Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotarari ale Consiliului Judetean Bacau - anul 2018

Nr. Hotarare Data adoptarii Fisier
257. privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipal în județul Bacău nr. 180/2357 din 06.05.2015 și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. 28/12/2018
256. privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului “Sistem integrat de management al deșeurilor solide în Județul Bacău” 28/12/2018
255. privind atribuirea unei licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale 28/12/2018
254. privind aprobarea Planului de măsuri și acțiuni al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău pentru anul 2019 28/12/2018
253. privind conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare al județului Bacău” domnului profesor Gheorghe Neagu, personalitate în domeniul educației și culturii băcăuane 28/12/2018
252. privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțele deosebite obținute în anul 2018 la nivel național și internațional de sportivi și antrenori ai secțiilor de Judo, Powerlifting și Qwan Ki Do ale unor cluburi sportive din județul Bacău 28/12/2018
251. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.167/29.09.2017 privind aprobarea Acordului de cooperare între Județul Bacău și Asociația ”Cele mai frumoase sate din România” în vederea promovării patrimoniului cultural și turistic al satelor din Județul Bacău prin organizarea de evenimente și derularea de programe/proiecte de interes comun 17/12/2018
250. privind atribuirea unor licențe de traseu in vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale 17/12/2018
249. privind actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate, în trafic județean pentru perioada 2014-2019 17/12/2018
248. privind aprobarea modificării prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare pentru întreaga arie de operare de către S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. 17/12/2018
247. privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Bacău în domeniul privat al acestuia, a unor construcții, respectiv Cabana Tomis având număr cadastral 62292-C1 și Cabana Laura având număr cadastral 62292-C2, aflate în administrarea Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării 17/12/2018
246. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza D.A.L.I., pentru obiectivul ”Desființare Imobile Cabană Salvamont Corp C1 – Cabana Tomis și Corp C2 – Cabana Laura”, situate în Slănic Moldova, punct Brigada Silvică, aflat în administrarea Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău 17/12/2018
245. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiție ”Implementarea lucrărilor cu rol de securitate la incendiu în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu” Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice Răchitoasa, județul Bacău 17/12/2018
244. privind avizarea Normelor de venit pentru persoane fizice care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări servicii, stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr. 925/2017, pentru anul 2019 17/12/2018
243. privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a ”Sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit” pe anul 2018 17/12/2018
242. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul IV 2018, al Județului Bacău 17/12/2018
241. privind constatarea stingerii dreptului de proprietate publică a Județului Bacău asupra bunului imobil Clădire baracă – C2, situat în comuna Răcăciuni, județul Bacău și modificarea contractului de administrare nr. 10315/24.07.2013//4263/24.07.2013 încheiat cu Consiliul Local Răcăciuni 17/12/2018
240. privind intrarea în domeniul public a bunurilor rezultate în urma efectuării lucrărilor de investiții ”Amenajarea beciului și a curții interioare la Casa memorială George Bacovia 17/12/2018
239. privind rectificarea bugetului propriu al Județului Bacău, pe anul 2018 17/12/2018
238. privind aprobarea cumpărării imobilului ”Casa Vasile Alecsandri”, înscris în Lista monumentelor istorice la poziția 129, având codul BC-II-m-A-00763 17/12/2018
237. pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 240/2017 privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Bacău pentru cumpărarea imobilului ”Casa Vasile Alecsandri”, cod BC–II–m–A - 00763 17/12/2018
236. privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 208/29.10.2018 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Județul Bacău cu privire la organizarea reuniunii Grupului de Lucru din cadrul Rețelei Europene pentru Administrație Publică – European Union Public Administration Network (EUPAN) 17/12/2018
235. privind completarea contractului de administrare nr. 1834/25.02.2008//291/10.03.2008 încheiat între Județul Bacău și Complexul Muzeal de Științele Naturii ”Ion Borcea” Bacău 17/12/2018
234. privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actulalizat pentru proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 17/12/2018
233. pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 48 din 2017 privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului ”Reabilitare și modernizare DJ 123, limita județ Harghita – Valea Uzului – Dărmănești – DN 12A, km.41+000-62+103” (sector de drum studiat de la km 44+800 la km 51+100, pe o lungime de 6,30 km)”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 17/12/2018
232. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare DJ 123, limită județ Harghita – Valea Uzului – Dărmănești – DN 12A, km.41+000-62+103, județul Bacău, (sector de drum studiat de la km.44+800 la km.51+100, pe o lungime de 6,30 km)”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 17/12/2018
231. privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în vederea implementării proiectului ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, Cod SMIS 127169, finanțat în cadrul Apelului de proiecte ”Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”, AP4/PI 9.iv/OS 4.5 & 4.14 17/12/2018
230. privind aprobarea efectuării în anul 2019 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2018 de către Președintele și Vicepreședinții Consiliului Județean Bacău 17/12/2018
229. privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău, precum și pentru Filarmonica ”Mihail Jora” Bacău 17/12/2018
