Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotarari ale Consiliului Judetean Bacau - anul 2009

Nr. Hotarare Data adoptarii Fisier
199. privind asocierea între Județul Bacău prin Consiliul Județean Bacău și Comunele Parincea, Tamași și Urechești prin consiliile lor locale privind proiectele aprobate pentru finanțare în cadrul Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu 23/12/2009
198. privind modificarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale statului pe anul 2009 23/12/2009
197. privind aprobarea dării în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a unor imobile 23/12/2009
196. privind trecerea din domeniul privat al Județului Bacău în domeniul public al acestuia și în administrarea Consiliului Județean Bacău a unor imobile 23/12/2009
195. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2009 23/12/2009
194. privind modificarea și completarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 169/2009 23/12/2009
193. privind aprobarea efectuării în anul 2010 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2009 de către Președintele și Vicepreședinții Consiliului Județean Bacău 23/12/2009
192. privind transformarea unor funcții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 23/12/2009
191. privind aprobarea Planului de măsuri și acțiuni al Inspecției de Prevenire și a Planului de măsuri și acțiuni al Centrului Operațional Județean din structura Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău pentru anul 2010 23/12/2009
190. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 02/12/2009
189. privind aprobarea realizării în parteneriat a proiectului “Calitate în administrație” 02/12/2009
188. privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 171/2007 02/12/2009
187. privind aprobarea trecerii imobilului “Canton Poieni” din domeniul public în domeniul privat al Județului Bacău și vânzarea acestuia prin licitație publică 02/12/2009
186. privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole pentru anul 2010, în județul Bacău 02/12/2009
185. privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2010 02/12/2009
184. privind stabilirea impozitelor și taxelor locale prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2010 02/12/2009
183. privind asocierea Consiliului Județean Bacău cu Universitatea „George Bacovia” din Bacău și Centrul de Cultură ”George Apostu” din Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „Simpozionul Național de Estetică, ediția a XV-a“ 14/11/2009
182. privind avizarea propunerilor Normelor de venit pentru anul 2010 pentru contribuabilii autorizați și care realizează venituri din activități independente și își desfășoară activitatea singuri într-un punct fix sau ambulant 14/11/2009
181. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2009 14/11/2009
180. privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Bacău în consiliul de administrație al R. A. AEROPORTUL INTERNATIONAL „GEORGE ENESCU” Bacău 14/11/2009
179. privind delegarea D-lui Staicu Mihail Cristian pentru exercitarea cu caracter temporar a atribuțiilor funcției de Director general la R. A. AEROPORTUL INTERNATIONAL „GEORGE ENESCU” Bacău 14/11/2009
178. privind modificarea treptei de salarizare pentru unele funcții publice din statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Bacău 14/11/2009
177. privind modificarea treptei de salarizare a unei funcții publice din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 14/11/2009
176. privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea lucrărilor de investiții la obiectivul "Reabilitare și modernizare DJ 118B, Berești Tazlău (DJ118) – Strugari, km. 0+000-5+557, județul Bacău" 14/11/2009
175. privind acordarea premiului de excelență domnului Bibire-Genaru Ovidiu 14/11/2009
174. privind respingerea plângerii prealabile formulată de domnul DANCIU PETRU MARIUS împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 156 din 30.09.2009 14/11/2009
173. privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 19/10/2009
172. privind aprobarea închirierii unui spațiu în suprafață de 70 mp aflat în administrarea Complexului Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău 19/10/2009
171. privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2010 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 19/10/2009
170. privind validarea unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău 19/10/2009
169. privind aprobarea contribuției proprii la valoarea cheltuielilor eligibile și de finanțare a cheltuielilor neeligibile si conexe ale proiectului: “Sistem informatic integrat pentru eficientizarea comunicării cu cetățenii și a fluxurilor de activități din administrația publică locală” 19/10/2009
168. privind aprobarea indexării tarifelor pentru eliberarea licenței de traseu în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, în județul Bacău, stabilite prin H.C.J. Bacău nr. 55/23.04.2008 19/10/2009
167. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 19/10/2009
166. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2009 19/10/2009
