F, Berești-Bistrița-Pădureni, L=2,2 km și Săucești, L=0,5 km, județul Bacău” 24/07/2019
163. privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare DJ 118B, km 5+557-11+847, Strugari-Răchitiș, județul Bacău” 24/07/2019
162. privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire pod pe DJ 243B, la Medeleni, km 62+920” 24/07/2019
161. privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 252 F, Ungureni – Viforeni, km 4+200 - 12+520” 24/07/2019
160. privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 156 B, Blăgești, km 4+450 - 6+500 și Băsăști, km 14+100-17+025” 24/07/2019
159. privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 119, Bacău - Faraoani, km 1+680 – km 12+300, (Tronson Bălcescu-Faraoani, km.10+466-12+300)” 24/07/2019
158. privind finanțarea proiectului „Construcția stadionului de fotbal cu tribune și acoperire artificială a terenului cu capacitatea de 1200 locuri în satul Rublenița, raionul Soroca” și aprobarea încheierii Acordului de finanțare între Raionul Soroca, prin Consiliul Raional Soroca și Județul Bacău 24/07/2019
157. privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite, elevilor merituoși din județul Bacău, care au obținut în anul 2019 media 10 la evaluarea națională și la bacalaureat și locul I la concursul internațional de dans clasic 24/07/2019
156. pentru modificarea Hotărârii nr. 40/13.03.2019 privind aprobarea proiectului „Dotarea infrastructurii Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău” – cod SMIS 124510, cu modificările și completările ulterioare 19/07/2019
155. privind reaprobarea Studiului de oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Dotarea infrastructurii Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău” 19/07/2019
154. privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 207D (Dămienești - Magla - Prăjești - Traian, km. 28+000 - 50+254)”, parte din proiectul „REGIUNEA -NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 3: NEAMȚ-BACAU, DJ 207D (limită județ Neamț- Traian -DN2F, km. 28+000 - 50+254), DJ 241 (limită județ Vrancea - Podu Turcului - Izvoru Berheciului, km.25+000 - 83+368) si DJ 241A (Izvoru Berheciului - Secuieni, km.64+250 - 78+114) 28/06/2019
153. privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU“ Bacău 28/06/2019
152. privind neexercitarea dreptului de preempțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului, monument istoric Ansamblul Palatul Ghika Comănești (palat și parc), situat în Comănești, strada Republicii, nr. 38, județ Bacău, cod LMI BC-II-a-A-00816 28/06/2019
151. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău 28/06/2019
150. privind aprobarea finanțării programului sportiv „Practicarea și dezvoltarea fotbalului juvenil”, organizat de Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Bacău 28/06/2019
149. privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și Asociația „SOS Satele Copiilor” București în vederea depunerii pentru finanțare a proiectului „Prevenirea instituționalizării copiilor în județul Bacău prin dezvoltarea unei rețele de asistență maternală și prin desfășurarea de activități de prevenire a separării copiilor de părinți”, cod proiect MySMIS 130035, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4, OS 4.4. Prioritatea de investiție 9iv, apel de proiecte POCU/476/4/18, Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 28/06/2019
148. privind înființarea comisiei de selecție pentru evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și emiterea propunerilor în vederea numirii pentru poziția de membri în Consiliul de Administrație al R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU“ Bacău 28/06/2019
147. privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului Județean Bacău 28/06/2019
146. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 7/2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat în vederea depunerii spre finanțare a proiectului intitulat ,,Servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități”, Cod proiect 119327, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de Proiect P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 28/06/2019
145. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul cu finanțare din fonduri nerambursabile „Servicii comunitare pentru persoanele adulte cu dizabilități” cod SMIS 119327 din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 28/06/2019
144. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 5/2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat, în vederea depunerii spre finanțare a proiectului intitulat „Infrastructură socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod proiect 119326, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiect P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 28/06/2019
143. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul cu finanțare din fonduri nerambursabile: „Infrastructură socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități” Cod SMIS 119326, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 28/06/2019
142. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 3/2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat, în vederea depunerii spre finanțare a proiectului intitulat „Investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități în Comuna Tamași, județul Bacău”, Cod proiect 119325, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiect P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 28/06/2019
141. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul cu finanțare din fonduri nerambursabile: „Investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități în Comuna Tamași, Județul Bacău” Cod SMIS 119325, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 28/06/2019
140. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 1/2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat, în vederea depunerii spre finanțare a proiectului intitulat „Servicii sociale alternative pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod proiect 119324, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiect P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 28/06/2019
139. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul cu finanțare din fonduri nerambursabile „Servicii sociale alternative pentru persoane adulte cu dizabilități”, Cod SMIS 119324, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 28/06/2019
138. privind trecerea unui bun imobil situat în comuna Podu Turcului din domeniul privat al județului Bacău în domeniul public al acestuia 28/06/2019
137. privind acordarea unui drept de folosință cu titlu gratuit asupra unui spațiu din cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, situat în mun. Bacău, str. 9 Mai, nr. 7, în favoarea Uniunii Arhitecților din România - Filiala Regională Bacău – Neamț 28/06/2019
136. privind aprobarea demarării procedurilor vizând închirierea unui spațiu aparținând domeniului public al județului Bacău și aflat în administrarea Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău 28/06/2019
135. privind desemnarea și validarea unui reprezentant al Consiliului Județean Bacău ca membru în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău în mandatul 2016-2020 28/06/2019
134. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului ANDRIEȘ IONUȚ 28/06/2019
133. privind modificarea componenței comisiei de validare a Consiliului Județean Bacău 28/06/2019
132. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al doamnei DIMA CARMEN 28/06/2019
131. privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova, în sezonul vară 2019, în perioada 01.07.2019-15.09.2019, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică 28/06/2019
130. pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Bacău 14/06/2019
129. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru lotul nr. 1 „Reabilitare și modernizare DJ 207D (Dăminești-Magla-Prăjești-Traian, km. 28+000 - 50+254)”, parte din proiectul Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău, DJ 207D (limită județ Neamț-Traian-DN 2F, km. 28+000 - 50+254), DJ 241 (limită județ Vrancea-Podu Turcului-Izvoru Berheciului, km. 25+000 - 83+368) și DJ 241A (Izvoru Berheciului-Secuieni), km. 64+250 - 78+11) 14/06/2019
128. privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Bacău, adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 75 din 30.05.2016 14/06/2019
127. privind respingerea plângerii prealabile formulată de Direcția de Asistență Socială Moinești împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 65/17.04.2019 cu privire la stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și a contribuției consiliilor locale la finanțarea acestor servicii, pentru anul 2019 14/06/2019
126. pentru modificarea Hotărârii nr. 40/13.03.2019 privind aprobarea proiectului „Dotarea infrastructurii Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău”, cod SMIS 124510“ 14/06/2019
125. privind aprobarea finanțării programului sportiv „Sprijinirea participării echipei de volei feminin CS Știința Bacău în sezonul competițional 2019-2020 14/06/2019
124. privind aprobarea finanțării programului sportiv „AJF Mobil- Mingea e în terenul tău“ 14/06/2019
123. privind plata cotizației anuale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău către Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică pentru anul 2019 14/06/2019
122. privind reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu“ Bacău 14/06/2019
121. privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Filarmonicii „Mihail Jora“ Bacău, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Bacău 14/06/2019
120. privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Complexului Muzeal „Iulian Antonescu“ Bacău, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Bacău 14/06/2019
119. privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Complexului Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea“ Bacău, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Bacău 14/06/2019
118. privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Bacău 14/06/2019
117. privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Bacău 14/06/2019
116. privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Revistei de Cultură „Ateneu“ Bacău, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Bacău 14/06/2019
115. privind aprobarea profilului și matricei Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional „George Enescu“ Bacău 14/06/2019
114. privind aprobarea profilului și matricei candidatului pentru Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional “George Enescu“ Bacău 14/06/2019
113. privind exprimarea acordului pentru realizarea de către S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. a unei lucrări de investiții, în vederea alimentării cu energie termică a Spitalului Județean de Urgență Bacău din Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al municipiului Bacău 14/06/2019
112. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți ai obiectivului de investiții Lucrări RK Pediatrie corp A și B la Spitalul Județean de Urgență Bacău 14/06/2019
111. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Desființare clădire stație de epurare C29”, din strada Spiru Haret nr. 2, Municipiul Bacău, Spitalul Județean de Urgență Bacău, Județul Bacău 14/06/2019
110. privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Bacău în domeniul privat al acestuia, a construcției „Stație de epurare- C29” din strada Spiru Haret nr. 2, Municipiul Bacău, Spitalul Județean de Urgență Bacău, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării 14/06/2019
109. privind aprobarea finanțării competiției internaționale „Raliul Moldovei 2019” - organizată de Asociația Club Sportiv Rally Spirit 21/05/2019
108. privind aprobarea finanțării evenimentului Concursul Internațional de dans Sportiv „WDSF Bacău Dance Open” - ediția a III-a, organizat de către Asociația Club Sportiv Adamas 21/05/2019
107. privind aprobarea finanțării programului sportiv „Fotbalul, impact semnificativ la nivel social, de sănătate, economic, precum și al performanței”, organizat de către Asociația Județeană de Fotbal Bacău 21/05/2019
106. privind aprobarea demarării procedurilor vizând închirierea unui teren aparținând domeniului public al Județului Bacău și aflat în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău 21/05/2019
105. privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 21/05/2019
104. privind acordarea de stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău 21/05/2019
103. privind aprobarea scrisorii de așteptări, în vederea selecției a 2 membri, administratori neexecutivi, în cadrul Consiliului de Administrație la R.A. Aeroportul Internațional „GEORGE ENESCU” Bacău, pentru perioada 2019-2023 21/05/2019
102. pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 58/17.04.2019 privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Bacău și Colegiul Național „Vasile Alecsandri” în vederea organizării și desfășurării proiectului „Alecsandriada”- ediția a III a 21/05/2019
101. privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Bacău, Județul Iași, Județul Neamț și Asociația prietenilor Camino de Santiago din România cu privire la realizarea proiectului Camino de Santiago (varianta moldavă) 21/05/2019
100. privind demararea procedurii de achiziție a unui teren intravilan din categoria de folosință arabil, proprietate privată, în vederea amplasării unei stații de punere sub presiune a apei pentru alimentarea zonei Bacău Sud prin procedura negocierii directe, astfel cum a fost aceasta reglementată în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 228/2018 privind aprobarea Regulamentului privind achiziția de bunuri immobile în domeniul public sau privat al județului Bacău 21/05/2019
99. privind aprobarea cumpărării unui imobil- teren, în suprafață de 282 mp, situat în municipiul Bacău, Calea Mărășești, nr. 46, înscris în cartea funciară nr. 60092, având numărul cadastral 60092 21/05/2019
98. privind aprobarea cumpărării unui imobil- teren, în suprafață de 478 mp, situat în municipiul Bacău, Calea Mărășești, fost nr. 34, înscris în cartea funciară nr. 60068, având numărul cadastral 60068 21/05/2019
97. privind aprobarea cumpărării unui imobil- teren, în suprafață de 205 mp, situat în municipiul Bacău, Calea Mărășești, fost nr. 56, înscris în cartea funciară nr. 67836, având numărul cadastral 14878 21/05/2019
96. privind încadrarea sectorului de drum comunal DC 50, de la km 0+000 la km 2+025 și a drumului vicinal, DV Răchitoasa Mănăstire, L=298 ml., în categoria funcțională a drumurilor de interes județean 21/05/2019
95. privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean 21/05/2019
94. privind aprobarea cotizației pentru anul 2019 la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău- ADIB” 21/05/2019
93. privind plata contribuției Consiliului Județean Bacău către Fondul pentru Dezvoltare Regională pentru anul 2019 21/05/2019
92. privind plata cotizației Județului Bacău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pentru anul 2019 21/05/2019
91. privind completarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 217/2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2019 21/05/2019
90. cu privire la aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar al Județului Bacău și a situațiilor financiare anuale, pentru anul 2018 21/05/2019
89. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul I 2019 al Județului Bacău 21/05/2019
88. privind asocierea Județului Bacău cu Clubul Sportiv „Știința Bacău” în vederea realizării proiectului „Cupa Cupelor 1989 - 2019, Trei decenii de istorie” 07/05/2019
87. pentru aprobarea propunerii privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes județean a sectorului de drum comunal DC 50, de la km. 0+000 la km. 2+025, și a drumului vicinal DV Răchitoasa Mănăstire, L=298 ml., situate în raza administrativ teritorială a comunei Răchitoasa, precum și trecerea acestora din domeniul public al comunei Răchitoasa în domeniul public al Județului Bacău 07/05/2019
86. privind aprobarea înregistrării mărcii “FESTIVALUL ANTIC TAMASIDAVA” la Oficiul de Stat pentru invenții și Mărci de către Județul Bacău 07/05/2019
85. privind modificarea statului de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău 07/05/2019
