Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotarari ale Consiliului Judetean Bacau - anul 2012

Nr. Hotarare Data adoptarii Fisier
189. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Refacere șarpantă și învelitoare la clădirea "Internat" a Centrului Școlar de educație incluzivă nr. 1 Bacău 17/12/2012
188. privind aprobarea propunerii de majorare a alocației de hrană pentru persoanele ocrotite de unitățile de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 17/12/2012
187. privind aprobarea „Programului de transport public de persoane prin servicii regulate, în trafic județean, pentru perioada 01 Mai 2013 – 30 Iunie 2019” 17/12/2012
186. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe unele trasee județene 17/12/2012
185. privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul „Lucrări de reparații capitale Secția HIV/SIDA – Spitalul Județean de Urgență Bacău” 17/12/2012
184. privind efectuarea unei modificări în Programul de investiții al bugetului propriu al Consiliului județean pe anul 2012 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Lucrări de reparații capitale Secția contagioase copii – Spitalul Județean de Urgență Bacău 17/12/2012
183. privind darea în administrarea Consiliului Local al Orașului Dărmănești a unui imobil aflat în domeniul public al Județului Bacău 17/12/2012
182. privind trecerea unui imobil situat în orașul Dărmănești, din domeniul privat în domeniul public al Județului Bacău 17/12/2012
181. privind aprobarea Planului de măsuri și acțiuni al Serviciului Protecție, Pregătire și Educație Preventivă a Populației din cadrul Inspecției de Prevenire, aflat în structura Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău, pentru anul 2013 17/12/2012
180. privind modificarea statului de funcții la unele instituții publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 17/12/2012
179. privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2013 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău 17/12/2012
178. privind aprobarea efectuării în anul 2013 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2012 de către Președintele și Vicepreședinții Consiliului Județean Bacău 17/12/2012
177. privind aprobarea trecerii unui bun din domeniu public al Județului Bacău în domeniul privat al acestuia în vederea casării 17/12/2012
176. privind avizarea Normelor de venit pentru persoanele fizice care realizează venituri comerciale, stabilite conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr.2875/2011, pentru anul 2013 17/12/2012
175. privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2013 17/12/2012
174. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul IV 2012 al Consiliului Județean Bacău 17/12/2012
173. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2012 17/12/2012
172. privind acordarea premiului de excelență domnului Corneliu Doru Botez, antrenor emerit 17/12/2012
171. privind aprobarea aderării județului Bacău, în calitate de membru asociat la ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA TROTUȘULUI BACĂU, a Actului constitutiv, a Statutului asociației, a cuantumului cotizației și plata acesteia 16/11/2012
170. privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 16/11/2012
169. privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 16/11/2012
168. privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 16/11/2012
167. privind însușirea propunerii de concesionare a unui bun imobil aflat în domeniul public al Județului Bacău și administrarea Consiliului Județean Bacău 16/11/2012
166. privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al județului Bacău a unui bun imobil 16/11/2012
165. privind aprobarea pre-acordului de finanțare dintre Municipiul Bacău, Județul Bacău, Compania Regională de Apă Bacău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 16/11/2012
164. privind aprobarea închirierii unor spații aparținând domeniului public al județului Bacău și aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău 16/11/2012
163. privind redistribuirea unor rechizite rămase în urma implementării proiectului „Ghiozdanul școlarului” din cadrul Programului de susținere a învățământului preșcolar și școlar clasele I – VIII din mediul rural și școlile de Artă și Meserii din județul Bacău 16/11/2012
162. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2012 16/11/2012
161. privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a Sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor 16/11/2012
160. privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Bacău în vederea finalizării asocierii pentru realizarea proiectului “Consolidare și modernizare depozit zonal Crucea Roșie – municipiul Bacău, județul Bacău”, aprobată prin hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 140/2009 31/10/2012
159. pentru aprobarea propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor de interes județean a unor sectoare de drumuri de interes local 31/10/2012
158. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 195/13.12.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a politicii de tarifare pentru Proiectul «Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău», modificată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 34/04.03.2011 31/10/2012
