Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotarari ale Consiliului Judetean Bacau - anul 2013

Nr. Hotarare Data adoptarii Fisier
207. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu operatorilor de transport desemnați câștigători ai traseelor din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019 în urma ședinței de atribuire electronice prin sistemul național din data de 18.12.2013 20/12/2013
206. privind aprobarea de principiu a contractării unei finanțări rambursabile interne 20/12/2013
205. privind stabilirea taxelor și tarifelor, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2014 20/12/2013
204. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trim. IV al Consiliului Județean Bacău 20/12/2013
203. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2013 20/12/2013
202. privind aprobarea asocierii Județului Bacău cu municipiul Bacău și Spitalul Județean de Urgență Bacău în scopul realizării și finanțării în comun a obiectivului „Modernizarea Compartimentului de Radioterapie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău” 20/12/2013
201. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee județene 20/12/2013
200. privind aprobarea efectuării în anul 2014 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2013 de către Președintele și Vicepreședinții Consiliului Județean Bacău 20/12/2013
199. privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță juridică de către Spitalul Județean de Urgență Bacău 20/12/2013
198. privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Bacău și cu R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, în scopul realizării și finanțării în comun a obiectivului „Modernizarea și Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău” 20/12/2013
197. privind încredințarea serviciului de interes economic general R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău 20/12/2013
196. privind plata cotizației județului Bacău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pentru anul 2013 20/12/2013
195. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Bălan Paustin 20/12/2013
194. privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate și a Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Bacău pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019 20/12/2013
193. pentru aprobarea Actului adițional nr. 1 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 20/12/2013
192. privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău 20/12/2013
191. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU” Bacău 29/11/2013
190. privind aprobarea modificării Programului de transport public județean prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/17.12.2012 cu modificările și completările ulterioare 29/11/2013
189. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către „Asociația arhitecților șefi de județ” 29/11/2013
188. privind rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale operatorilor economici aflați sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 29/11/2013
187. privind aprobarea modificării cuantumului cotizației anuale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău ca membru al Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică 29/11/2013
186. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 151/2012 privind validarea desemnării nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2012-2016 29/11/2013
185. privind revocarea reprezentantului Județului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. „Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău” S.A. și desemnarea unui nou reprezentant 29/11/2013
184. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2013 29/11/2013
183. privind aprobarea Planului de măsuri și acțiuni al Serviciului Protecție, Pregătire și Educație Preventivă a Populației din cadrul Inspecției de Prevenire, aflat în structura Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău, pentru anul 2014 29/11/2013
182. privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru asocierea în vederea implementării de investiții teritoriale integrate (ITI) și proiecte plasate sub responsabilitatea comunității (CLLD) în teritoriul desemnat de Județul Iași – Consiliul Județean Iași, Județul Bacău – Consiliul Județean Bacău, Județul Neamț – Consiliul Județean Neamț și Județul Vaslui – Consiliul Județean Vaslui 29/11/2013
181. privind respingerea plângerilor prealabile formulate de S.C. Girueta SRL Târgoviște, județul Dâmbovița, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 187/17.12.2012 privind aprobarea „Programului de transport public de persoane prin servicii regulate, în trafic județean, pentru perioada 01 Mai 2013–30 Iunie 2019”, cu modificările și completările ulterioare 29/11/2013
180. privind respingerea plângerilor prealabile formulate de S.C. Grup Atyc S.R.L. Târgoviște, județul Dâmbovița, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 187/17.12.2012 privind aprobarea „Programului de transport public de persoane prin servicii regulate, în trafic județean, pentru perioada 01 Mai 2013–30 Iunie 2019”, cu modificările și completările ulterioare 29/11/2013
179. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee județene 29/11/2013
178. privind numirea directorului Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de SALVAMONT Bacău 29/11/2013
177. privind modificarea organigramei și a statului de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău 29/11/2013
176. privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău 29/11/2013