84. privind aprobarea asocierii Județului Bacău cu Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului “Manifestările internaționale și naționale organizate cu prilejul aniversării a 43 de ani de învățământ tehnic superior în universitatea -Vasile Alecsandri- din Bacău” 07/05/2019
83. privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 44/2019 de Partidul Național Liberal- Filiala Bacău 07/05/2019
82. privind intrarea în domeniul public al Județului Bacău a instalației de iluminat exterior decorativ arhitectural realizată în cadrul obiectivului de investiții “Instalații interioare și instalații exterioare la Catedrala Ortodoxă Înălțarea Domnului Bacău” și trecerea acesteia din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al Municipiului Bacău 07/05/2019
81. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Bacău 07/05/2019
80. privind aprobarea continuării parteneriatului cu Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea derulării proiectului “Centrul de informare Europe Direct-Bacău” 07/05/2019
79. privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea programelor sportive de utilitate publică 07/05/2019
78. privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și din instituțiile și serviciile publice aflate în subordinea acestuia 07/05/2019
77. privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism 07/05/2019
76. privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați în vederea implementării proiectului “VENUS-Împreună pentru o viață în siguranță”, Cod SMIS 128038, finanțat în cadrul programului Operațional Capital Uman, Apel noncompetitiv de proiecte “Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice”, Axă prioritară 4, Obiectiv specific 4.4 07/05/2019
75. privind aprobarea parteneriatului dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și Fundația „SERA România” în vederea implementării proiectului de interes județean „Servicii sociale pentru copii și tineri în dificultate” 07/05/2019
74. privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Reprezentanța UNICEF în România și Județul Bacău, prin Consiliul Județean Bacău, pentru implementarea proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate - model 2.0” 07/05/2019
73. privind aprobarea scenariului 2 din Planul de reorganizare a activității S.C. Parc Industrial HIT S.R.L, propus de către Sierra Quadrant SPRL, în calitate de administrator judiciar al S.C. Parc Industrial HIT S.R.L 07/05/2019
72. privind solicitarea dreptului de preluare temporară a unui sector de drum județean, aflat în domeniul public al Județului Bacău, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Onești în administrarea Consiliului Județean Bacău, în vederea executării lucrărilor de reabilitare și modernizare 17/04/2019
71. privind aprobarea actului adițional la contractul-cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezindențial a persoanei cu handicap, pentru anul 2019 17/04/2019
70. privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul Consiliului Județean Bacău, organizate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, pentru anul 2019 17/04/2019
69. privind constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit asupra unui spațiu, parte a unui bun din domeniul public al județului Bacău, în administrarea Complexului Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău, în favoarea Agenției Naționale pentru Arii Protejate în scopul desfășurării activității Serviciului Public Teritorial Bacău din subordine 17/04/2019
68. privind modificarea statului de funcții la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău 17/04/2019
67. cu privire la aprobarea bugetului propriu al Județului Bacău, pe anul 2019 17/04/2019
66. privind asocierea Consiliului Județean Bacău cu Inspectoratul Școlar al Județului Bacău în vederea acordării unor premii speciale elevilor participanți la Olimpiada Națională pentru domeniile Agricultură - cultura plantelor și Agricultură - creșterea animalelor 17/04/2019
65. cu privire la stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și a contribuției consiliilor locale la finanțarea acestor servicii pentru anul 2019 17/04/2019
64. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale clădire secție Oftalmologie” - Spitalul Județean de Urgență Bacău 17/04/2019
63. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI pentru realizarea obiectivului de investiții „Reparații capitale Clădire C19 - Centru servicii și producție software pentru IMM-uri – corp A” - HIT Park, com. Hemeiuș, județul Bacău 17/04/2019
62. privind aprobarea asocierii județului Bacău cu Orașul Buhuși în vederea „achiziționării unei autospeciale de intervenție la incendii“ 17/04/2019
61. privind asocierea de principiu a județului Bacău și municipiul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții„Reparații capitale imobile C14 și C15 Grădinița specială-Centru de zi pentru copilul cu nevoi speciale Bacău“ 17/04/2019
60. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare sediu ambulanță Onești și ateliere mecanic și electric, Spital Municipal Sfântu Ierarh dr. Luca” municipiul Onești județul Bacău 17/04/2019
59. privind asocierea județului Bacău cu municipiul Onești în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului „Reabilitare sediu ambulanță Onești și ateliere mecanic și electric, Spital Municipal Sfântu Ierarh dr. Luca” municipiul Onești județul Bacău 17/04/2019