157. privind aprobarea retragerii licențelor de traseu pe unele trasee județene cuprinse în „Programul de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 1 iulie 2008 – 30 aprilie 2013” 31/10/2012
156. privind aprobarea modificării condițiilor de transport pe unele trasee județene cuprinse în „Programul de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 1 iulie 2008 – 30 aprilie 2013” 31/10/2012
155. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee județene 31/10/2012
154. privind aprobarea continuării demersurilor necesare în scopul executării lucrărilor de consolidare și de reparații ce se impun pentru asigurarea funcționalității în condiții de siguranță a clădirii Casei memoriale George Bacovia 31/10/2012
153. privind asocierea Județului Bacău cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății pentru organizarea și desfășurarea proiectului: Conferința științifică internațională „Realizări și perspective în domeniul educației fizice și sportului în contextul interdiscipliniarității învățământului european, ediția a IV-a” 31/10/2012
152. privind asocierea Județului Bacău cu Universitatea „George Bacovia” Bacău și Centrul de cultură „George Apostu” Bacău, pentru organizarea și desfășurarea proiectului „Simpozionul național de estetică, ediția a XVIII-a” 31/10/2012
151. privind validarea desemnării nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2012-2016 31/10/2012
150. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul III 2012 al Consiliului Județean Bacău 31/10/2012
149. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați - faza DAU, pentru lucrările de "Reparații capitale - Reamenajare intrare principală Secția Pediatrie" la Spitalul Județean de Urgentă Bacău 28/09/2012
148. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr, 35/22.02.2012 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea dotării cu autospeciale de intervenție și salvare de Ia înălțime a bazelor operaționale pentru situații de urgență în Regiunea Nord-Est", a cheltuielilor și a activităților cu care va fi implicat Consiliul Județean Bacău în implementarea acestuia 28/09/2012
147. privind darea în administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Comănești a unor suprafețe din imobilul situat în Comănești, str .Pietricica nr.l bis., ce aparține domeniului public al județului Bacău 28/09/2012
146. privind modificarea statului de funcții la unele instituții publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 28/09/2012
145. privind adoptarea monografiei economico-militare a județului Bacău 28/09/2012
144. privind modificarea inventarului domeniului public al Județului Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.89 din 20.12.1999, cu modificările și completările ulterioare 28/09/2012
143. privind acordarea Premiului de excelență domnului profesor doctor loan Mitrea 28/09/2012
142. privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a Proiectului de management câștigător și a duratei pentru care se va încheia Contractul de management la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu" Bacău, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 28/09/2012
141. privind modificarea Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 66/12.04.2012. privind aprobarea asocierii Județului Bacău cu Municipiul Bacău în vederea organizării și desfășurării proiectului "Toamnă Bacoviană", ediția a Il-a 28/09/2012
140. privind aprobarea prețurilor/tarifelor ajustate pentru apa potabilă furnizată de S.C. Compania Regională de Apă Bacău SA, din Stația de tratare Cărăboaia 28/09/2012
139. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale pe unele trasee județene și modificarea caietului de sarcini pe un traseu județean deservit prin curse regulate speciale 28/09/2012
138. privind aprobarea modificării "Programului de transport public de persoane prin servicii regulate in trafic județean, pentru perioada 01 Iulie 2008-30 Aprilie 2013" 28/09/2012
137. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2012-2016 28/09/2012
136. privind desemnarea unor persoane în organele de conducere ale unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean 28/09/2012
135. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău, precum si repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru susținerea programelor de dezvoltare locala si pentru susținerea proiectelor care necesita cofinantare locala 28/09/2012
134. privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 65/2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea și modernizarea ambulatoriului de specialitate (corp A) al Spitalului Județean de Urgență Bacău", finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 125/2009 23/08/2012
133. privind numirea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale a Județului Bacău și Registrul de evidență a garanțiilor locale a județului Bacău 23/08/2012
132. privind stabilirea taxelor de frecvență a cursurilor Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău, pentru anul școlar 2012 – 2013 23/08/2012
131. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2012 23/08/2012
130. privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului și a gheții pe drumurile județene pentru iarna 2012-2013 23/08/2012
129. privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Bacău în domeniul public al județului Bacău și administrarea Consiliului Județean Bacău 23/08/2012
