Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotarari ale Consiliului Judetean Bacau - anul 2007

Nr. Hotarare Data adoptarii Fisier
197. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 174/30.11.2007 privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al județului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 89 din 20.12.1999 19/12/2007
196. privind aprobarea Acordului/Contractului colectiv de muncă al salariaților din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău, pentru anul 2008 19/12/2007
195. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 19/12/2007
194. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2007 19/12/2007
193. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de soluție, pentru obiectivul Alimentare de bază cu energie electrică pe medie tensiune a obiectivului Catedrala Ortodoxă "Înălțarea Domnului" Bacău 19/12/2007
192. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul "Reabilitare conductă transport apă potabilă Dn 800, ramura Dărmănești–Tg. Ocna–Onești, între km 20+600 și km. 21+600" 19/12/2007
191. privind aprobarea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști și a sumei de bani pentru nevoi personale 19/12/2007
190. privind acordarea Premiului de Excelență Domnului Ramon Tavernier 19/12/2007
189. privind acordarea Premiului de Excelență Domnului Florin Grapă 19/12/2007
188. privind modificarea statului de funcții la Biblioteca Județeană "C. Sturdza" Bacău 19/12/2007
187. privind aprobarea efectuării în anul 2008 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2007 de către președintele și vicepreședinții Consiliului Județean Bacău 19/12/2007
186. privind aprobarea criteriilor și condițiilor de utilizare a fondurilor de premiere constituite conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 6/2007 și Ordonanței Guvernului nr. 10/2007 19/12/2007
185. privind aprobarea Planului de măsuri și acțiuni de protecție civilă, a Planului de măsuri și acțiuni de prevenire a incendiilor și a Planului de măsuri și acțiuni al centrului operațional din structura Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Maior Constantin Ene" al județului Bacău în anul 2008 19/12/2007
184. privind numirea directorului Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău 19/12/2007
183. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău precum și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a "Sumelor defalcate din TVA pentru cofinanțarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii locale" pe anul 2007 30/11/2007
182. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 30/11/2007
181. privind aprobarea contribuției financiare a Consiliului Județean Bacău la realizarea proiectului "Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență, acordării asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat" și a contribuției financiare la constituirea patrimoniului inițial al ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "EURONEST"-A.D.I.E. 30/11/2007
180. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în cadrul celor dintâi organe de conducere și administrare ale ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "EURONEST" – A.D.I.E 30/11/2007
179. privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "EURONEST" – A.D.I.E și mandatarea Președintelui Consiliului Județean Bacău în vederea semnării înscrisurilor necesare dobândirii personalității juridice a asociației 30/11/2007
178. privind aprobarea realizării proiectului "Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență, acordării asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat" și a participării județului Bacău, reprezentat de autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean, Consiliul Județean Bacău, în calitate de membru fondator la constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "EURONEST"- A.D.I.E 30/11/2007
177. privind propunerea de încadrare în categoria funcțională a drumurilor comunale, a drumului judetean DJ 116A-Slănic Moldova-Poiana Sărată, km 0+000-km 15+017 30/11/2007
176. privind aprobarea preluării în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a activității "Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane cu Dizabilități Costachi Negri Tg. Ocna", dezvoltat prin proiectul PHARE BC 71 30/11/2007
175. privind aprobarea preluării în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a activității "Centrului de Îngrijire și Asistență a Persoanei cu Dizabilități Comănești" dezvoltat prin proiectul PHARE BC 70 30/11/2007
174. privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al județului aprobat prin Hotărarea Consiliului Județean Bacău nr. 89 din 20.12.1999 30/11/2007
173. privind numirea directorului general interimar al R.A. AEROPORTUL Bacău 30/11/2007
172. privind eliberarea din funcție a directorului general al R.A. AEROPORTUL Bacău 30/11/2007
171. privind aprobarea proiectului "Reabilitare DJ 252 –Huruiești–Găiceana–Parincea-Bibirești- Buhoci, km 75+300–130+100", a contribuției proprii la valoarea cheltuielilor eligibile și finanțarea cheltuielilor neeligibile 22/11/2007
170. privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea investiției "Reabilitare DJ 252, Huruiești–Găiceana–Parincea–Bibirești-Buhoci, km. 75+300-130+100" 22/11/2007
169. privind repartizarea pe unități administrativ–teritoriale a subvențiilor pentru finanțarea Planurilor Urbanistice Generale și a Regulamentelor Locale de Urbanism 22/11/2007
168. privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public în domeniul privat al județului Bacău în vederea stabilirii de măsuri reparatorii în echivalent 22/11/2007
167. privind modificarea statului de funcții la Biblioteca Județeană "C. Sturdza" Bacău 22/11/2007
166. privind transformarea unei funcții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 22/11/2007
165. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Pth și Deviz General recalculat în urma aplicării procedurilor de achiziție publică la obiectivul de investiție "Reabilitare fațadă la Spitalul de Pediatrie Bacău" 22/11/2007
164. privind aprobarea participării județului Bacău, în calitate de membru fondator la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB 22/11/2007
163. privind conferirea titlului de "Cetățean de Onoare al județului Bacău" domnului Radu Beligan 22/11/2007
162. privind conferirea titlului de "Cetățean de Onoare al Județului Bacău" domnului Ovidiu Bălan 22/11/2007
161. privind aprobarea Strategiei Temelor Orizontale și aplicarea acesteia în cadrul proiectelor realizate din fondurile structurale în exercițiul de programare 2007-2013 10/11/2007
160. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 114/31.08.2007 10/11/2007
159. privind aprobarea demarării proiectului "13 legende pentru Bacău" 10/11/2007
158. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău precum și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a "Sumelor alocate din impozitul pe venit pentru cofinanțarea proiectelor de infrastructură locală" pe anul 2007 10/11/2007
157. privind aprobarea contribuției proprii la valoarea cheltuielilor eligibile și de finanțare a cheltuielilor neeligibile ale proiectelor "Reabilitare DJ 119 F – Căiuți– Pralea, km 0+000–14+300" și "Reabilitare și modernizare a DJ 116, Tg. Ocna-Oituz, km. 15+800–26+700" 10/11/2007
156. privind darea în administrarea R.A. Aeroportul Bacău a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Bacău și modificarea contractului de administrare nr. 6014 din 04.08.2005 și nr. 833 din 08.08.2005 încheiat cu R.A. Aeroportul Bacău 10/11/2007
155. privind însușirea raportului preliminar "Modernizarea Aeroportului Bacău" întocmit de Consorțiul de Consultanță format din S.C. Deloitte Consultanță S.R.L, Societatea civilă de avocatură Boștină&Asociații și S.C. Iptana S.A. 10/11/2007
154. privind aprobarea de principiu a Studiului de Fezabilitate pentru proiectul "Schi Parc Slănic Moldova" elaborat prin asistență tehnică, conform H.G. nr. 811/2006 10/11/2007
153. privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a tarifelor aplicabile în anul fiscal 2008 10/11/2007
152. privind constituirea comisiei de evaluare a candidaților și a proiectelor de management la concursul de proiecte de management pentru ocuparea funcției de director la Filarmonica "Mihail Jora" Bacău 10/11/2007
151. privind aprobarea studiilor de fezabilitate pentru realizarea unor obiective pe drumurile județene 10/11/2007
150. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația Managerilor Financiari din Adminstrația Publică Locală din România 10/11/2007
149. privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Bacău a unei părți din obiectivul "Instalație de balizaj pistă - categoria I - Aeroport Bacău" în vederea valorificării 10/11/2007
148. privind acordarea avizului favorabil pentru modificarea actului constitutiv al Spitalului Municipal de Urgență Moinești în vederea acreditării/atestării capacității de a desfășura activități de cercetare-dezvoltare 10/11/2007