165. privind aprobarea proiectului de fuziune dintre S.C. „APA SERV” S.A. Bacău și S.C. „COMPANIA DE APĂ BACĂU” S.A. în vederea înființării operatorului regional S.C. „COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ” S.A. Bacău 19/10/2009
164. privind majorarea aportului în natură al Consiliului Județean Bacău la capitalul social al S.C. „APA SERV” S.A. Bacău 19/10/2009
163. privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 22 din 28.02.2003 privind stabilirea unor tarife pentru prestarea unor servicii de către Serviciul public de expertizare medicală și stabilirea gradului de handicap pentru minori 19/10/2009
162. privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Bacău în domeniul privat al acestuia a imobilului „Complex Margareta” situat în Bacău, Bulevardul Unirii, nr. 41, în vederea efectuării unui schimb între Județul Bacău și Asociația Sportivă F.C.M. Bacău cu sediul în Bacău str. Pictor Aman nr. 94. 19/10/2009
161. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 123 din 17.08.2009 privind solicitarea adresată Guvernului României de trecere a unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău 19/10/2009
160. privind respingerea, ca nefondată, a plângerii prealabile formulată de primarul Municipiului Bacău împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 77/2009 și a Certificatului de Atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, seria BC nr. 0067/2009 19/10/2009
159. privind aprobarea asocierii de principiu a Județului Bacău cu Municipiul Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „Consolidare și modernizare Depozit zonal Crucea Roșie – Municipiul Bacău, județul Bacău” 30/09/2009
158. privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de persoanele vârstnice rezidente in Centrul de Ingrijire si Asistenta Rachitoasa din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru anul 2009 30/09/2009
157. privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de asistații/susținătorii legali din centrele rezidențiale publice pentru persoana cu handicap din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru anul 2009 30/09/2009
156. privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului DANCIU PETRU MARIUS 30/09/2009
155. privind acordarea premiului de excelență Domnului Constantin Ciosu 30/09/2009
154. privind modificarea statului de funcții la Biblioteca Județeană «C. Sturdza» Bacău 30/09/2009
153. privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei și statului de funcții la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău 30/09/2009
152. privind transformarea unor funcții publice în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 30/09/2009
151. privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza documentație de avizare a lucrarilor de intervenții, pentru obiectivul "Consolidări, reparații și reabilitări termice Leagăn nr. 1 – corp A" din str. G. Bacovia nr. 54, municipiul Bacău 30/09/2009
150. privind trecerea imobilului situat în Buhuși, str.N.Bălcescu nr.4-“Direcția de Gospodărie Comunală a Consiliului Local Buhuși“din domeniul public în domeniul privat al Județului Bacău 30/09/2009
149. privind modificarea treptei de salarizare pentru unele funcții publice din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 30/09/2009
148. privind aprobarea asocierii de principiu a Județului Bacău cu Orașul Târgu Ocna pentru realizarea în comun a lucrărilor de reabilitare a unui sector din Drumul Județean 116 30/09/2009
147. privind aprobarea asocierii de principiu a Județului Bacău cu Orașul Buhuși pentru realizarea în comun a lucrărilor de reabilitare a unui sector din Drumul Județean 158 30/09/2009
146. privind aprobarea criteriilor pentru evaluarea spațiilor medicale care fac obiectul O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical 30/09/2009
145. privind participarea județului Bacău, prin Consiliul Județean Bacău, la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate 28/09/2009
144. privind aprobarea proiectului “Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural – OBSERVATORUL ASTRONOMIC VICTOR ANESTIN BACAU”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, a cofinanțării cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile și a documentației tehnico-economice 28/09/2009
143. privind aprobarea modificării “Programului de transport public de persoane prin servicii regulate in trafic județean, pentru perioada 01 Iulie 2008 – 30 Iunie 2011“ 31/08/2009
142. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău, precum și repartizarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară al Consiliului Județean Bacău 31/08/2009
141. privind asocierea Consiliului Județean Bacău cu Universitatea din Bacău - Facultatea de Științe în vederea finanțării și realizării în comun a Proiectului „Conferința internațională de Matematică și Informatică „Gh. Vrânceanu” 2009/International Conference on Mathematics and Informatics „Gh. Vrânceanu” 2009 (ICMI/2009)“ 31/08/2009
140. privind aprobarea asocierii județului Bacău cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România–Filiala Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „Consolidare și modernizare Depozit zonal Crucea Roșie – municipiul Bacău, județul Bacău” 31/08/2009