228. privind aprobarea Regulamentului privind achiziția de bunuri imobile în domeniul public sau privat al județului Bacău 29/11/2018
227. privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale 29/11/2018
226. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare poduri pe DJ 117, între km.17+000-21+180, județul Bacău 29/11/2018
225. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 117, km. 14+950-17+000, L=2,05 km, județul Bacău 29/11/2018
224. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Reamplasare rețea și refacere branșament apă pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii ”Ion Borcea” loc. Bacău”, din strada Aleea Parcului nr. 9 29/11/2018
223. privind aprobarea ACORDULUI DE COLABORARE ce urmează a fi încheiat între Județul Bacău și Municipiul Bacău în vederea implementării și monitorizării Planului Local de Acțiune pentru Promovarea și Protejarea Patrimoniului Cultural în Municipiul Bacău pentru perioada 2018-2023, elaborat în cadrul Proiectului ”SHARE – Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Atras Requalification în Europe” (cod PGI012343 INTERREG EUROPE) precum și a portofoliului de proiecte aferent 29/11/2018
222. privind emiterea avizului pentru proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Comunei Cleja pentru aprobarea Normelor specifice privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes local a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop 29/11/2018
221. privind aprobarea încheierii cu Spitalul Județean de Urgență Bacău și cu Serviciul de Telecomunicații Speciale a Convenției pentru emiterea avizului favorabil referitor la obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare și extindere a rețelei de curent vital și a generatoarelor de curent la Spitalul Județean de Urgență Bacău”, strada Spiru Haret, nr. 2, municipiul Bacău 29/11/2018
220. privind solicitarea adresată comunei Săucești de trecere a unui bun imobil situat în extravilanul comunei Săucești, din domeniul public al comunei Săucești în domeniul public al județului Bacău 29/11/2018
219. privind dezlipirea în două loturi a imobilului având număr cadastral 65211, situat în Municipiul Bacău, str. Calea Dr. Alexandru Safran, nr. 145, aflat în domeniul public al Județului Bacău 29/11/2018
218. privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira din Slanic Moldova, în sezonul 2018-2019 și a tarifului de parcare 29/11/2018
217. privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2019 29/11/2018
216. privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2019 29/11/2018
215. privind rectificarea bugetului propriu al Județului Bacău 29/11/2018
214. privind validarea unui reprezentant al comunității, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău 29/11/2018
213. privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău, precum și pentru unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău 29/11/2018
212. pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea comisiilor de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică inițiate și derulate de către Județul Bacău 29/10/2018
211. privind majorarea cotizației Județului Bacău la patrimoniul "Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB" pentru anul 2018 29/10/2018
210. privind aprobarea Hărților strategice de zgomot ale Aeroportului Internațional "George Enescu" Bacău - ediția august 2018 29/10/2018
209. privind aprobarea atribuirii licenței de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport S.C. SOCOTRANS S.R.L. 29/10/2018
208. privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Consiliul Județean Bacău cu privire la reuniunea Grupului de Lucru din cadrul Rețelei Europene pentru Administrație Publică – European Union Public Administration Network (EUPAN) 29/10/2018
207. privind avizarea parteneriatului dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în vederea depunerii pentru finanțare a proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, Apel de proiecte ”Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”, AP4/PI 9.iv/OS 4.5 &4.14 29/10/2018
206. privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii spre finanțare a proiectului intitulat ”Suport pentru tranziția spre maturitate” în cadrul Programului de Interes Național „Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” 29/10/2018
205. privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect în vederea semnării Convenției de finanțare nerambursabilă a proiectului intitulat ”Respiro-servicii de tip respiro pentru persoane cu dizabilități” în cadrul Programului de Interes Național „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate” 29/10/2018
204. privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat, în vederea semnării Convenției de finanțare nerambursabilă a proiectului intitulat „O șansă pentru viața în comunitate” în cadrul Programului de Interes Național „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate” 29/10/2018
203. privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat, în vederea semnării Convenției de finanțare nerambursabilă a proiectului intitulat „Alternative comunitare pentru persoane cu dizabilități” în cadrul Programului de Interes Național „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate” 29/10/2018
202. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza D.A.L.I. pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare și extindere rețea de curent vital și a generatoarelor de curent” la Spitalul Județean de Urgență Bacău 29/10/2018
201. privind aprobarea organizării și desfășurării proiectului ”Centenarul Marii Uniri” 29/10/2018
200. privind rectificarea bugetului propriu al Județului Bacău, pe anul 2018 29/10/2018
199. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul III 2018, al Județului Bacău 29/10/2018
198. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 41/2018 privind plata cotizației Județului Bacău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pentru anul 2018 29/10/2018
197. privind emiterea avizului pentru tarifele de utilizare a drumurilor de interes local situate pe raza Comunei Zemeș 29/10/2018