147. privind aprobarea participării Consiliului Judetean Bacău la Ediția a IV-a (2007) a Forumului Regional de Investiții 15/10/2007
146. privind finanțarea proiectului cultural "SFÂNTĂ-I SEARA DE CRĂCIUN-2007" din cadrul programului manifestărilor culturale destinate Sărbătorilor de iarnă 2007, organizat de Consiliul Județean Bacău 15/10/2007
145. privind amplasarea de panouri informative la intrarea în localitățile județului Bacău 15/10/2007
144. pentru revocarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 133 din 27.09.2007 privind asocierea Consiliului Județean Bacău cu Inspectoratul de Poliție Județean Bacău în vederea cofinanțării și realizării în comun a lucrărilor de modernizare la sediile a șase posturi de poliție din județul Bacău, în cadrul programului "Poliție europeană în comunitățile rurale" 15/10/2007
143. privind însușirea lungimilor drumurilor județene aflate în proprietatea publică a județului Bacău 15/10/2007
142. privind propunerea de încadrare în categoria funcțională a drumurilor comunale, a unui sector din drumul județean DJ 241E de la km. 0+00-7+636 15/10/2007
141. privind asocierea Consiliului Județean Bacău cu consilii locale ale unităților administrativ teritoriale din județul Bacău, în vederea cofinanțării și realizării în comun a lucrărilor de modernizare/reabilitare a unor drumuri comunale din județul Bacău 15/10/2007
140. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2007 15/10/2007
139. pentru revocarea parțială a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 89 din 27.06.2007 și aprobarea trecerii unui imobil (clădiri și teren aferent) din domeniul public în domeniul privat al județului Bacău în vederea stabilirii de măsuri reparatorii în echivalent 15/10/2007
138. privind constituirea comisiei de evaluare a candidaților și a proiectelor de management la concursul de proiecte de management pentru ocuparea funcției de director la Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău 15/10/2007
137. privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de proiecte de management pentru ocuparea funcțiilor de director la instituțiile publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 15/10/2007
136. privind aprobarea inițierii procedurilor pentru schimbarea denumirii AEROPORTUL Bacău în AEROPORTUL INTERNAȚIONAL "GEORGE ENESCU" Bacău și a mandatării domnilor Bunea Cristian și Paraschivescu Andrei să ducă la îndeplinire această procedură 15/10/2007
135. privind acordarea titlului de Director onorific al Filarmonicii "Mihail Jora" Bacău, domnului Ovidiu Bălan 15/10/2007
134. privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții "Reparații capitale pe DJ 119B, Măgura (DN11) - Crihan - Mărgineni (DN2G), km. 8+200-16+700, județul Bacău" 27/09/2007
133. privind asocierea Consiliului Județean Bacău cu Inspectoratul de Poliție Județean Bacău în vederea cofinanțării și realizării în comun a lucrărilor de modernizare la sediile a șase posturi de poliție din județul Bacău, în cadrul programului „Poliție europeană în comunitățile rurale” 27/09/2007
132. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul "Reabilitare dig de protecție la km 6+014 și km 6+339 pentru protejarea conductei de apă brută baraj Valea Uzului – Stația de tratare Dărmănești" 27/09/2007
131. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 27/09/2007
130. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul "Creșterea capacității de alimentare cu energie electrică a Parcului Industrial HIT Hemeiuși", conform Avizului tehnic de racordare nr. 129 M (SSR)/2007 emis de către E-ON Moldova 27/09/2007
129. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 96/19.07.2007 27/09/2007
128. privind plata cotizației către Asociația Secretarilor de județe din România 27/09/2007
127. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2007 27/09/2007
126. privind modificarea organigramei și statului de funcții la R.A. AEROPORTUL Bacău 27/09/2007
125. privind modificarea statului de funcții la Biblioteca Județeană "C. Sturdza" Bacău 27/09/2007
124. privind transformarea unei funcții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 27/09/2007
123. privind numirea directorului Complexului Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău 27/09/2007
122. privind încetarea de drept a raporturilor de muncă și a contractului individual de muncă ale directorului Filarmonicii „Mihail Jora” Bacău 27/09/2007