139. privind asocierea județului Bacău cu companiile BARAN ROMÂNIA și LAURUS MEDICAL în vederea realizării unui studiu pentru planificarea și dezvoltarea unui nou centru de oncologie în județul Bacău 31/08/2009
138. privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 31/08/2009
137. privind validarea unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău 31/08/2009
136. privind stabilirea taxelor de frecvență a cursurilor Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău, pentru anul școlar 2009–2010 31/08/2009
135. privind aprobarea Planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii, a poleiului și a gheții pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Bacău, pentru iarna 2009-2010 31/08/2009
134. privind însușirea lungimilor drumurilor județene și a inventarelor podurilor și podețelor aflate în proprietatea publică a județului Bacău 31/08/2009
133. privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință a președintelui, vicepreședintelui, membrilor și secretarului Comisiei pentru protecția copilului 31/08/2009
132. privind modificarea statului de funcții la Biblioteca Județeană «C. Sturdza» Bacău 31/08/2009
131. privind aprobarea organigramei și statului de funcții la Filarmonica „Mihail Jora” Bacău și la Ansamblul Folcloric „Busuiocul” Bacău 31/08/2009
130. privind transformarea unei funcții publice în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 31/08/2009
129. privind repartizarea pe unități administrativ–teritoriale a subvențiilor pentru finanțarea actualizării Planurilor Urbanistice Generale și Regulamentelor aferente 31/08/2009
128. privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Bacău” Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 31/08/2009
127. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2009 17/08/2009
126. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 66/2009 privind aprobarea proiectului: “Reabilitarea și modernizarea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Județean de Pediatrie Bacău”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 17/08/2009
125. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 65/2009 privind aprobarea proiectului: “Reabilitarea și modernizarea ambulatoriului de specialitate (corp A) al Spitalului Județean de Urgență Bacău”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 17/08/2009
124. privind aprobarea proiectului "Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență acordarii asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat in regiunea Nord-Est", a cheltuielilor și a activităților legate de proiect ce revin județului Bacău 17/08/2009
123. privind solicitarea adresată Guvernului României de trecere a unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău 17/08/2009
122. privind aprobarea fuziunii dintre S.C. APA SERV S.A. Bacău și S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Bacău în vederea înființării operatorului regional de apă și apă uzată 20/07/2009
121. privind aprobarea Contractului Colectiv de Muncă al salariaților din cadrul Filarmonicii „Mihail Jora” Bacău, pentru anul 2009 20/07/2009
120. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 20/07/2009
119. privind aprobarea Studiului de fezabilitate al investiției “Completarea sistemelor clasice existente de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, la o serie de clădiri aflate în proprietatea publică a județului Bacău” 20/07/2009
118. privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău 20/07/2009
117. privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean 20/07/2009
116. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2009 20/07/2009
115. privind aplicarea la Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală și energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului precum și aprobarea acordului privind contractarea finanțării 29/06/2009
114. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2009 29/06/2009
113. privind declararea ca monument al naturii de interes județean a obiectivului ”Fântâna cu trei stejari” situat în comuna Faraoani, județul Bacău 29/06/2009
112. privind aprobarea derulării proiectului de închidere a instituțiilor rezidențiale de tip clasic Centrul Rezidențial “Ghiocelul” Bacău și Centrul Rezidențial “Pietricica” Comănești din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 29/06/2009
111. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 163 din 8 decembrie 2008 privind aprobarea taxelor speciale pentru activitățile de stare civilă și evidența persoanei prestate de către Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău, pentru anul 2009 29/06/2009
110. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții „Extindere Compartiment de primire urgențe la Spitalul Municipal de Urgență Moinești” 29/06/2009
109. privind acordarea avizului favorabil pentru modificarea actului constitutiv al Spitalului Municipal de Urgență Moinești în vederea realizării obiectivului „Studiu de amplasare heliport și culoar de zbor la Spitalul Municipal de Urgentă Moinești” 29/06/2009