196. privind asocierea Județului Bacău cu Universitatea ”George Bacovia” din Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului Conferința Națională cu participare internațională ”Devianță și criminalitate. Evoluție, tendințe și perspective - DECRET”, ediția 4/2018, dedicată Centenarului Marii Uniri” 100 de ani în evoluția și transformările Statului Român” 29/10/2018
195. privind instituirea și acordarea de premii pentru performanțele deosebite obținute la nivel național de către sportivii Asociației Club Sportiv SAGA Bacău 29/10/2018
194. privind aprobarea Devizului general actualizat pentru proiectul "Modernizarea și Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul Internațional George Enescu din Bacău" 19/10/2018
193. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 2/27.01.2017 privind aprobarea proiectului, a acordului de colaborare și a cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii spre finanțare a proiectului strategic intitulat ”REGIUNEA NORD EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 3: NEAMȚ-BACĂU, DJ 207D (limită județ Neamț – Traian – DN2F, km 28+000 – 50+254), DJ 241 (limită județ Vrancea – Podu Turcului – Izvoru Berheciului, km 25+000 – 83+368) și DJ 241A (Izvoru Berheciului – Secuieni, km 64+250 – 78+114)”, cu modificările și completările ulterioare și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului ”REGIUNEA NORD – EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 3: NEAMȚ-BACĂU, DJ 207D (limită județ Neamț – Traian – DN2F, km 28+000 - 50+254), DJ 241 (limită județ Vrancea – Podu Turcului – Izvoru Berheciului, km 25+000 – 83+368) și DJ 241A (Izvoru Berheciului – Secuieni, km 64+250 – 78+114)” 19/10/2018
192. privind asocierea Județului Bacău cu Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”, pentru organizarea și desfășurarea proiectului «Editarea și tipărirea volumului ”Crai Nou” - Antologia Concursului Național ”ALECSANDRIANA – creativitate și literatură”, ediția a XII-a, 2018» 19/10/2018
191. privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 153/12.07.2018 privind exproprierea unor imobile – terenuri proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Sistem de balizaj pe direcția 16 la pista de decolare – aterizare a Aeroportului Internațional ”George Enescu” Bacău 19/10/2018
190. la proiectul de hotărâre privind actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate 2014-2019, pe traseul județean nr.84 Târgu Ocna-Nicorești 28/09/2018
189. privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale 28/09/2018
188. privind modificarea statului de funcții la unele institutii publice aflate in subordinea Consiliului Județean Bacău, precum si aprobarea organigramei si a statului de funcții la Serviciul Public de Protecție a Plantelor Bacău si la R. A. Aeroportul International „George Enescu" Bacău 28/09/2018
187. privind trecerea unor imobile din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al comunei Ghimeș-Făget 28/09/2018
186. privind rectificarea bugetului propriu al Județului Bacau,pe anul 2018 28/09/2018
185. privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 28/09/2018
184. privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 28/09/2018
183. privind aprobarea organizării și desfășurării proiectului „Centenarul Zborului Marii Uniri" 28/09/2018
182. privind organizarea și desfășurarea proiectului „Simpozion național Bacăul - capitala rezistenței și victoriilor întregirii naționale" 28/09/2018
181. privind aprobarea organizării și desfășurării proiectului "Cinstirea istoriei meleagurilor băcăuane și a memoriei eroilor neamului românesc: -Zborul Marii Uniri și eroul Vasile Niculescu-" 28/09/2018
180. privind asocierea JUDEȚULUI BACĂU cu DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT SI TINERET BACĂU, în vederea desfășurării proiectului "VALEA BUDULUI TRAIL (Cros și Semimaraton)" 28/09/2018
179. privind asocierea Județului Bacău cu Centrul de Cultură "George Apostu", pentru organizarea și desfășurarea proiectului „Simpozionul Național de Estetică", ediția a XXIII-a, sub genericul „Un an cât un veac" 28/09/2018
178. privind instituirea și acordarea de premii pentru performanțe deosebite obținute la nivel internațional de sportivi și antrenori din cadrul Sport Club Municipal Bacău și Clubului Sportiv Municipal Bacău 28/09/2018
177. privind aprobarea valorii totale eligibile a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a Județului Bacău pentru proiectul ”Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente” la Aeroportul Internațional George Enescu Bacău – cod SMIS 125945 20/09/2018
176. privind completarea componenței Colegiului director al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Bacău, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 163 din 31.08.2018 11/09/2018
175. privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a Județului Bacău pentru proiectul „Lucrări de modernizare, extindere, dotare infrastructură Unitate de Primiri Urgente, Realizare heliport - Spitalul Județean de Urgență Bacău" - cod SMIS 120780 11/09/2018
174. pentru aprobarea Scrisorii de așteptări privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. 31/08/2018
173. privind aprobarea vânzării a 10 acțiuni deținute de Județul Bacău la capitalul social al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. către Comuna Măgura 31/08/2018
172. privind actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate 2014-2019, pe traseul județean nr. 52 Bacău-Găiceana 31/08/2018
171. privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale 31/08/2018
170. privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului și a gheții pe drumurile județene, pentru iarna 2018-2019 31/08/2018
169. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Consolidare drum cu zid de sprijin pe DJ 252, Buhoci - Bibirești, km.121+630” 31/08/2018
168. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Construire pod pe DJ 252F, km.7+292, la Gârla Anei, comuna Ungureni” 31/08/2018
167. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Construire pod pe DJ 243B la Medeleni, km.62+920” 31/08/2018
166. privind rectificarea bugetului propriu al Județului Bacău, pe anul 2018 31/08/2018
165. privind acordarea unui drept de folosință cu titlu gratuit asupra unui corp al unei clădiri proprietate publică a Județului Bacău, situată în Onești, str. Adrian Păunescu, nr. 1, în favoarea Protoieriei Onești 31/08/2018