58. privind asocierea județului Bacău cu Municipiul Bacău și Colegiul Național „Vasile Alecsandri” în vederea organizării și desfășurării proiectului „Alecsandriada”, ediția a III-a 17/04/2019
57. privind asocierea județului Bacău cu Municipiul Bacău și cu S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții „Realizarea stației de demanganizare Gherăiești și reabilitarea fronturilor de captare” și pentru aprobarea documentației tehnico-economice a investiției 17/04/2019
56. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația Directorilor Economici și Contabililor din județele din România pentru anul 2019 17/04/2019
55. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România pentru anul 2019 17/04/2019
54. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația Administratorilor Publici din România pentru anul 2019 17/04/2019
53. privind aprobarea tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces la infrastructura fizică a rețelelor de comunicații electronice instalate pe domeniul public sau privat al județului Bacău, valabile începând cu data de 01.03.2019 17/04/2019
52. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza D.A.L.I. pentru realizarea obiectivului de investiții „LUCRĂRI DE MODERNIZARE, SECURIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM INFORMATIC” la Spitalul Județean de Urgență Bacău 29/03/2019
51. privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului, în suprafață de 266 mp. din zona drumului județean DJ 206A din str. Nicolae Bălcescu, localitatea Podu Turcului, județul Bacău, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. 29/03/2019
50. privind stabilirea măsurii educative prevăzute la art. 4, alin. 1, lit. „b” din H.G. nr. 640/2017, cu modificările și completările ulterioare, care să însoțească atât distribuția de fructe și legume, cât și distribuția de lapte și produse lactate, implementată pe perioada cursurilor anului școlar 2018-2019 29/03/2019
49. privind asocierea de principiu dintre Județul Bacău și Municipiul Bacău în vederea finanțării și realizării obiectivului de investiții „Construire parcare ansamblu spitalicesc, str. Calea Mărășești, nr. 20B” 29/03/2019
48. privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 107/2013 29/03/2019
47. privind modificarea art. 6^1 din contractul de administrare nr. 1831/25.02.2008/189/12.03.2008 încheiat între Județul Bacău și Filarmonica „Mihail Jora”, cu modificările și completările ulterioare 29/03/2019
46. pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 217/2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2019 29/03/2019
45. privind aprobarea Convenției de colaborare încheiată între Județul Bacău, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău și Reprezentanța UNICEF în România 23/03/2019
44. privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute la art. 4, lit. c, art. 6, alin. (2) și (6) din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 23/03/2019
43. privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului „Reabilitare și modernizare DJ 119, km. 25+740-27+993, la Ciucani, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 13/03/2019
42. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului „Reabilitare și modernizare DJ 119, km. 25+740-27+993, la Ciucani, județul Bacău” în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 13/03/2019
41. privind aprobarea Convenției de colaborare în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în județul Bacău – model 2.0” 13/03/2019
40. privind aprobarea proiectului „Dotarea infrastructurii Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău” – cod SMIS 124510 13/03/2019
39. privind aprobarea organizării și desfășurării proiectului „Primul pas către Marea Unire” 27/02/2019
38. privind validarea domnului Iftene Lucian-Dumitru, șef al Poliției Locale a Municipiului Bacău, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău în mandatul 2016-2020 27/02/2019
37. privind actualizarea programului de transport public de personae prin servicii regulate 2014-2019, pe traseul județean nr.30 Bacău – Luizi Călugăra 27/02/2019
36. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Creșterea gradului de siguranță și securitate la Aeroportul internațional ”George Enescu” Bacău 27/02/2019
35. privind apobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Anvelopare termică Clădire Internat C12 27/02/2019
34. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții ”Consolidare DJ 156H, Buhuși Runc, km 4+700, cu ziduri de sprijin” 27/02/2019
33. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții ”Consolidare drum cu zid de sprijin pe DJ 252, Buhoci – Bibirești, km.121+630” 27/02/2019
32. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 117, km.14+950-17+000, L=2,05 km”, județul Bacău 27/02/2019
31. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare poduri pe DJ 117 între km.17+000–21+180”, județul Bacău 27/02/2019
30. privind completarea Anexei nr. 2 la Protocolul de colaborare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 14/2019 și aprobarea bugetului pentru finanțarea evenimentului 27/02/2019
29. privind prelungirea mandatului domnului Humulescu Vasile de reprezentant al Consiliului Județean Bacău în Comisia de orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău 27/02/2019
28. privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole și al masei verzi de pășune pentru anul 2019, în județul Bacău 27/02/2019