108. privind aprobarea proiectului “Autorități responsabile, comunități implicate!” în cadrul Programului Operațional “Dezvoltarea Capacității Administrative”, Axa prioritară 2: “Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice”, Domeniul Major de Intervenție 2.1: ”Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor” 29/06/2009
107. privind aprobarea actualizării Strategiei județene în domeniul asistenței sociale și protecției copilului pentru perioada 2006-2011 și a Planului Operațional de acțiune pentru implementarea strategiei 29/06/2009
106. privind aprobarea Planului de acțiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru anul 2009 29/06/2009
105. privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 73 din 10.05.2009 pentru aprobarea realizării în parteneriat a proiectului: “Strategia de dezvoltare durabilă a zonelor rurale din județul Bacău” 29/06/2009
104. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 29/06/2009
103. privind aprobarea tarifelor propuse de operatorii de transport pentru unele trasee județene cuprinse în “Programul de transport public județean prin servicii regulate pentru perioada 1 iulie 2008–30 Iunie 2011“ 29/06/2009
102. privind aprobarea modificării și reactualizării condițiilor de transport pe unele trasee județene cuprinse în “Programul de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 01 Iulie 2008–30 Iunie 2011“ 29/06/2009
101. privind aprobarea Listei proiectelor prioritare propuse pentru finanțare în cadrul Programului “Electrificare 2007–2009 “ 29/06/2009
100. privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, pentru obiectivul „Lucrări de consolidări, reparații și reabilitări termice la Clădire Stomatologie” din str. Mărășești nr. 13, municipiul Bacău 29/06/2009
99. privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, pentru obiectivul «Lucrări de consolidări, reparații și reabilitări termice la clădirea Leagăn nr. 1» din str. G. Bacovia nr. 54, municipiul Bacău 29/06/2009
98. privind modificarea treptei de salarizare pentru unele funcții publice din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 29/06/2009
97. privind aprobarea organigramei și statului de funcții la unele instituții publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 29/06/2009
96. privind aprobarea contractului de asociere între județul Bacău și Parohia Romano – Catolică „Sfântul Nicolae” Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a Proiectului de construire a Lăcașului de cult romano – catolic „INIMA NEPRIHĂNITĂ A MARIEI” 29/06/2009
95. privind darea în folosință gratuită Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Bacău a unui spațiu în suprafață de 36 mp situat în imobilul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău 29/06/2009
94. privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu de 35 mp aflat în domeniul public al județului Bacău, situat în Ambulatoriul de Specialitate Copii din cadrul Spitalului de Pediatrie Bacău, către Asociația “Trust Orfelinat Ungureni” 29/06/2009
93. pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean nr. 108 din 31.08.2007 29/06/2009
92. privind respingerea cererii Instituției Prefectului - Județul Bacău de revocare a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 17 din 30.01.2009 29/06/2009
91. privind respingerea cererii Instituției Prefectului - Județul Bacău de revocare a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 160 din 8.12.2008 29/06/2009
90. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 174 din 30.11.2007 privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al județului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 89 din 20.12.1999 29/06/2009
89. privind darea în folosință gratuită, municipiului Bacău a 50% din imobilul „Centru pentru acțiuni de salvare și prevenire a dezastrelor – fosta clădire a Bibliotecii Județene Bacău” 29/05/2009
88. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 15/05/2009
87. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2009 15/05/2009
86. privind aprobarea organigramei și statului de funcții la unele servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 15/05/2009
85. privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2008 al Consiliului Județean Bacău 15/05/2009
84. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația Directorilor Economici și Contabililor din România 15/05/2009
83. privind soluționarea plângerii prealabile formulată de S.C. GRUP ATYC S.R.L. împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 38 din 12.03.2009 15/05/2009
82. privind modificarea treptei de salarizare pentru unele funcții publice din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 15/05/2009
81. privind aprobarea Programului de ocupare temporară a forței de muncă în activități pentru dezvoltarea comunităților locale la instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău în anul 2009 15/05/2009
80. privind avizarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru directorul general al R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU” Bacău în anul 2009, conform Ordonanței de Urgență nr. 79/2008 15/05/2009