164. privind modificarea contractului de administrare încheiat între Județul Bacău și S.C. Parc Industrial HIT S.A. 31/08/2018
163. privind stabilirea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 31/08/2018
162. privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bacău 31/08/2018
161. privind constituirea unui drept de servitute de trecere pentru utilități asupra unui teren situat în municipiul Bacău, Aleea Ghioceilor, nr. 4, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în favoarea Municipiului Bacău 06/08/2018
160. privind rectificarea bugetului propriu al Județului Bacău pe anul 2018 06/08/2018
159. privind stabilirea listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, în județul Bacău pe perioada cursurilor anului școlar 2018-2019 06/08/2018
158. privind asocierea Județului Bacău cu Asociația Română de Marketing ”AROMAR”, în vederea desfășurării proiectului ”Festivalul Antic TAMASIDAVA – ediția a II-a” 06/08/2018
157. privind aprobarea Studiului de oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Dotarea infrastructurii Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău” 06/08/2018
156. privind modificarea Anexelor nr. 3-5 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 134/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău 06/08/2018
155. privind modificarea statului de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău 06/08/2018
154. privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 06/08/2018
153. privind exproprierea unor imobile – terenuri proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Sistem de balizaj pe direcția 16 la pista de decolare – aterizare a Aeroportului Internațional “George Enescu” Bacău 12/07/2018
152. privind aprobarea proiectului “ÎNȚELEGERE DE COOPERARE ȘI ÎNFRĂȚIRE între Județul Bacău din România și Raionul Orhei din Republica Moldova” 12/07/2018
151. privind aprobarea proiectului “ÎNȚELEGERE DE COOPERARE ȘI ÎNFRĂȚIRE între Județul Bacău din România și Raionul Rîșcani din Republica Moldova” 12/07/2018
150. privind însușirea raportului de evaluare pentru bunul imobil situat în Bacău, B-dul Unirii nr. 13, aparținând domeniului public al Județului Bacău 12/07/2018
149. privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 230/28.11.2017 privind trecerea unui imobil, situat în mun. Bacău, str. Henri Coandă, nr. 17, având nr. de inventar 10319 și nr. cadastral 70616-C4, aflat în domeniul public al Județului Bacău, din administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Bacău în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale “Maria Montessori” Bacău 12/07/2018
148. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II 2018 al Județului Bacău 12/07/2018
147. privind modificarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 04/07/2018
146. privind acordul pentru formarea a două construcții – corpurile A și A1, prin diminuarea construcției C3 (care va fi corpul A1) și pentru înființarea construcției C19 (care va fi corpul A), aflate în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea S.C. Parc Industrial HIT S.R.L. 28/06/2018
145. privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a D.G.A.S.P.C. Bacău pentru proiectul "Educația, o șansă pentru fiecare!” 28/06/2018
144. privind constituirea unui drept de uz asupra terenului în suprafață de 101 m.p. și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 201 m.p. din zona drumului județean DJ 207D, comuna Prăjești, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. 28/06/2018
143. privind constituirea unui drept de uz asupra terenului în suprafață de 60,50 m.p. și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 120,50 m.p. din zona drumului județean DJ117, amplasat în satul Livezi, comuna Livezi, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. 28/06/2018
142. privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale 28/06/2018
141. privind actualizarea monografiei economico-militare a județului Bacău, adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 75 din 30.05.2016 28/06/2018
140. privind acordarea unui drept de folosință cu titlu gratuit asupra unui spațiu de 53,96 mp aflat în domeniul public al Județului Bacău, situat în clădirea Complexului Muzeal ”Iulian Antonescu”, în favoarea Uniunii Arhitecților din România-Filiala Regionlă Bacău - Neamț 28/06/2018
139. privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Măgirești a unui sector din drumul județean DJ 117A, de la km 10+985 până la km 13+355, pe o porțiune de 2,370 km, situat în intravilanul comunei Măgirești 28/06/2018
138. privind modificarea arondării actuale a localităților județului Bacău la Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor prin înființarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor a Comunei Tamași 28/06/2018
137. privind prestarea Serviciului de Interes Economic General de către Regia Autonomă Aeroportul Internațional ”George Enescu” Bacău 28/06/2018
136. privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 239/18.12.2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a unor imobile – terenuri proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Sistem de balizaj pe direcția 16 la pista de decolare – aterizare a Aeroportului Internațional ”George Enescu” Bacău 28/06/2018
135. privind rectificarea bugetului propriu al Județului Bacău pe anul 2018 28/06/2018
134. privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău 28/06/2018
133. privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău și pentru unele instituții publice aflate în subordinea acestuia 28/06/2018
132. privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Bacău 28/06/2018
131. privind aprobarea de principiu a reorganizării Spitalului Județean de Urgență Bacău și a schimbării denumirii acestuia în Spitalul Județean de Urgență ”Sfânta Maria” Bacău 15/06/2018
130. privind aprobarea asocierii între Județul Bacău, Municipiul Bacău și Spitalul Județean de Urgență Bacău în scopul asigurării complementarității Spitalului Județean de Urgență Bacău cu Spitalul Municipal Bacău, în vederea integrării acestora într-o unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică, la nivel județean, precum și finanțarea în comun a lucrărilor în vederea finalizării obiectivului de investiții ”Construire Spital Municipal Bacău” 15/06/2018