128. privind emiterea avizului pentru tarifele de utilizare a drumurilor de interes local situate pe raza Comunei Zemeș 23/08/2012
127. privind reorganizarea și modificarea statului de funcții al Centrului de Servicii Sociale „Alexandra” Onești din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 23/08/2012
126. privind acceptarea de către județul Bacău a donației unor imobile situate pe raza municipiul Onești din județul Bacău, de la Fundația Hope and Homes for Children România 23/08/2012
125. privind acceptarea donației unui imobil situat în orașul Comănești str. Libertății nr. 81 bis, județul Bacău de la Fundația Hope and Homes for Children România 23/08/2012
124. privind modificarea statului de funcții al Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice – Răchitoasa, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 23/08/2012
123. privind înființarea compartimentului de audit public intern în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, modificarea numărului de personal, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare al acesteia 23/08/2012
122. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reparații capitale la șarpanta clădirii școlii speciale „Maria Montessori” Bacău 23/08/2012
121. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 23/08/2012
120. privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul public Județean de Drumuri Bacău 23/08/2012
119. privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice funcției de administrator public al județului Bacău 23/08/2012
118. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în comisia pentru analiza și selectarea solicitărilor de acordare a sprijinului financiar pentru tinerii studenți din județul Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate 23/08/2012
117. privind modificarea categoriei funcționale a sectorului din drumul județean DJ 117 Zemeș-Bolătău-limita județului Neamț, de la km 37+162 la km 60+394 25/07/2012
116. privind darea în administrare către Consiliul Local al comunei Zemeș a imobilului situat în comuna Zemeș, fost Centru de Servicii Sociale Zemeș, ce aparține domeniului public al județului Bacău 25/07/2012
115. privind organizarea concursului de proiecte de management în vederea încredințării managementului la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 25/07/2012
114. privind modificarea statului de funcții la unele instituții publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 25/07/2012
113. privind aprobarea Planului de acțiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru semestrul al II-lea al anului 2012 25/07/2012
112. privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Bacău în domeniul public al județului Bacău și administrarea Consiliului Județean Bacău 25/07/2012
111. privind înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău și actualizarea componenței acesteia 25/07/2012
110. privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău a imobilului taxe și impozite locale, str. Mărășești nr. 6 25/07/2012
109. privind aprobarea atribuirii serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate și a licenței de traseu pentru traseul județean nr. 9 „Bacău–Secuieni–Ciuturești” 25/07/2012
108. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului de persoane, prin curse regulate speciale, pe unele trasee județene 25/07/2012
107. privind aprobarea actualizării tarifelor propuse de operatorii de transport pentru unele trasee județene cuprinse în „Programul de transport public județean prin servicii regulate pentru perioada 1 iulie 2008–30 aprilie 2013” 25/07/2012
106. privind virarea unor credite bugetare între capitole de cheltuieli ale bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău și repartizarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară al Consiliului Județean Bacău 25/07/2012
105. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II 2012 al Consiliului Județean Bacău 25/07/2012
104. privind aprobarea aderării județului Bacău, în calitate de membru asociat, la ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA MUNTELUI, a Actului constitutiv, a Statutului asociației, a cuantumului cotizației și plata acesteia 25/07/2012
103. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău ca membri ai Comitetului de organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău 25/07/2012
102. privind reconfirmarea domnului Dragoș Adrian Benea – președinte al Consiliului Județean Bacău, în calitate de reprezentant în Adunarea Generală și Consiliul de Administrație ale ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "EURONEST" - A.D.I.E. și desemnarea celui de-al doilea reprezentant al Consiliului Județean Bacău în Adunarea Generală a acestei asociații 25/07/2012
101. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației „Zona Metropolitană Bacău” 25/07/2012
100. privind stabilirea numărului, domeniilor de activitate și componenței în care se organizează comisiile de specialitate ale Consiliului Județean bacău 25/07/2012
99. privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Bacău 25/06/2012
98. privind constatarea constituirii Consiliului Județean Bacău în urma alegerilor locale desfășurate la data de 10 iunie 2012 25/06/2012