121. privind respingerea contestației domnului Botomei Vasile împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 65/16.05.2007 27/09/2007
120. privind încetarea raporturilor de muncă și a contractului individual de muncă ale directorului Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău 10/09/2007
119. privind aprobarea închirierii unor spații în suprafață de 45 mp din incinta Spitalului Județean de Urgență Bacău 31/08/2007
118. privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului a unor clădiri în vederea casării lor 31/08/2007
117. privind aprobarea trecerii spațiului în care își desfășoară activitatea Serviciul Medicină Legală, ce aparține domeniului privat al județului Bacău, din administrarea Consiliului Județean Bacău în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău 31/08/2007
116. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2007, precum și repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară 31/08/2007
115. privind aprobarea participării Consiliului Județean Bacău în calitate de membru fondator la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "EURONEST" 31/08/2007
114. privind alocarea de fonduri bugetare pentru inițierea achiziției de studii de fezabiliate și a studiilor conexe (analiza cost beneficiu; studiul de evaluare a impactului asupra mediului: avize, acorduri, autorizații) pentru proiectele finanțabile prin POR 2007-2013 31/08/2007
113. pentru aprobarea implementării proiectului "Rețeaua de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice - un model de lucru în parteneriat" 2004/016-772.04.02.03 02.01.110 (cod Phare), finanțat prin Programul PHARE 2004–2006 Coeziune Economică și Socială, Servicii Sociale, din cadrul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familie 31/08/2007
112. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza P.T. + C.S. + D.E. pentru obiectivul "Lucrări de reparații la pista de decolare – aterizare la Aeroportul Bacău" 31/08/2007
111. privind aprobarea preluării de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor de către Consiliul Județean Bacău a obiectivului de investiție "Alimentarea cu apă a localității Faraoani, comuna Faraoani, județul Bacău", finanțat conform HG nr. 687/1997 și predarea acestuia în domeniul public al comunei Faraoani și administrarea Consiliului Local Faraoani 31/08/2007
110. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 31/08/2007
109. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul "Reabilitare conductă apă brută PREMO Dn 1000 mm amonte aval alunecare teren km 4 (L=3000 m)" 31/08/2007
108. privind transmiterea Districtului Podu Turcului, precum și a terenului aferent acestuia, în folosință gratuită Fundației de Sprijin Comunitar Bacău 31/08/2007
107. privind aprobarea cofinanțării, în vederea realizarii Proiectului "Reabilitare DJ 241, Podu Turcului-Glăvănești, km. 27+800-32+600 și Putini-Colonești-Izvorul Berheciului, km. 67+000-69+200 și consolidarea podurilor pe DJ 123, km. 45+027 și km. 45+520 din județul Bacău 31/08/2007
106. privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului și a gheții pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Bacău, pentru iarna 2007-2008 31/08/2007
105. privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea unor obiective pe drumurile județene, rezultați din studiile de fezabilitate 31/08/2007
104. privind constituirea fondurilor de premiere conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 6/2007 și Ordonanței Guvernului nr. 10/2007 31/08/2007
103. privind modificarea taxelor de frecvență pentru cursurile anului școlar 2007–2008 la Școala Populară de Arte și Meserii Bacău 31/08/2007
102. privind transformarea unei funcții publice vacante în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 31/08/2007
101. privind modificarea statului de funcții la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău 31/08/2007
100. privind aprobarea trecerii spațiului în care își desfășoară activitatea Laboratorul de Sănătate Mintală, ce aparține domeniului privat al județului Bacău, din administrarea Consiliului Județean Bacău în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău 19/07/2007
99. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 34 din 30.03.2007, privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor suprafețe de teren care fac obiectul prevederilor Legii nr. 10/2001 modificată și completată 19/07/2007