175. privind neexercitarea dreptului de preempțiune de către Județul Bacău pentru cumpărarea imobilului compus din construcție și teren, situat în orașul Slănic Moldova, str. Vasile Alecsandri, nr. 3, județul Bacău 29/11/2013
174. privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 134/2013 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Cămin cultural cartier Plopu, oraș Dărmănești" și a contractului de asociere dintre județul Bacău și orașul Dărmănești 29/11/2013
173. privind efectuarea unei modificări în Programul de investiții al bugetului propriu al Consiliului Județean pe anul 2013 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Stație de epurare – Centrul de îngrijire și asistență persoane vârstnice Răchitoasa 29/11/2013
172. privind solicitarea adresată Guvernului României pentru transmiterea în administrarea Consiliului Județean Bacău a imobilului „Palat Administrativ”, situat în municipiul Bacău, str. Mărășești nr. 2-4 29/11/2013
171. privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al județului Bacău 29/11/2013
170. privind plata cotizației către Asociația Secretarilor de Județe din România 29/11/2013
169. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația Directorilor Economici și Contabililor din Județele din România 29/11/2013
168. privind repartizarea pe U.A.T.-uri a sumei de 400 mii lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit 29/11/2013
167. privind asocierea Județului Bacău cu Clubul Sportiv Municipal Onești, pentru organizarea și desfășurarea proiectului „40 DE ANI DE PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ-CSM ONEȘTI” 31/10/2013
166. privind redistribuirea unor rechizite rămase în urma implementării Proiectului „Ghiozdanul școlarului” din cadrul Programului de susținere a învățământului preșcolar și școlar din mediul rural din județul Bacău 31/10/2013
165. privind darea în administrarea Serviciului Public Județean pentru promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont a unui spațiu din imobilul situat pe strada Ioniță Sandu Sturza, nr. 1, municipiul Bacău 31/10/2013
164. privind aprobarea Devizului general actualizat pentru proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 31/10/2013
163. privind darea în administrare a unor echipamente de colectare a deșeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun "Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău” 31/10/2013
162. privind darea în administrarea Consiliului Local Livezi a unui bun imobil aflat în domeniul public al județului Bacău 31/10/2013
161. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee județene și modificarea caietului de sarcini al traseului special Sascut – Valea Seacă 31/10/2013
160. privind aprobarea constituirii la nivelul județului Bacău a Comisiei paritare, în scopul formulării de propuneri de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate și de atribuire a licențelor de traseu 31/10/2013
159. privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Reabilitare termică Centrul Școlar de educație incluzivă nr. 2 Comănești” 31/10/2013
158. privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale conform art. 3 alin.(31) din Legea nr. 273/2006 a sumei de 3.000 mii lei pentru achitarea arieratelor, pentru susținerea programului de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală 31/10/2013
157. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul III 2013, al Consiliului Județean Bacău 31/10/2013
156. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2013 31/10/2013
155. privind aprobarea modificării Programului de transport public județean prin servicii regulate in trafic județean, pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.187/17.12.2012 22/10/2013
154. privind aprobarea contractului de asociere dintre Județul Bacău și Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Maior Constantin Ene" al Județului Bacău pentru amenajarea spațiului necesar funcționării Dispeceratului Integrat LS.U. Bacău - S.A.J. Bacău 30/09/2013
153. privind asocierea Județului Bacău cu Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului "ZIUA STATISTICII" 30/09/2013
152. privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Bacău în domeniul privat al acestuia, în vederea casării 30/09/2013
151. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea unor obiective de investiții pe drumurile județene 30/09/2013
150. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale pe unele trasee județene 30/09/2013
149. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 147/2011 privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativa Teritoriala Județul Bacău si Unitatea Administrativa Teritoriala Oraș Slănic Moldova în vederea finanțării si realizării in comun a Proiectului „SCHI PARC Slănic Moldova" 30/09/2013
148. privind aprobarea prețului mediu pentru masa verde de pășune în județul Bacău, pentru anul 2013 30/09/2013
147. privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 30/09/2013
146. privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului și a ghetii pe drumurile județene, pentru iarna 2013-2014 30/09/2013
145. privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes local a unor sectoare de drumuri de interes județean 30/09/2013
144. privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Romano Catolice „ Sfantul Nicolae" Bacău 30/09/2013
143. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2013 30/09/2013
142. privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu special pe traseul „Poiana (com.Negri) - Bacău” și aprobarea modificării Caietului de sarcini al Licenței de traseu nr.225 pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe traseul județean „Poieni-Roșiori–Bacău” 27/08/2013