79. privind aprobarea cofinanțării activității Centrului de zi pentru copilul cu handicap Onești din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău în anul 2009 15/05/2009
78. pentru aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 33/17.03.2008 15/05/2009
77. privind aprobarea eliberării Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului deținut de S.C. Transport Public S.A. Bacău 15/05/2009
76. privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Bacău în Consiliul de administrație la S.C. APA SERV S.A. Bacău 15/05/2009
75. privind modificarea art. 2 al Hotârârii Consiliului Județean nr. 19 din 30.01.2009 pentru plata cotizației către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România 15/05/2009
74. privind validarea desemnării nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău 10/05/2009
73. privind aprobarea realizării în parteneriat a proiectului “Strategia de dezvoltare durabilă a zonelor rurale din județul Bacău” 10/05/2009
72. privind constituirea comisiei pentru stabilirea și evaluarea terenurilor în vederea eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor 10/05/2009
71. privind înlocuirea reprezentantului județului Bacău în Adunarea Generală a „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB” 18/04/2009
70. privind darea în administrare a unui spațiu pentru desfășurarea activității de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă a asiguraților și pensionarilor din județul Bacău 18/04/2009
69. privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de concesiune de lucrări publice în vederea modernizării și operării Aeroportului Internațional „GEORGE ENESCU” Bacău 18/04/2009
68. privind aprobarea contribuției proprii la valoarea cheltuielilor eligibile și de finanțare a cheltuielilor neeligibile și conexe ale proiectului: “Proiect pilot privind realizarea unui sistem informatic modern pentru eficientizarea serviciilor livrate cetățenilor de către administrația publică locală din județul Bacău”, finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 18/04/2009
67. privind aprobarea contribuției proprii la valoarea cheltuielilor eligibile și de finanțare a cheltuielilor neeligibile și conexe ale proiectului: „Programarea Strategică – modalitate de optimizare a structurilor pentru noile servicii descentralizate/deconcentrate din sectorul prioritar sănătate”, proiect finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007–2013 18/04/2009
66. privind aprobarea proiectului: “Reabilitarea și modernizarea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Județean de Pediatrie Bacău”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 18/04/2009
65. privind aprobarea proiectului: “Reabilitarea și modernizarea ambulatoriului de specialitate (corp A) al Spitalului Județean de Urgență Bacău”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 18/04/2009
64. privind modificarea și completarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Bacău 14/04/2009
63. privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Bacău 14/04/2009
62. privind aprobarea parteneriatului cu Universitatea din Bacău în vederea implementării proiectului “Centrul Europe Direct Bacău” 14/04/2009
61. privind aprobarea contribuției proprii la valoarea cheltuielilor eligibile și de finanțare a cheltuielilor neeligibile si conexe ale proiectului: “Implementarea unui sistem modern de management al calității și mediului - un pas spre o administrație europeană”, finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 14/04/2009
60. privind aprobarea activităților cu care va fi implicat Consiliul Județean Bacau în managementul și implementarea proiectului "Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat" și a cheltuielilor județului Bacău legate de proiect 14/04/2009
59. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 94 din 19.07.2007 privind însușirea suprafețelor imobilelor (construcțiilor și terenuri) cu destinație de districte 14/04/2009
58. privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizare DJ 252B, km. 12+200-13+300, la Tamași, județul Bacău" 14/04/2009
57. privind aprobarea protocolului cadru pentru acordarea/decontarea de servicii sociale pentru persoane cu handicap 14/04/2009
56. privind modificarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 14/04/2009
55. pentru aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 33/17.03.2008 14/04/2009
54. privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. „Apa Serv” S.A. BACĂU 14/04/2009
53. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău 14/04/2009
52. privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Bacău 14/04/2009
51. privind modificarea funcțiilor publice, organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 14/04/2009
50. privind desemnarea unor persoane în organele de conducere ale unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean 14/04/2009
49. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 14/04/2009
48. privind aprobarea participării județului Bacău, în calitate de membru fondator, la înființarea „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 14/04/2009
47.