98. privind conferirea titlului de "Cetățean de Onoare al județului Bacău" doamnei Nadia Elena Comăneci și domnului Julio Iglesias 19/07/2007
97. pentru abrogarea parțială a Hotărârii Consiliului Județean Bacău privind aprobarea Statutului Județului Bacău nr. 100 din 29.09.2003 și aprobarea criteriilor și a procedurii de conferire și retragere a titlului "Cetățean de Onoare al Județului Bacău" și a drepturilor nepatrimoniale conexe, precum și a altor diplome și premii 19/07/2007
96. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 84 din 28.08.2006 pentru aprobarea Listei imobilelor proprietate privată a județului Bacău în care funcționează cabinetele medicale și laboratoarele de tehnică dentară care urmează a fi vândute în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 110/2005 aprobată prin Legea nr. 236/2006, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 100 din 28.09.2006 19/07/2007
95. privind aprobarea studiilor de fezabilitate cuprinzând principalii indicatori tehnico-economici pentru realizarea unor obiective pe drumurile județene 19/07/2007
94. privind însușirea suprafețelor imobilelor (construcții și terenuri) cu destinație de districte 19/07/2007
93. privind constituirea comisiei de evaluare a candidaților și a proiectelor de management la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea funcției de director la Complexul Muzeal de Științele Naturii "Ion Borcea" Bacău 19/07/2007
92. privind aprobarea asocierii județului Bacău cu județul Vaslui, prin autoritățile lor deliberative, pentru realizarea in comun a proiectului "Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 241D, km. 0+000-4+900 și drumului județean DJ 241C, km. 14+500-32+625" 19/07/2007
91. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul "Amenajarea secției de Oftalmologie" din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău 27/06/2007
90. privind nominalizarea membrilor în comisia de negociere a Acordului/Contractului colectiv de muncă al personalului încadrat în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și al unităților bugetare subordonate 27/06/2007
89. privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al județului Bacău a clădirilor și terenului aferent în care a funcționat Centrul de recuperare pentru copii cu handicap Ghimeș Făget și darea în administrare a clădirilor și terenului aferent, Consiliului local al comunei Ghimeș Făget 27/06/2007
88. privind aprobarea tarifului pentru închirierea panourilor parazăpezi la Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău 27/06/2007
87. privind transformarea unor posturi contractuale din cadrul Serviciului Public Județean de Drumuri Bacau 27/06/2007
86. privind aprobarea costului anual pentru întreținerea persoanei cu dizabilități rezidentă în Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanei cu Dizabilități Tg. Ocna 27/06/2007
85. pentru aprobarea diminuării cu câte 50 de locuri a capacității centrelor rezidențiale Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni; Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanei cu Handicap Comănești; Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanei cu Handicap Ungureni ca urmare a implementării proiectelor Phare /2003/005-551.04.01-BC69; BC70; BC71 27/06/2007
84. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2007, precum și repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară 27/06/2007
83. privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Bacău a unor suprafețe de teren situate în municipiul Bacău, care fac obiectul notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001, modificată și completată 27/06/2007
82. privind continuarea activității Serviciului Public de Protecție a Plantelor Bacău 27/06/2007
81. privind declararea zilei de 10 iunie "ZIUA ABSOLVENTULUI" - zi de sărbătoare a județului Bacău 27/06/2007
80. privind modificarea statului de funcții la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 27/06/2007
79. privind transformarea unei funcții publice vacante în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 27/06/2007
78. privind numirea directorului Bibliotecii Județene "C. Sturdza" Bacău 27/06/2007
77. privind aprobarea organigramei și statului de funcții la instituțiile publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 27/06/2007
76. privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Bacău conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 27/06/2007
75. privind modificarea treptei de salarizare pentru unele funcții publice din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 27/06/2007