141. privind aprobarea documentației tehnico–economice, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul „Rețea canalizare nouă în cartierul Borzești, municipiul Onești 27/08/2013
140. privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 122/2013 27/08/2013
139. privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 175/17.12.2012 27/08/2013
138. privind stabilirea taxelor de frecvență a cursurilor Școlii Populare de Arte și Meserii, pentru anul școlar 2013–2014 27/08/2013
137. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Lucrări de reparații capitale Școala Populară de Arte și Meserii Bacău" 26/07/2013
136. privind aprobarea achiziționării de activități juridice pentru Contractul de asistență pentru proiect ce a fost semnat de municipiul Bacău, județul Bacău, Compania Regională de Apă Bacău și banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare la data de 15.07.2013 26/07/2013
135. privind aprobarea demarării procedurilor de majorare a suprafeței de teren aferentă Parcului Industrial HIT - Hemeiuș 26/07/2013
134. privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Cămin cultural cartier Plopu, oraș Dărmănești" și a contractului de asociere dintre județul Bacău și orașul Dărmănești 26/07/2013
133. privind asocierea județului Bacău cu Inspectoratul pentru Situații de urgență "Maior Constantin Ene" al județului Bacău în vederea amenajării spațiului necesar funcționării Dispeceratului Integrat I.S.U. Bacău - S.A.J. Bacău 26/07/2013
132. privind actualizarea Monografiei economico – militare a județului Bacău, adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 145 din 28.09.2012 26/07/2013
131. privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de către Regia Autonomă Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău pentru Contractul de Concesiune Lucrări Publice „Modernizare și Operare Aeroport Bacău” 26/07/2013
130. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău 26/07/2013
129. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 26/07/2013
128. privind asocierea Județului Bacău cu Asociația Conștiința Europeană în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „Promovarea impactului acțiunilor Consiliului Județean Bacău asupra populației județului” 26/07/2013
127. privind aprobarea modificării Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru perioada 1 iulie 2008 – 31 decembrie 2013 26/07/2013
126. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee județene 26/07/2013
125. privind înlocuirea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației „ZONA METROPOLITANĂ BACĂU” 26/07/2013
124. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II 2013 al Consiliului Județean Bacău 26/07/2013
123. privind rectificarea bugetului propriu, precum și repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară al Consiliului Județean Bacău pe anul 2013 26/07/2013
122. privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bacău și Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Slănic Moldova în vederea finanțării și realizării în comun a Proiectului „Complex de Agrement Turistic de Relaxare și Sportiv în Orașul Slănic Moldova, Județul Bacău” 28/06/2013
121. privind asocierea Județului Bacău cu Orașul Slănic Moldova în vederea administrării și exploatării obiectivului „SCHI PARC SLĂNIC MOLDOVA” 28/06/2013
120. privind aprobarea Contractului de asistență pentru proiect ce urmează a fi încheiat între Municipiul Bacău, Județul Bacău, Compania Regională de Apă Bacău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 28/06/2013
119. privind aprobarea participării Județului Bacău, prin Consiliul Județean Bacău, la proiectul „Îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență în condiții de iarnă” și a cheltuielilor cu care va fi implicat Consiliul Județean Bacău în implementarea acestuia 28/06/2013
118. privind aprobarea implementării și a cheltuielilor aferente proiectului „Egalitatea de șanse a grupurilor vulnerabile pentru accesul la educație și pe piața muncii” 28/06/2013
117. privind aprobarea implementării și a cheltuielilor aferente proiectului „Suport-Susținerea Incluziunii Sociale a Grupurilor Vulnerabile în Regiunea Nord-Est” 28/06/2013
116. privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 28/06/2013
115. privind aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Bacău – Valea Seacă (com. Nicolae Bălcescu) 28/06/2013
114. privind aprobarea documentației tehnico economice faza de proiectare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru obiectivul RK – Lucrări de intervenție (consolidare și reparații) „Casa memorială George Bacovia” 28/06/2013
113. privind emiterea avizului pentru tarifele de utilizare a drumurilor de interes local situate pe raza Comunei Zemeș 28/06/2013
112. privind darea în administrarea Consiliului Local Răcăciuni a unui bun imobil aflat în domeniul public al Județului Bacău 28/06/2013
111. privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Județului Bacău a unui bun imobil 28/06/2013
110. privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al județului Bacău 28/06/2013
109. privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscului pe teritoriul județului Bacău 28/06/2013
108. privind modificarea statului de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău 28/06/2013
107. privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare la Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de SALVAMONT Bacău 28/06/2013
106. privind modificarea organigramei și a statului de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău 28/06/2013