97. privind validarea mandatelor consilierilor județeni aleși la data de 10 iunie 2012 25/06/2012
96. privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Județean Bacău 25/06/2012
95. privind aprobarea atribuirii serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate și a licențelor de traseu pentru cinci trasee județene 06/06/2012
94. privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 23/05/2012
93. privind darea în administrare a unităților de compostare individuală a deșeurilor, în scopul realizării proiectului de interes comun ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău” 23/05/2012
92. privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor județene, a unor sectoare de drumuri locale 23/05/2012
91. privind plata cotizației către Asociația Secretarilor de Județe din România 23/05/2012
90. privind plata cotizației județului Bacău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pentru anul 2012 23/05/2012
89. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Lucrări de reparații capitale branșamente electrice și firidă de distribuție energie electrică - Spitalul Județean de Urgență Bacău” 23/05/2012
88. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de lucrări „Lucrări de reparații capitale Secția Urologie – Spitalul Județean de Urgență Bacău” 23/05/2012
87. pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în „Programul de gestionare a calității aerului pentru pulberi PM10 în municipiul Bacău și comuna Letea Veche” 23/05/2012
86. privind aprobarea atribuirii serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate și a licenței de traseu pentru traseul județean nr.3 „Bacău-Stănișești-Slobozia” 23/05/2012
85. privind aprobarea modificării „Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 01 iulie 2008 – 30 aprilie 2013 23/05/2012
84. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, pe unele trasee județene 23/05/2012
83. privind modificarea statului de funcții al Direcției Județene de Evidența Populației 23/05/2012
82. privind organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul Bacău pentru anul școlar 2012-2013 23/05/2012
81. privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Bacău 23/05/2012
80. și anexe - privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2012 23/05/2012
79. privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2011 al Consiliului Județean Bacău 23/05/2012
78. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean a doamnei Cioltan Mirela Carmen 23/05/2012
77. privind acordarea Premiului de excelență scriitorului Victor Mitocariu 12/04/2012
76. privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare si modernizare Maternitate - Spitalul Județean de Urgenta Bacău, etapa II-a, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 144/20.09.2010 12/04/2012
75. privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Instalații interioare și exterioare Ia Catedrala Ortodoxă "ÎNĂLȚAREA DOMNULUI" Bacău, aprobați prin Hotărârea Consiliului județean nr.70/27.06.2007 12/04/2012
74. privind aprobarea continuării parteneriatului cu Universitatea „ Vasile Alecsandri" din Bacău în vederea derulării proiectului „ Centrul Europe Direct Bacău" 12/04/2012
73. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către "Asociația arhitecților șefi de județ" 12/04/2012
72. privind aprobarea modificării "Programului de transport public de persoane prin servicii regulate in trafic județean, pentru perioada 01 Iulie 2008 - 30 Aprilie 2013" 12/04/2012
71. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, pe două trasee județene și modificarea caietului de sarcini al traseului județean special 136S Sascut-Valea Seacă 12/04/2012
70. privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții Lucrări de intervenții la imobilul situat în municipiul Bacău, str.Mihai Eminescu nr. 25 D (CMJ) 12/04/2012
69. privind aprobarea extinderii perioadei de implementare a „Strategiei județene in domeniul asistenței sociale și protecției copilului pentru perioada 2006-2011" până la 31.12.2013 și a Planului Operațional de acțiune pentru implementarea strategiei 12/04/2012
68. privind aprobarea contului de execuție bugetara pe trimestrul 12012 al Consiliului Județean Bacău 12/04/2012
67. privind aprobarea încheierii unui Acord de cooperare între Județul Bacău și Asociația „Cele mai frumoase sate din România" în vederea promovării patrimoniului cultural și turistic al satelor din Județul Bacău prin organizarea de evenimente și derularea de programe/proiecte de interes comun 12/04/2012
66. privind aprobarea asocierii Județului Bacău cu Municipiul Bacău, în vederea organizării și desfășurării proiectului "Toamnă Bacoviană", ediția a Il-a 12/04/2012
65. privind transmiterea în folosință gratuită a unui imobil, aflat în domeniul public al județului Bacău, Camerei de Comerț și Industrie Bacău 12/04/2012
64. privind asocierea dintre Județul Bacău și Asociația Județeană de Fotbal Bacău in vederea cofinanțării proiectului "Sprijinirea activității fotbalistice din județul Bacău" 12/04/2012
63. privind ne exercitarea dreptului de preempțiune de către Județul Bacău pentru cumpărarea imobilului „Casa Arh. George Sterian", situat în municipiul Bacău, strada Mihai Eminescu,nr.10 12/04/2012