74. privind încetarea de drept a raporturilor de muncă și a contractului individual de muncă ale directorului Complexului Muzeal de Științele Naturii "Ion Borcea" Bacău 27/06/2007
73. privind alocarea sumei necesare finanțării și realizării acțiunii culturale "Julio Iglesias - Romantic Classics - în județul Bacău" 27/06/2007
72. privind reorganizarea Comisiei de Acorduri Unice 27/06/2007
71. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitare bloc operator Spitalul Judetean de Urgență Bacău" 27/06/2007
70. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul Instalații interioare și exterioare la Catedrala Ortodoxă "Înălțarea Domnului" Bacău 27/06/2007
69. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 27/06/2007
68. privind repartizarea pe unități administrativ - teritoriale a subvențiilor pentru finanțarea actualizării Planurilor Urbanistice Generale și Regulamentelor aferente 27/06/2007
67. privind constituirea comisiei de evaluare a candidaților și a proiectelor de management la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea funcției de director la Biblioteca Județeană „ C. Sturdza” Bacău 16/05/2007
66. privind declanșarea procedurilor pentru achiziția serviciului de proiectare și a lucrărilor de execuție pentru realizarea „Elementului arhitectural specific județului Bacău pentru personalizarea/vizualizarea/marcarea principalelor intrări în județ pe drumurile naționale și pe drumurile județene" 16/05/2007
65. privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 150/29.11.2005 și aprobarea dării în administrarea Consiliului Local al municipiului Bacău a terenului în suprafață de 4827,75 mp., situat în incinta Spitalului Județean de Urgență Bacău, necesar realizării obiectivului de investiții „Spitalul municipal Bacău” 16/05/2007
64. privind asocierea județului Bacău cu municipiul Bacău, prin autoritățile lor deliberative, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunii culturale „Julio Iglesias - Romantic Classics – în Județul Bacău” 16/05/2007
63. privind aprobarea și finanțarea proiectului “Lansarea albumului fotografic de promovare a imaginii județului Bacău, intitulat "Mărturisiri. Bacău, o identitate europeană” 16/05/2007
62. privind ocuparea unui post vacant de consilier județean 16/05/2007
61. privind acordul de principiu în vederea inițierii unui parteneriat încheiat între S.C. „Parc Industrial HIT” S.R.L. Hemeiuși și un operator economic 28/04/2007
60. privind acordarea Premiului de excelență sportivului Eusebiu Iancu DIACONU 28/04/2007
59. privind transformarea unei funcții publice vacante în aparatul de specialitate al Consiliul Județean Bacău 28/04/2007
58. privind modificarea Componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău 28/04/2007
57. privind transformarea unei funcții publice în statul de funcții la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău 28/04/2007
56. privind aprobarea preluării de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor (fost MTCT) de către Consiliul Județean Bacău a obiectivului de investiție „Alimentarea cu apă a localităților Poduri și Bucșești, comuna Poduri” județul Bacău, predarea în domeniul public al comunei Poduri și administrarea Consiliului Local Poduri a Sistemului de distribuție Poduri și înscrierea în domeniul public al județului Bacău a Aducțiunii generale și delegarea gestiunii privind exploatarea acesteia de către S.C. APA SERV S.A. Bacău 28/04/2007
55. privind modificarea “Programului de transport persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 01 Iulie 2005–30 Iunie 2008“, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 59/31.05.2005, cu completările și modificările ulterioare 28/04/2007
54. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul “Extindere și modernizare Unitate Primire Urgențe - Spitalul Județean de Urgență Bacău” 28/04/2007
53. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 25 din 28.02.2007 privind reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 28/04/2007
52. privind modificarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 28/04/2007
51. pentru aprobarea cofinanțării activității Centrului de zi pentru copilul cu handicap Onești din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în anul 2007 28/04/2007
50. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 62/2003 privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al județului aprobat prin HG. 1347/2001 28/04/2007
49. privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2006 al Consiliului Județean Bacău 28/04/2007
48. privind rectificarea veniturilor proprii ale R.A Aeroportul Bacău pe anul 2007 28/04/2007
47. privind aprobarea Regulamentului cadru pentru organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a județului Bacău 28/04/2007
46. privind luarea la cunoștință despre procedura administrativă de inițiere a concesionării unui teren de către Consiliul Local al comunei Hemeiuși și aprobarea acordului de principiu al acesteia 30/03/2007
45. privind stabilirea și acordarea unei indemnizații d-lor Manta Șerban și Bobeică Nicolae membri în comisia județeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 30/03/2007
44. privind încetarea raporturilor de muncă și a contractului individual de muncă ale directorului Bibliotecii Județene „C. Sturdza” Bacău 30/03/2007
43. privind aprobarea participării la proiectul “Violența în sport-premise și soluții”, inițiat de Consiliul Regional Limousin și Consiliul Județean Bacău, în cadrul axei învățământ – educație a Convenției de cooperare între regiunea Limousin și județul Bacău 30/03/2007
42. privind numirea unui reprezentant al Consiliului județean în consiliul consultativ de la Spitalul Județean de Pediatrie Bacău 30/03/2007
41. privind aprobarea organigramei, numărului de personal și statului de funcții la R.A. AEROPORTUL Bacău 30/03/2007
40. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 30/03/2007
39. privind aprobarea preluării de la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului de către Consiliul Județean Bacău a obiectivelor de investiție „Alimentarea cu apă a localităților Măgirești, Prăjești, Stănești, Șesuri, comuna Măgirești” și „Alimentarea cu apă a localității Valea Arinilor, comuna Măgirești”, județul Bacău, finanțate conform HG nr. 687/1997 și predarea acestora în domeniul public al comunei Măgirești si administrarea Consiliului Local Măgirești 30/03/2007
38. privind aprobarea preluării de la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului de către Consiliul Județean Bacău a obiectivului de investiție „Alimentarea cu apă a localităților Ardeoani și Leontinești, comuna Ardeoani” județul Bacău, finanțat conform HG nr. 687/1997 și predarea acestuia în domeniul public al comunei Ardeoani și administrarea Consiliului Local Ardeoani 30/03/2007
37. privind aprobarea preluării de la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului de către Consiliul Județean Bacău a obiectivului de investiție „Alimentarea cu apă a localității Sarata-Cătun Talpa, comuna Sarata” județul Bacău, finanțat conform HG nr. 687/1997 și predarea acestuia în domeniul public al comunei Sarata și administrarea Consiliului Local Sarata 30/03/2007
36. privind aprobarea preluării de la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului de către Consiliul Județean Bacău a obiectivului de investiție „Alimentarea cu apă a localităților Luizi Călugăra și Osebiți, comuna Luizi Călugăra” județul Bacău, finanțat conform HG nr. 687/1997 și predarea acestuia în domeniul public al comunei Luizi Călugăra și administrarea Consiliului Local Luizi Călugăra 30/03/2007
35. privind preluarea în domeniul public al județului Bacău a investiției obținute ca rezultat al implementării Proiectului PHARE-RO007.02.03.01, cu titlul ”Parc industrial HIT Hemeiuși –Dezvoltarea infrastructurii de afaceri pentru IMM-uri și investitori particulari în Bacău” 30/03/2007
34. privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului a unor suprafețe de teren situate în municipiul Bacău care fac obiectul prevederilor Legii nr. 10/2001, modificată și completată 30/03/2007
33. privind solicitarea adresată Guvernului României de trecere a unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău 30/03/2007
32. privind desemnarea doamnei Lungu Tudorița ca membru în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 30/03/2007
31. privind stabilirea tarifelor pentru ocuparea suprafețelor din zona drumurilor județene cu instalații și echipamente 30/03/2007
30. privind aprobarea preluării în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a “Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanei cu Dizabilități“ Tg. Ocna dezvoltat prin proiectul PHARE BC 69 30/03/2007
29. privind aprobarea Planului de acțiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru anul 2007 30/03/2007
28. privind ocuparea unui post vacant de consilier județean 30/03/2007