27. privind aprobarea dării în administrare a unor imobile aparținând domeniului public al Județului Bacău către Complexul Muzeal de Științele Naturii ”Ion Borcea” 27/02/2019
26. privind aprobarea dării în administrare a unor imobile aparținând domeniului public al Județului Bacău către Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” 27/02/2019
25. privind aprobarea dării în administrare a unor imobile aparținând domeniului public al Județului Bacău către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 27/02/2019
24. privind aprobarea dării în administrare a unor imobile aparținând domeniului public al Județului Bacău către Ansamblul Folcloric Busuiocul 27/02/2019
23. privind aprobarea aderării Județului Bacău, în calitate de membru, la Asociația Grupul de Acțiune Locală G.A.L. Confluențe Moldave, la Asociația G.A.L. Cetatea Tamasidava, la Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Muntelui, la Asociația G.A.L. Ulmus Montana, la Asociația Grup de Acțiune Locală Colinele Tutovei și la Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiurile Bistriței 21/02/2019
22. privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii spre finanțare a proiectului intitulat „ACCES – Integrare în comunitate prin Sevicii de Recuperare și Abilitare” 21/02/2019
21. privind modificarea arondării actuale a localităților județului Bacău la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor, prin trecerea comunei Buhoci de la D.P.E.P. Bacău la S.P.C.L.E.P. Tamași 21/02/2019
20. privind aprobarea organizării și desfășurării proiectului „Dialogul francofon – vector de comunicare interculturală” 21/02/2019
19. privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 87/2013, cu modificările și completările ulterioare 21/02/2019
18. privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 21/02/2019
17. privind indexarea tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces la infrastructura fizică a rețelelor de comunicații electronice instalate pe domeniul public sau privat al județului Bacău, valabile în perioada 01.01 – 28.02.2019 21/02/2019
16. privind preluarea ca venit la bugetul local a excedentului rezultat din execuția Bugetului de venituri și cheltuieli a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, sursă de finanțare E- ”Activități finanțate integral din venituri proprii” 21/02/2019
15. privind declanșarea procedurii de reînoire a mandatelor de membru și a procedurii de selecție/evaluare a candidaților pentru ocuparea funcțiilor de membru în Consiliul de administrație al R.A. Aeroportul Internațional ”George Enescu” Bacău; 21/02/2019
14. privind aprobarea PROTOCOLULUI DE COLABORARE între Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Județul Bacău, Instituția Prefectului Județul Bacău, Municipiul Bacău și Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, în scopul organizării de reuniuni sau evenimente necesare promovării exercitării președinției României la Consiulul Uniunii Europene 30/01/2019
13. privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr. 1078/1087 din 16.04.2018 30/01/2019
12. privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului „Reabilitare și modernizare DJ 117, Poduri, km.17+000-21+180, L=4,180 km, județul Bacău”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 30/01/2019
11. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului „Reabilitare și modernizare DJ 117, Poduri, km. 17+000-21+180, L = 4,180 km, județul Bacău”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 30/01/2019
10. privind acordul Județului Bacău, în calitate de vecin, în vederea construirii „Schimbare destinație imobil din locuință în pensiune urbană cu restaurant la parter și extindere cu terasă la parter” situat în Bacău, str. Păcii, nr. 13 30/01/2019
9. privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 52/2015 privind concesionarea echipamentelor de colectare și transport a deșeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”, cu modificările și completările ulterioare 30/01/2019
8. privind aprobarea Planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar pe Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău – ediția decembrie 2018 30/01/2019
7. privind demararea procedurii de achiziție a șase loturi de teren intravilan având categoria de folosință curți construcții, situate în municipiul Bacău, aflate în proprietatea unor persoane, prin procedura negocierii directe, astfel cum a fost aceasta reglementată în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 228/2018 privind aprobarea Regulamentului privind achiziția de bunuri imobile în domeniul public sau privat al județului Bacău 30/01/2019
6. privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 276,5 mp. din zona drumului județean DJ 119, amplasat pe str. Silozului, localitatea Orbeni, județul Bacău, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. 30/01/2019
5. privind actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, cu modificările și completările ulterioare, valabile în anul 2019 30/01/2019
4. privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău, valabile în anul 2019 30/01/2019
3. privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și din instituțiile și serviciile publice aflate în subordinea acestuia 30/01/2019
2. privind organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul Bacău pentru anul școlar 2019-2020 30/01/2019
1. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 30/01/2019