privind respingerea solicitării formulate de S.C. ROMTELECOM S.A., Divizia Operare Rețea Bacău, referitoare la anularea parțială a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 138/2008 privind stabilirea taxelor și tarifelor aplicabile în anul fiscal 2009

14/04/2009
46.

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei socio-economice de examinare și avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare

14/04/2009
45.

privind aprobarea Contractului Colectiv de Muncă al salariaților din cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, pentru anul 2009

14/04/2009
44.

privind aprobarea Contractului Colectiv de Muncă al salariaților din cadrul Ansamblului Folcloric „Busuiocul” Bacău, pentru anul 2009

14/04/2009
43.

privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Huiban Nicolae

14/04/2009
42.

privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Amagde Robert

14/04/2009
41. privind alegerea domnului Brăneanu Dumitru în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău 12/03/2009
40. privind alegerea domnului Bondor Silviu în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău 12/03/2009
39. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 12/03/2009
38. privind aprobarea retragerii licenței de traseu operatorului de transport S.C. “GRUP ATYC“ S.R.L. Târgoviște, jud. Dâmbovița, care deservește traseul județean nr. 60 “Nicolae Bălcescu–Bacău“, cuprins în “Programul de transport persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 1 iulie 2008–30 iunie 2011“, aprobat prin H.C.J. Bacău nr. 39/17.03.2008, cu modificările și completările ulterioare 12/03/2009
37. cu privire la adoptarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău, precum și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale statului pe anul 2009 12/03/2009
36. privind asocierea Consiliului Județean Bacău cu Spitalul de Pediatrie Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a Proiectului „Conferința națională de chirurgie pediatrică a Societății de Chirurgie Pediatrică din România“ 12/03/2009
35. privind asocierea județului Bacău cu Parohia Romano-Catolică „Sfântul Nicolae” din Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a Proiectului de construire a Lăcașului de cult romano catolic „INIMA NEPRIHĂNITĂ A MARIEI” 12/03/2009
34. privind modificarea și completarea componenței nominale a comisiei dezvoltare economică, integrare europeană, buget și fiscalitate a Consiliului Județean Bacău 26/02/2009
33. privind aprobarea schimbării încadrării Ansamblului Folcloric „BUSUIOCUL” Bacău din așezământ cultural în instituție de spectacole 26/02/2009
32. privind reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 26/02/2009
31. privind însușirea suprafeței de 268,9 mp, teren aferent clădirii în care funcționează Dispensarele medicale nr. 4 și 16, situat în municipiul Bacău, str. Martir Horea, nr. 1, ca aparținând domeniului privat al județului Bacău, în vederea înscrierii dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 26/02/2009
30. privind aprobarea îndreptării erorii materiale și de redactare inserate în H.C.J. Bacău nr. 111/22.09.2008 pentru aprobarea modificărilor pe unele trasee județene cuprinse în “Programul de transport persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 1 iulie 2008–30 iunie 2011“, aprobat prin H.C.J. Bacău nr. 39/17.03.2008 și în Anexa 1 la H.C.J. Bacău nr. 15/30.01.2009 privind aprobarea modificării și reactualizării condițiilor de transport pe unele trasee județene cuprinse în “Programul de transport persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 1 iulie 2008–30 iunie 2011“ 26/02/2009
29. privind stabilirea componenței comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru obiectivul STAȚIE DE POMPARE MOINEȘTI, cuprins în Componenta A – Construcția și reabilitarea aducțiunii principale Poiana Uzului-Bacău a proiectului cu finanțare prin Măsura ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 26/02/2009
28. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții «Amenajare și modernizare Maternitate» din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău 26/02/2009
27. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții «Secție oncologie și cobaltoterapie» din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău 26/02/2009
26. privind stabilirea contribuției consiliilor locale la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap 26/02/2009
25. privind aprobarea Acordului/Contractului Colectiv de Muncă al salariaților din cadrul Complexului Muzeal de Științele Naturii “Ion Borcea” Bacău, pentru anul 2009 26/02/2009
24. privind respingerea contestației formulată de domnul Botomei Vasile, în calitate de președinte executiv al PD-L, împotriva adresei de răspuns nr. 223/2009 și a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 4/30.01.2009 26/02/2009
23. privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru autoturismele din parcul auto al Consiliului Județean Bacău 26/02/2009
22. privind constituirea comisiei de negociere a tarifelor pentru utilizarea zonei drumurilor județene cu titularii construcțiilor și instalațiilor amplasate în zona drumurilor județene și a regulamentului de desfășurare a activității comisiei 26/02/2009
21. privind continuarea activității reprezentanților Consiliului Județean Bacău în cadrul Biroului European de Reprezentare al UNCJR de la Bruxelles în perioada ianuarie–decembrie 2009 30/01/2009
20. privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău 30/01/2009
19. privind plata contribuției Consiliului Județean Bacău la Fondul pentru Dezvoltare Regională pentru anul 2009 și a cotizației către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România 30/01/2009
18. privind transformarea unor funcții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 30/01/2009
17. privind aprobarea contractului Colectiv de muncă al salariaților din cadrul Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, pentru anul 2009 30/01/2009
16. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 30/01/2009
15. privind aprobarea modificării și reactualizării condițiilor de transport pe unele trasee județene cuprinse în "Programul de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 01 Iulie 2008–30 Iunie 2011" 30/01/2009
14. privind aprobarea tarifelor propuse de operatorii de transport pentru unele trasee județene cuprinse în "Programul de transport public județean prin servicii regulate pentru perioada 1 iulie 2008–30 Iunie 2011" 30/01/2009
13. privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2009 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău 30/01/2009
12. privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42/2006 privind solicitarea transmiterii fară plată a unui imobil cu terenul aferent, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău 30/01/2009
11. privind respingerea cererii Instituției Prefectului județului Bacău de revocare a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 108 din 22.09.2008 30/01/2009
10. privind aprobarea modificării actului constitutiv și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B. 30/01/2009
9. privind acceptarea unor unități administrativ-teritoriale din județul Bacău, în calitate de membri ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B. 30/01/2009
8. privind aprobarea contractului de concesiune de lucrări publice în vederea modernizării și operării Aeroportului Internațional "GEORGE ENESCU" Bacău 30/01/2009
7. privind aprobarea efectuării în anul 2009 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2008 de către președintele Consiliului Județean Bacău 30/01/2009
6. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Neagu George Ionuț 30/01/2009
5. privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Biri Daniela Teodora 30/01/2009
4. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Nistor P. Neculai 30/01/2009
3. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Tătaru Dan 30/01/2009
2. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Palăr Ionel 30/01/2009
1. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Nistor Vasile 30/01/2009