129. privind respingerea plângerii prealabile formulată de Municipiul Moinești împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 80/26.03.2018 cu privire la stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și a contribuției consiliilor locale la finanțarea acestor servicii, pentru anul 2018 04/06/2018
128. privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 57 mp. din zona drumului județean DJ 119B din satul Hemeiuș, str. Ion Simionescu, comuna Hemeiuș, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. 25/05/2018
127. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 25/05/2018
126. privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 247/2017 privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2018 25/05/2018
125. privind aprobarea taxelor de frecvență a cursurilor Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău, pentru anul școlar 2018-2019 25/05/2018
124. privind aprobarea participării Județului Bacău, prin Consiliul Județean Bacău la proiectul ”Dezvoltarea de politici și mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entități asociative de tip intercomunitar și promovarea parteneriatelor public privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților”, Cod MySMIS 110309 25/05/2018
123. privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță, actualizate, pentru anul 2018, ale Președintelui executiv și ale membrilor Consiliului de administrație al R.A. Aeroportul Internațional ”George Enescu” Bacău și ale Administratorului executiv și ale membrilor Consiliului de administrație al S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. Hemeiuș 25/05/2018
122. privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite obținute la nivel internațional de sportivul Alberto Biro și antrenorul Relu Auraș, membri ai Sport Club Municipal Bacău 25/05/2018
121. privind modificarea statului de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău 25/05/2018
120. privind asocierea Județului Bacău cu Asociația Județeană de Fotbal Bacău, pentru organizarea și desfășurarea proiectului ”AJF Mobil – Mingea e în terenul tău”, ediția a II-a, 2018 25/05/2018
119. privind asocierea Județului Bacău cu Asociația ”Societatea Corală Ateneu a Cadrelor Didactice” pentru organizarea și desfășurarea proiectului ”Concert Jubiliar cu ocazia împlinirii a 95 de ani a Coralei Ateneu” 25/05/2018
118. privind asocierea Județului Bacău cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” pentru organizarea și desfășurarea proiectului Conferințele Internaționale organizate cu prilejul aniversării a 57 de ani de învățământ superior și 42 de ani de învățământ tehnic în Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 25/05/2018
117. privind asocierea Județului Bacău cu Ordinul Arhitecților din România - Filiala Bacău-Neamț, pentru organizarea și desfășurarea proiectului – ”Forumul de arhitectură și urbanism - Moldova Reper 2030” 25/05/2018
116. privind asocierea Județului Bacău cu Asociația Gil Ioniță pentru organizarea și desfășurarea proiectului ”România Milenară” 25/05/2018
115. privind asocierea Județului Bacău cu Asociația Generală a Arhiviștilor din România Filiala Bacău, pentru organizarea și desfășurarea proiectului – Simpozion Național de Istorie și Retrologie Agrară ”200 de ani de la nașterea lui Ion Ionescu de la Brad” 25/05/2018
114. privind respingerea plângerii prealabile formulată de o parte din salariații Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Bacău, împotriva Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.74 din 26.03.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și din serviciile publice aflate în subordinea acestuia 18/05/2018
113. privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al județului Bacău 18/05/2018
112. privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean 18/05/2018
111. privind asocierea Județului Bacău cu Asociația Artiștilor Naivi din România pentru organizarea și desfășurarea proiectului cultural-artistic ”Unitate prin cultură: Festivalul Național de Artă Naivă, expoziții și evenimente culturale în Bacău”, în perioada mai-iunie 2018 18/05/2018
110. privind asocierea Județului Bacău cu Clubul Sportiv OffRoad Dacii Liberi, pentru organizarea și desfășurarea proiectului "Trofeul Dacii Liberi 2018" 18/05/2018
109. privind "Participarea Județului Bacău la Festivalul Regiunilor și Orașelor Open Day” Bruxelles, Belgia 19/04/2018
108. privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale 19/04/2018
107. cu privire la aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar al Județului Bacău și a situațiilor financiare anuale pe anul 2017 19/04/2018
106. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul I 2018, al Județului Bacău 19/04/2018
105. privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 74/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și din serviciile publice aflate în subordinea acestuia 19/04/2018
104. privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bacău în comisia de organizare a referendumului pentru demiterea primarului orașului Slănic Moldova 19/04/2018
103. privind aprobarea continuării parteneriatului cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea derulării proiectului ”Centrul de Informare Europe Direct – Bacău” 19/04/2018
102. privind aprobarea organizării și desfășurării proiectului ”Alecsandriada” – ediția a II-a 19/04/2018
101. privind asocierea Județului Bacău cu Asociația Județeană de Fotbal Bacău, pentru organizarea și desfășurarea proiectului ”Fotbal, ca mijloc de dezvoltare educațională, socială și sportivă” 19/04/2018
100. privind asocierea Județului Bacău cu Clubul Sportiv XCape Bacău, pentru organizarea și desfășurarea proiectului ”CAMPIONATUL EUROPEAN DE MOTOCICLISM ENDURO 2018 – Etapa a II-a” 19/04/2018
99. privind asocierea Județului Bacău cu Clubul Sportiv Rally Spirit, pentru organizarea și desfășurarea proiectului ”RALIUL MOLDOVEI 2018” 19/04/2018
98. privind asocierea Județului Bacău cu Asociația Noesis – Enesco Arte și Cultură pentru organizarea și desfășurarea proiectului ”Masterclass de Interpretare și Tehnică Vocală - Întâlnirile Muzicale Internaționale Georges Enesco, ediția a V-a” 19/04/2018
97. privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău 19/04/2018
96. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului CHICIU LAURENȚIU 19/04/2018
95. privind aprobarea Protocolului încheiat în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău 16/04/2018
94. privind conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare al Județului Bacău” domnului Mihail Nicolae Toncea, președinte și director general al S.C. IAROM S.A. București, acționar majoritar al S.C. Aerostar S.A. Bacău 16/04/2018
93. pentru modificarea alineatului (1) al articolului 1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 137/2017 privind darea în administrare către Consiliul Local al comunei Târgu Trotuș a unor sectoare din drumul județean DJ 112, de la km 4+200 la km 4+600 și de la km 6+600 la km 6+750, situate în intravilanul localității Tuta 26/03/2018
92. privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Lucrări de modernizare, extindere, dotare infrastructură Unitate de Primiri Urgențe, realizare heliport - Spitalul Județean de Urgență Bacău" 26/03/2018
91. privind actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate 2014-2019, pe unele trasee județene 26/03/2018
90. privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale 26/03/2018
89. privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Bacău în vederea realizării și finanțării în comun a obiectivului de investiții ”Reabilitare strada Aeroportului, municipiul Bacău” 26/03/2018
88. privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale operatorilor economici aflați sub autoritatea Consiliului Județean Bacău: S.C. PARC INDUSTRIAL HIT SRL Hemeiuș și R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ”George Enescu” Bacău 26/03/2018
87. privind aprobarea proiectului ”ÎNȚELEGERE DE COOPERARE ȘI ÎNFRĂȚIRE între Județul Bacău din România și Raionul Soroca din Republica Moldova” 26/03/2018
86. privind asocierea Județului Bacău cu Fundația Interetnică pentru Cultură și Artă ”ION GHELU DESTELNICA” pentru organizarea și desfășurarea proiectului cultural-artistic ”Dulce Românie, centenară glie!” – STAGIUNEA CENTENAR 26/03/2018
85. privind asocierea Județului Bacău cu Asociația de Artă ÎN CONTEXT SLĂNIC MOLDOVA pentru organizarea și desfășurarea proiectului ”The Attic În Context” Music Residency 26/03/2018
84. privind aprobarea proiectului ”Participarea Județului Bacău la Târgul Investițional ExpoReal Munchen, Germania 2018” 26/03/2018
83. privind asocierea Județului Bacău cu Asociația Unlimited Connections pentru organizarea și desfășurarea proiectului ”România 100 Băcăuani în Marele Război și la Marea Unire” 26/03/2018
82. privind aprobarea actului adițional la contractul-cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, pentru anul 2018 26/03/2018
81. privind aprobarea Planului de acțiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru anul 2018 26/03/2018
80. cu privire la stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și a contribuției consiliilor locale la finanțarea acestor servicii, pentru anul 2018 26/03/2018
79. privind modificarea art. 33 din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 236/18.12.2017 26/03/2018
78. privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bacău în consiliul de administrație la Școala Gimnazială nr. 7 Tîrgu Ocna 26/03/2018
77. privind aprobarea contribuției anuale, aferentă anului 2018, la patrimoniul Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala Bacău 26/03/2018
76. privind aprobarea tarifelor pentru închirierea bunurilor aflate în administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Bacău, pentru anul 2018 26/03/2018
75. privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole și al masei verzi de pășune pentru anul 2018, în județul Bacău 26/03/2018
74. privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și din serviciile publice aflate în subordinea acestuia 26/03/2018
73. pentru aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești 26/03/2018
72. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Bacău 26/03/2018
71. privind utilizarea unor sume din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare, aferent Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău 16/02/2018
70. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 16/02/2018
69. privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 16/02/2018
68. pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 8/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice aferente proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile: "Servicii comunitare pentru persone adulte cu dizabilități”, cod proiect 119327, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 16/02/2018
67. pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 6/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentelor tehnico-economice pentru obiectivul de investiție: "Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod proiect 119326, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 16/02/2018
66. pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 4/2018 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici fazele S.F., D.A.L.I. aferenți proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile: "Investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tamași, județul Bacău", cod proiect 119325, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 16/02/2018
65. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 3/2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat, în vederea depunerii spre finanțare a proiectului intitulat "Investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tamași, județul Bacău", cod proiect 119325, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 16/02/2018
64. pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 2/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentelor tehnico-economice pentru proiectul de investiție: "Servicii sociale alternative pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod proiect 119324, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 16/02/2018
63. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 1/2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat, în vederea depunerii spre finanțare a proiectului intitulat "Servicii sociale alternative pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod proiect 119324, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 16/02/2018
62. privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente la Aeroportul Internațional "George Enescu” Bacău 16/02/2018
61. privind aprobarea Protocolului de colaborare între județul Bacău, prin autoritatea deliberativă Consiliul Județean Bacău și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bacău, în vederea derulării proiectului "INTESPO-Înregistrarea tinerilor în evidențele serviciului public de ocupare” 16/02/2018
60. privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de administrare încheiate între județul Bacău și organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean 16/02/2018
59. privind aprobarea dării în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al județului Bacău 16/02/2018
58. privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale 16/02/2018
57. privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a ”Sumelor defalcate din unele venituri ale statului” pe anul 2018, precum și estimările pe anii 2019-2021 16/02/2018
56. privind înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău și actualizarea componenței acesteia 16/02/2018
55. privind aprobarea acordului de principiu în vederea schimbării destinației imobilului ”Clădire secție SIDA” în clădire în care va funcționa Secția Oncologie Medicală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău 16/02/2018
54. privind constatarea stingerii dreptului de proprietate publică a județului Bacău asupra bunurilor imobile - construcții, având numerele cadastrale 611-C1, 611-C3, 611-C4, situate în sat Scariga, comuna Livezi, județul Bacău și modificarea contractului de administrare nr.16827/02.12.2013//6206/02.12.2013 16/02/2018
53. privind aprobarea dării în administrarea Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău a unor imobile aparținând domeniului public al județului Bacău 16/02/2018
52. privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii județene ”C. Sturdza” Bacău, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Bacău 16/02/2018
51. privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Bacău pentru cumpărarea imobilului Hotel Central (teren și construcție), parte componentă a monumentului istoric Hotel Athenee Palace și Teatrul Mărăști, azi Teatrul Bacovia și Hotel Central, situat în Bacău, strada Nicolae Bălcescu, nr. 8, în prezent strada Iernii, nr. 7, cod BC-II-m-B-00772 16/02/2018
50. cu privire la aprobarea bugetului propriu al Județului Bacău, pe anul 2018 16/02/2018
49. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza S.F. pentru obiectivul de investiție ”Amenajare și împrejmuire proprietate” Complexul Muzeal de Științele Naturii ”Ion Borcea”, Aleea Parcului nr. 9, Municipiul Bacău, Județul Bacău 16/02/2018
48. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul ”Construire atelier tâmplărie” Complexul Muzeal de Științele Naturii ”Ion Borcea”, Aleea Parcului nr. 9, Municipiul Bacău, Județul Bacău 16/02/2018
47. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiție ”Reamenajare acces și împrejmuire teren la Muzeul de Artă”, strada N. Titulescu nr. 23, Municipiul Bacău, Județul Bacău 16/02/2018
46. privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Bacău în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării a unui imobil cu suprafața de 465 mp. și nr. cadastral 68737, în care a funcționat secția de etnografie situată în strada Nicolae Titulescu nr. 23, Municipiul Bacău, Județul Bacău, aflată în administrarea Complexului Muzeal ”Iulian Antonescu” 16/02/2018
45. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza D.A.L.I. aferenți obiectivului ”Desființare Clădire C1” în care a funcționat secția de etnografie, strada Nicolae Titulescu nr. 23, Municipiul Bacău, Județul Bacău, aflată în administrarea Complexului Muzeal ”Iulian Antonescu” 16/02/2018
44. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate, aferenți obiectivului de investiție ”Construire magazie bunuri materiale” Școala gimnazială specială ”Maria Montessori”, strada Henri Coandă nr. 4, Municipiul Bacău, Județul Bacău 16/02/2018
43. privind stabilirea măsurii educative prevăzută la art. 4, alin. 1, lit. ”b” din H.G. nr. 640/2017, care să însoțească atât distribuția de fructe și legume, cât și distribuția de lapte și produse lactate, implementată pe perioada cursurilor anului școlar 2017-2018 16/02/2018
42. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2018 16/02/2018
41. privind plata cotizației Județului Bacău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pentru anul 2018 16/02/2018
40. privind aprobarea cotizației la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB” 16/02/2018
39. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația Administratorilor Publici din România pentru anul 2018 16/02/2018
38. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România pentru anul 2018 16/02/2018
37. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația Directorilor Economici și Contabililor din Județele din România 16/02/2018
36. privind plata cotizației anuale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău către Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică, pentru anul 2018 16/02/2018
35. privind conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare al județului Bacău” scriitorului Viorel Savin 16/02/2018
34. pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 118 din 2009 privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare 30/01/2018
33. privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul Execuție lucrări construcții și instalații la Catedrala Ortodoxă ”Înălțarea Domnului” Bacău – rest de executat 30/01/2018
32. privind indexarea tarifelor pentru eliberarea licenței de traseu aferentă serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale în județul Bacău, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 17/27.01.2017 30/01/2018
31. privind actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate 2014-2019, pe unele trasee județene 30/01/2018
30. privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale 30/01/2018