62. privind aprobarea variantei de proiectare și a soluției tehnice pentru realizarea Stației de epurare a apelor uzate din municipiul Onești 12/04/2012
61. privind aprobarea derulării operațiunilor financiare ale proiectului „Autocunoaștere, Informare, Dezvoltare personala pentru o cariera profesionala de succes (AID)", finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POS DRU 2007-2013, Cod proiect 64044, prin contul de trezorerie al UAT Județul Bacău 21/03/2012
60. pentru înlocuirea anexelor 1, 2 și 3 ale Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.40/2012 privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Bacău și cu Asociația Club Sportiv Rally Spirit Onești în vederea cofinanțării proiectului "RALIUL MOLDOVEI - BACĂU 2012" 21/03/2012
59. privind plata contribuției Consiliului Județean Bacău la Fondul pentru Dezvoltarea Regională pentru anul 2012 21/03/2012
58. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația Directorilor Economici și Contabililor din Județele din România 21/03/2012
57. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România 21/03/2012
56. privind plata cotizației anuale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău ca membru în cadrul Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP" 21/03/2012
55. privind soluționarea plângerii prealabile formulate de S.C. ROMTELECOM S.A. București împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.152/21.12.2011 privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr, 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2012 21/03/2012
54. privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor județene, a unor sectoare de drumuri comunale 21/03/2012
53. privind aprobarea documentației tehnico-economice „Strada Aurului Negru - Reabilitare strada Mihai Eminescu, între strada George Coșbuc și strada Atelierelor (D.N. 2G) lungime 1.572,96 m.", municipiul Moinești, județul Bacău -faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.1/2012, proiectant S.C. S.A.S. VIAL PRO S.R.L. Bacău 21/03/2012
52. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, pe șapte trasee județene 21/03/2012
51. privind aprobarea modificării " Programului de transport public de persoane prin servicii regulate in trafic județean , pentru perioada 01 Iulie 2008 - 30 Aprilie 2013 " 21/03/2012
50. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul județean N. Bălcescu - Bacău 21/03/2012
49. privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului la instituții publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 21/03/2012
48. privind modificarea organigramei si a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 21/03/2012
47. privind aprobarea organigramei și statului de funcții la Spitalul Județean de Urgenta Bacău 21/03/2012
46. privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Bacău ca urmare a reorganizării acestuia 21/03/2012
45. privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.33/2008 21/03/2012
44. privind aprobarea demarării procedurilor privind concesionarea unui spațiu aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău 21/03/2012
43. privind însușirea raportului preliminar cu privire la „Modernizarea și dotarea buncărului de iradiere din Compartimentul de Cobaltoterapie al Spitalului Județean de Urgență Bacău" 21/03/2012
42. privind darea în administrarea Consiliului Local al Comunei Zemeș a drumului județean DJ 117 tronsonul Zemeș-Bolătău km 37+162 - 43+050 09/03/2012
41. privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Județean Bacău, Consiliului Local al Comunei Zemeș și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului în vederea reabilitării DJ 117 tronsonul Zemeș-Bolătău 09/03/2012
40. privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Bacău si cu Asociația Club Sportiv Rally Spirit Onești in vederea cofinanțării proiectului RALIUL MOLDOVEI-BACAU 2012 22/02/2012
39. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al operatorilor economici aflați sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 22/02/2012
38. privind neexercitarea dreptului de preempțiune de către Județul Bacău pentru cumpărarea imobilului compus din construcție și teren, situat în Municipiul Bacău, strada Mihail Kogălniceanu nr.12, județul Bacău 22/02/2012
37. privind aprobarea asocierii Județului Bacău cu Comuna Tamași în vederea realizării în comun a obiectivului Variantă de traversare a râului Siret între DJ252B și drumurile locale în satul Furnicari, comuna Tamași, județul Bacău 22/02/2012
36. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, pe patru trasee județene 22/02/2012
35. privind aprobarea proiectului îmbunătățirea dotării cu autospeciale de intervenție si salvare de la înălțime a bazelor operaționale pentru situații de urgență în Regiunea Nord-Est, a cheltuielilor și a activităților cu care va fi implicat Consiliul Județean Bacău în implementarea acestuia 22/02/2012
34. privind aprobarea proiectului Ansamblu monumental- Aleea Domnitorilor, amplasat în parcul central din orașul Cricova, mun.Chișinău, Republica Moldova 22/02/2012
33. privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean 22/02/2012
32. privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 101/29.06.2010 cu privire la proiectul Reabilitarea drumului județean 252, Huruiesti - Gaiceana- Parincea- Bibiresti -Buhoci, km 75+300-130+100, județul Bacău, cod SMIS 1012 22/02/2012