105. privind neexercitarea dreptului de preempțiune de către Județul Bacău pentru cumpărarea imobilului „Casa Arh. George Sterian”, situat în municipiul Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 10, jud. Bacău 28/06/2013
104. privind aprobarea aderării județului Bacău, în calitate de membru asociat, la „ASOCIAȚIA GRUPUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ G.A.L. BACĂUL VERDE”, a Actului constitutiv, a Statutului asociației, a cuantumului cotizației și plata acesteia 28/06/2013
103. privind aprobarea aderării județului Bacău, în calitate de membru asociat, la ASOCIAȚIA GRUPUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ - G.A.L. VALEA TAZLĂULUI, a Actului constitutiv, a Statutului asociației, a cuantumului cotizației și plata acesteia 28/06/2013
102. pentru modificarea și completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 37/15.03.2013, privind plata cotizației Consiliului Județean la Fondul pentru Dezvoltare Regională 28/06/2013
101. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2013 28/06/2013
100. privind aprobarea listei spațiilor și a terenurilor aferente din proprietatea privată a județului Bacău ce urmează a fi vândute potrivit prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 31/05/2013
99. privind aprobarea continuării parteneriatului cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea derulării proiectului „Centrul Europe Direct Bacău” 31/05/2013
98. privind aprobarea continuării Acordului de cooperare între Județul Bacău și Asociația „Cele mai frumoase sate din România” în vederea promovării patrimoniului cultural și turistic al satelor din Județul Bacău prin organizarea de evenimente și derularea de programe/proiecte de interes comun 31/05/2013
97. privind aprobarea bugetului, a cheltuielilor legate de proiect, a acordului de parteneriat și a proiectului „Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice electronice în Județul Bacău” 31/05/2013
96. privind aprobarea bugetului, a cheltuielilor legate de proiect, a acordului de parteneriat și a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii hardware și software pentru oferirea de servicii de E-Administrație inclusiv gestionarea Registrului Agricol în format electronic în Județul Bacău” 31/05/2013
95. privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Camera Agricolă Județeană Bacău 31/05/2013
94. privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei și a statului de funcții la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău 31/05/2013
93. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee județene 31/05/2013
92. privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizare Piața Agroalimentară Podu Turcului” și a contractului de asociere dintre Județul Bacău și Comuna Podu Turcului 31/05/2013
91. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 39/2013 privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Onești în vederea realizării Proiectului „Extinderea și modernizarea compartimentului de primire urgențe al Spitalului Municipal Onești” 31/05/2013
90. privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aplicabile în anul 2014 31/05/2013
89. privind darea în administrarea Consiliului Local Motoșeni a unui bun imobil aflat în domeniul public al Județului Bacău 31/05/2013
88. privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Județului Bacău a unui bun imobil 31/05/2013
87. privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bacău 31/05/2013
86. privind aprobarea Planului de acțiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru anul 2013 26/04/2013
85. privind menținerea valabilității "Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru perioada 01 iulie 2008-30 aprilie 2013", până la data de 31 decembrie 2013 26/04/2013
84. privind aprobarea cotizației pentru anul 2013 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB 26/04/2013
83. privind aprobarea cotizației pentru anul 2013 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău 26/04/2013
82. privind soluționarea plângerii prealabile formulate de S.C. ROMTELECOM S.A. București împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 175/17.12.2012 privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2013 26/04/2013
81. privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 33/2008 26/04/2013
80. privind asocierea Clubului Sportiv “X-CAPE” Bacău cu Județul Bacău și cu Municipiul Bacău în vederea co-finanțării proiectului “Etapa Națională Individuală de ENDURO” 26/04/2013
79. privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean 26/04/2013
78. privind aprobarea asocierii Județului Bacău cu Asociația “SOCIETATEA CORALĂ - ATENEU - a Cadrelor Didactice Bacău, România”, pentru desfășurarea proiectului „MUZICĂ ȘI PASIUNE - 90 de ani de dăruire muzicală“ 26/04/2013
77. privind aprobarea derulării proiectului “Toamnă Bacoviană - ediția a III-a” 26/04/2013
76. privind asocierea Județului Bacău cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru desfășurarea proiectului „Colocviul Francofon Plumée 2013“, ediția a III-a 26/04/2013
75. privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bacău în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “EURONEST”-A.D.I.E 26/04/2013
74. privind aprobarea participării ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “EURONEST”-A.D.I.E la constituirea Clusterului Regional Inovativ de IT&C EURONEST, în calitate de inițiator și membru fondator, a atribuțiilor ce revin ADI EURONEST, precum și a Actului Constitutiv și a Statutului 26/04/2013
73. privind modificarea statului de funcții la Filarmonica „Mihail Jora” Bacău 26/04/2013
72. privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 26/04/2013
71. privind aprobarea „Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de calitate a aerului pentru particule PM 10 în municipiul Bacău și comuna Letea Veche 26/04/2013
70. privind aprobarea modificării Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru perioada 01 iulie 2008 – 30 aprilie 2013 26/04/2013
69. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale pe unele trasee județene 26/04/2013
68. privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Piața Zonală Dofteana” și a contractului de asociere dintre Județul Bacău și Comuna Dofteana 26/04/2013
67. privind darea în administrare a unor echipamente de colectare a deșeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău” 26/04/2013
66. privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul Bacău în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău 26/04/2013
65. privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Moinești în vederea realizării Proiectului „Compartiment de recuperare medicală cardiovasculară din Județul Bacău în cadrul Spitalului Municipal de Urgență Moinești” 26/04/2013
64. privind aprobarea aderării județului Bacău, în calitate de membru asociat, la ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ „COLINELE TUTOVEI”, a Actului constitutiv, a Statutului asociației, a cuantumului cotizației și plata acesteia 26/04/2013
63. privind modificarea și completarea domeniului public al Județului Bacău 26/04/2013
62. privind aprobarea Bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale operatorilor economici aflați sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 26/04/2013
61. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul I 2013 al Consiliului Județean Bacău 26/04/2013
60. privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2012 al Consiliului Județean Bacău 26/04/2013
59. privind neexercitarea dreptului de preempțiune de către Județul Bacău pentru cumpărarea imobilului situat în satul Brad, comuna Negri, jud. Bacău, înscris în lista monumentelor istorice Cod L.M.I. BC-I-s-A-00711 26/04/2013
58. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Enache Codruț Nicolae 26/04/2013
57. privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Dima Carmen 26/04/2013
56. privind constatarea vacantării unor mandate de consilieri județeni 26/04/2013
55. privind implementarea Proiectului "Ghiozdanul școlarului" din cadrul Programului de susținere a învățământului preșcolar și școlar din mediul rural din județul Bacău 15/03/2013
54. privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap precum și a contribuției consiliilor locale la finanțarea acestor servicii 15/03/2013
53. privind darea în administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Comănești a imobilului situat în Comănești, str. Pietricica nr. l bis., ce aparține domeniului public al județului Bacău 15/03/2013
52. privind asocierea Județului Bacău cu Asociația Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaș” pentru organizarea și desfășurarea proiectului „Recunoștința față de înaintași – realizare monument bust pe soclu dedicat personalității prof. Dumitru Mărtinaș” 15/03/2013
51. privind asocierea dintre Județul Bacău și Asociația Județeană de Fotbal Bacău în vederea cofinanțării proiectului „Sprijinirea activității fotbalistice din județul Bacău” 15/03/2013
50. privind aprobarea derulării proiectului „POVEȘTILE SPORTULUI BĂCĂUAN” 15/03/2013
49. privind aprobarea realizării proiectului „RALIUL MOLDOVEI - ediția a III-a” 15/03/2013
48. privind aprobarea modificării caietului de sarcini a licenței de traseu nr. 204 pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe traseul județean special Bacău-Climești 15/03/2013
47. privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici – faza D.A.L.I., pentru obiectivul „Lucrări de reparații capitale, amenajare și reabilitare termică clădire laboratoare analize medicale (Policlinica corp B)” la Spitalul Județean de Urgență Bacău 15/03/2013
46. privind asocierea Județului Bacău cu comuna Mărgineni în vederea implementării Proiectului „Realizarea iluminatului stradal în comuna Mărgineni prin utilizarea energiei solare”, aprobat spre finanțare nerambursabilă din fonduri europene în cadrul POS – CCE, Domeniul Majoritar de Intervenție 4.2 - „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi” 15/03/2013
45. privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Bacău în vederea realizării obiectivului de investiții „Construire spații necesare funcționării S.M.U.R.D., Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, Dispeceratului Unic Integrat și Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției al Județului Bacău” 15/03/2013
44. privind asocierea Județului Bacău cu comuna Podu Turcului în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare piață agroalimentară” 15/03/2013
43. privind asocierea Județului Bacău cu comuna Pîrjol pentru finanțarea și realizarea în comun a proiectului „Modernizare drum comunal DC 184, comuna Pîrjol, județul Bacău 15/03/2013
42. privind asocierea Județului Bacău cu orașul Dărmănești în vederea realizării obiectivului de investiții „Cămin cultural cartier Plopu, oraș Dărmănești” 15/03/2013
41. privind asocierea Județului Bacău cu comuna Dofteana în vederea realizării obiectivului de investiții „Piața zonală Dofteana” 15/03/2013
40. privind asocierea Județului Bacău cu orașul Târgu-Ocna în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 116 (str. Galean) de la km 10+850 la km 13+550” 15/03/2013
39. privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Onești în vederea realizării proiectului „Extinderea și modernizarea compartimentului de primire urgențe al Spitalului Municipal Onești” 15/03/2013
38. privind aprobarea studiului de fezabilitate și a contractului de asociere în vederea realizării obiectivului „Varianta de traversare a râului Siret între DJ 252 B și drumurile locale în satul Furnicari, comuna Tamaș, județul Bacău” 15/03/2013
37. privind plata cotizațiilor Consiliului Județean Bacău către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Fondul pentru Dezvoltarea Regională și Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP” pentru anul 2013 15/03/2013
36. privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale statului pe anul 2013, precum și estimările pe anii 2014-2016 15/03/2013
35. cu privire la adoptarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău, pe anul 2013 15/03/2013
34. privind aprobarea indexării tarifelor pentru eliberarea licențelor de traseu în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Bacău, stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 21/31.01.2012 28/02/2013
33. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale pe unele trasee județene 28/02/2013
32. privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale „Maria Montessori” Bacău a unei părți din imobilul – internat situat în Bacău, str. Henri Coandă, nr. 17, aflat în domeniul public al Județului Bacău 28/02/2013
31. privind majorarea alocației zilnice de hrană pentru copiii și elevii din instituțiile de învățământ special de sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 28/02/2013
30. privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2012, din excedentul anilor precedenți al Consiliului Județean Bacău 28/02/2013
29. privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Bacău 28/02/2013
28. privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului realizat în anul 2012 la instituțiile publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 28/02/2013
27. privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău 28/02/2013
26. privind organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul Bacău pentru anul școlar 2013 - 2014 28/02/2013
25. privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Bacău ca membru în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău 28/02/2013
24. privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 28/02/2013
23. privind desemnarea unor membri în consiliile de administrație ale unor organisme prestatoare de servicii publice de interes județean și la R. A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău 28/02/2013
22. privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Bacău 28/02/2013
21. privind constatarea încetării mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău, al domnului Dumitru Brăneanu, înainte de termen 28/02/2013
20. privind constituirea comisiei de lucru pentru elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Bacău 28/01/2013
19. privind respingerea plângerii prealabile formulate de către S.C. KAM S.R.L., Mărgineni, județul Bacău, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 187 din 17.12.2012 privind aprobarea „Programului de transport public de persoane prin servicii regulate, în trafic județean, pentru perioada 01 Mai 2013 – 30 Iunie 2019” 28/01/2013
18. privind neexercitarea dreptului de preempțiune de către Județul Bacău pentru cumpărarea imobilului compus din construcție și teren, situat în Municipiul Bacău, strada Mihail Kogălniceanu nr. 12, județul Bacău 28/01/2013
17. privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului realizat în anul 2012 la instituțiile publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 28/01/2013
16. privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Bacău în Comisia pentru analiza și selectarea solicitărilor de acordare a sprijinului financiar pentru tinerii studenți din județul Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate 28/01/2013
15. privind aprobarea modificării „Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 187/17.12.2012 28/01/2013
14. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale pe unele trasee județene 28/01/2013
13. privind aprobarea structurii organizatorice a Planului Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Bacău și a listelor cu reprezentanți din fiecare componentă a structurii 28/01/2013
12. privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole pentru anul 2013, în județul Bacău 28/01/2013
11. privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2013 28/01/2013
10. privind actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, cu modificările și completările ulterioare, valabile în anul 2013 28/01/2013
9. privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău 28/01/2013
8. privind aprobarea trecerii unor imobile, din domeniul public în domeniul privat al Județului Bacău în vederea casării acestora 28/01/2013
7. privind aprobarea studiului de oportunitate și a concesionării unui imobil aflat în domeniul public al județului Bacău și administrarea Consiliului Județean Bacău 28/01/2013
6. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Olteanu Petre - Cezar 28/01/2013
5. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Gabriel Grițcu 28/01/2013
4. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Șapcă Nicu 28/01/2013
3. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al doamnei Marcu Viorica 28/01/2013
2. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Ciubotaru Lucian Manuel 28/01/2013
1. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Burcă Eugen 28/01/2013