29. privind declararea ca bun de interes public local – municipal al imobilului teren în suprafață de 43 mp situat în localitatea Bacău, str. Aeroportului, nr. 1, județul Bacău, având numărul cadastral 84028 și trecerea acestuia din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al Municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău 30/01/2018
28. privind dezlipirea în două loturi a terenului în suprafață de 1913 mp, având număr cadastral 64492, situat în localitatea Bacău, str. Aeroportului, nr. 1, județul Bacău, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internațional ”George Enescu” Bacău, în vederea trecerii unui teren în suprafață de 43 mp din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al Municipiului Bacău 30/01/2018
27. privind aprobarea proiectului ”ÎNȚELEGERE DE COOPERARE între Județul Bacău din România și Raionul Ovidiopol - Regiunea Odessa din Ucraina” 30/01/2018
26. privind aprobarea proiectului ”ÎNȚELEGERE DE COOPERARE între Județul Bacău din România și Raionul Belgorod – Dnestrovkii - Regiunea Odessa, Ucraina” 30/01/2018
25. privind aprobarea proiectului ”ÎNȚELEGERE DE COOPERARE ȘI ÎNFRĂȚIRE între Județul Bacău din România și Raionul Ialoveni din Republica Moldova” 30/01/2018
24. privind aprobarea proiectului ”ÎNȚELEGERE DE COOPERARE ȘI ÎNFRĂȚIRE între Județul Bacău din România și Raionul Florești din Republica Moldova” 30/01/2018
23. privind aprobarea proiectului ”ÎNȚELEGERE DE COOPERARE ȘI ÎNFRĂȚIRE între Județul Bacău din România și Raionul Strășeni din Republica Moldova” 30/01/2018
22. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241 C, Valea Mare - limita județ Neamț, km 4+050 - km 6+938 – limita județ Neamț – Lipova - limita județ Vaslui, km 9+450 - km 24+110, L=17,548 km”, județul Bacău 30/01/2018
21. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 156 B, Buhuși – Blăgești - Poiana Negustorului - Băsăști, km 0+706 - km 16+470 (L=15,764 km)”, județul Bacău 30/01/2018
20. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 119, Bacău - Faraoani, km 1+680 – km 12+300”, județul Bacău 30/01/2018
19. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare DJ 243 B, km 56+161 - 77+493, Vultureni (intersecția cu DJ 241 A) – Parincea (intersecția cu DJ 252), județul Bacău” 30/01/2018
18. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare DJ 252 F, km 4+200 - 18+000, Ungureni - Gârla Anei – Bărtășești, județul Bacău” 30/01/2018
17. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Consolidare DJ 156H, Buhuși Runc, km 4+700, cu ziduri de sprijin” 30/01/2018
16. privind aprobarea acordului pentru realizarea de către S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a unui studiu de fezabilitate în vederea alimentării cu energie termică a Spitalului Județean de Urgență Bacău din Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al municipiului Bacău 30/01/2018
15. privind indexarea tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces la infrastructura fizică a rețelelor de comunicații electronice instalate pe domeniul public sau privat al județului Bacău, valabile în anul 2018 30/01/2018
14. privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău, valabile în anul 2018 30/01/2018
13. privind actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, cu modificările și completările ulterioare, valabile în anul 2018 30/01/2018
12. privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare al bugetului local și al fondurilor externe nerambursabile din excedentul anilor precedenți al bugetului local și al fondurilor externe nerambursabile al județului Bacău, pe anul 2017 30/01/2018
11. privind aprobarea cotizației anuale aferente fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău 30/01/2018
10. privind concesionarea bunurilor imobile și mobile realizate/achiziționate prin Proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” în vederea desfășurării contractului de delegare prin concesionare a serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău 30/01/2018
9. privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău 30/01/2018
8. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-economice aferente proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile: ”Servicii comunitare pentru persoanele adulte cu dizabilități”, cod proiect 119327 din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 19/01/2018
7. privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat, în vederea depunerii spre finanțare a proiectului intitulat ”Servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități” cod proiect 119327, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 19/01/2018
6. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentelor tehnico-economice pentru obiectivul de investiție: ”Infrastructură socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod proiect 119326, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 19/01/2018
5. privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat, în vederea depunerii spre finanțare a proiectului intitulat ”Infrastructură socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod proiect 119326, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 19/01/2018
4. privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici fazele S.F., D.A.L.I. aferenți proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile: ”Investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tamași, județul Bacău”, cod proiect 119325, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 19/01/2018
3. privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat, în vederea depunerii spre finanțare a proiectului intitulat ”Investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tamași, județul Bacău”, cod proiect 119325, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 19/01/2018
2. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentelor tehnico-economice pentru proiectul de investiție: ”Servicii sociale alternative pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod proiect 119324, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 19/01/2018
1. privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat, în vederea depunerii spre finanțare a proiectului intitulat ”Servicii sociale alternative pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod proiect 119324, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 19/01/2018