31. privind aprobarea structurii personalului nedidactic din unitățile de învățământ special si special integrat din județul Bacău 22/02/2012
30. privind modificarea organigramei și a statului de funcții la unele instituții publice de cultura si servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 22/02/2012
29. privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea Serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap, precum și a contribuției consiliilor locale la finanțarea acestor servicii 22/02/2012
28. privind respingerea Plângerii prealabile formulată de S.C. GRUP ATYC S.R.L. Târgoviște, județul Dâmbovița, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 160/21.12.2011 privind aprobarea retragerii licenței de traseu a acestui operator pe traseul județean nr.60 N. Bălcescu - Bacău, cuprins în Programul de transport public de persoane prin servicii regulate in trafic județean, pentru perioada 01 Iulie 2008 - 30 aprilie 2013 22/02/2012
27. privind luarea în administrare a unor terenuri pentru construcția unor obiective aferente proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău 22/02/2012
26. privind aprobarea Devizului general actualizat pentru Proiectul Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău 22/02/2012
25. privind repartizarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară al Consiliului Județean Bacău 22/02/2012
24. privind acordarea Premiului de excelență scriitorului Calistrat Costin 22/02/2012
23. privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Județului Bacău și acordarea Premiului de excelență pictorului Ilie Boca 22/02/2012
22. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Consolidare DJ159 la Pădureni km 35+300-35+900 județul Bacău" 31/01/2012
21. privind aprobarea indexării in anul 2012 a tarifelor pentru eliberarea licențelor de traseu in vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, în județul Bacău, stabilite prin H.C.J. Bacău nr.189 / 22.11.2010 31/01/2012
20. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, pe trei trasee județene 31/01/2012
19. privind aprobarea modificării tarifului propus pe traseul județean nr.36 « Bacau-Gârleni-Buhuși » cuprins in "Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 1 iulie 2008-30 aprilie 2013 31/01/2012
18. privind aprobarea modificării Programului de transport public de persoane prin servicii regulate in trafic județean, pentru perioada 01 Iulie 2008 - 30 Aprilie 2013 31/01/2012
17. privind aprobarea asocierii Judetului Bacau cu Municipiul Onesti in scopul realizarii in comun a Proiectului PASAJ INFERIOR PE DN11, C.F. ADJUD-CICEU, in Municipiul Onesti 31/01/2012
16. privind aprobarea asocierii Județului Bacău cu Municipiul Moinești și cu Spitalul Municipal de Urgență Moinești în vederea realizării în comun a obiectivului Heliport și culoar de zbor la Spitalul Municipal de Urgență Moinești 31/01/2012
15. privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Moinești, în vederea finanțării și realizării în comun a Proiectului Strada Aurului Negru - Reabilitare și modernizare strada Mihai Eminescu, între Strada George Coșbuc și Strada Atelierelor (D.N. 2G) lungime 1.572,90 m. 31/01/2012
14. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Compartimentare si reabilitare clădire existentă pentru birouri multifuncționale si cabinete medicale in cadrul Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Dărmănești (CRRN Dărmănești) 31/01/2012
13. privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 60.000.000 lei 31/01/2012
12. privind actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, cu modificările și completările ulterioare, valabile în anul 2012 31/01/2012
11. privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău 31/01/2012
10. privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la instituții publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 31/01/2012
9. privind desemnarea unui membru în consiliul de administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Bacău 31/01/2012
8. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în consiliile de administrație la instituțiile de învățământ special si special integrat din județul Bacău 31/01/2012
7. pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 164/2011 privind avizarea Normelor de venit pentru persoanele fizice care realizează venituri comerciale, stabilite conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr. 2875/2011, pentru anul 2012 31/01/2012
6. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.184/2010 privind aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și a Indicatorilor de performanță a serviciului 31/01/2012
5. privind aprobarea demarării procedurilor pentru închirierea unor spații aflate în administrarea Complexului Muzeal Iulian Antonescu Bacău 31/01/2012
4. privind aprobarea cotizației pentru anul 2012 la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB" 31/01/2012
3. privind aprobarea cotizației pentru anul 2012 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău 31/01/2012
2. privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a Sumelor defalcate din unele venituri ale statului pe anul 2012 31/01/2012
1. cu privire la adoptarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău,pe anul 2012 31/01/2012