27. privind aprobarea componenței nominale a Consiliului de Administrație al Asociației „ZONA METROPOLITANĂ BACĂU” precum și aprobarea nominalizării reprezentantului Consiliului Județean Bacău din aparatul de specialitate al acestuia ca membru în Comitetul Tehnic al asociației 28/02/2007
26. privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean 28/02/2007
25. privind reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 28/02/2007
24. privind aprobarea preluării de la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului de către Consiliul Județean Bacău a obiectivului de investiție „Alimentarea cu apă a localității Gioseni, comuna Gioseni" județul Bacău, finanțat conform HG nr. 687/1997, predarea acestuia în domeniul public al comunei Gioseni și administrarea Consiliului Local Gioseni și pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activității de exploatare a acestui obiectiv 28/02/2007
23. privind aprobarea preluării de la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului de către Consiliul Județean Bacău a obiectivului de investiție „Alimentarea cu apă a localităților Tamași, Chetriș, Furnicari, comuna Tamași" județul Bacău, finanțat conform HG nr. 687/1997, predarea acestuia în domeniul public al comunei Tamași și administrarea Consiliului Local Tamași și pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activității de exploatare a acestui obiectiv 28/02/2007
22. privind aprobarea preluării de la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor si Turismului de către Consiliul Județean a obiectivului de investiție „Alimentarea cu apă a localității Prăjești, comuna Prăjesti” județul Bacău, finanțat conform HG nr. 687/1997, predarea acestuia în domeniul public al comunei Prăjesti si administrarea Consiliului Local Prăjesti și pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activității de exploatare a acestui obiectiv 28/02/2007
21. privind avizarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru director general al R.A. „AEROPORTUL” Bacău, conform Ordonanței de urgență nr. 79/2001 28/02/2007
20. pentru modificarea funcțiilor de specialitate în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Bacău 28/02/2007
19. privind transformarea a două posturi contractuale la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău 28/02/2007
18. privind transformarea unor posturi contractuale în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 28/02/2007
17. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România 28/02/2007
16. privind aprobarea închirierii unor spații și suprafețe de teren aparținând domeniului public al județului, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău și a Spitalului de Pediatrie Bacău 28/02/2007
15. privind aprobarea studiilor de fezabilitate cuprinzând principalii indicatori tehnico-economici pentru realizarea unor obiective de investiții pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Bacău 28/02/2007
14. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean a domnului Lefter Ioan Silviu 28/02/2007
13. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean a domnului Iancu Dan 28/02/2007
12. privind aprobarea acordului pentru fuzionarea S.C. DRUMURI S.R.L. Bacău cu S.C. AUTO ROM S.R.L., astfel cum a fost solicitată de S.C. SPEDITION UMB S.R.L. Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, Calea Mărășești, nr. 145, județul Bacău, în calitate de asociat unic al S.C. DRUMURI S.R.L. Bacău 31/01/2007
11. pentru aprobarea costurilor anuale pentru persoana cu handicap pe anul 2007 31/01/2007
10. privind aprobarea „Regulamentului de acordare a sprijinului financiar pentru tinerii studenți din județul Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate” precum și a „Contractului pentru acordarea de sprijin financiar beneficiarilor de burse în străinătate” 31/01/2007
9. privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Bacău ca membru în Consiliul de administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în educație a Școlii Speciale Bacău 31/01/2007
8. privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al Consiliului Județean Bacău 31/01/2007
7. privind plata contribuției Consiliului Județean Bacău la Fondul pentru Dezvoltare Regională pentru anul 2007 31/01/2007
6. privind transmiterea clădirii Secție contagioase copii aflat în domeniul public al județului Bacău, din administrarea Spitalului Județean de Urgență în administrarea Spitalului de Pediatrie Bacău 31/01/2007
5. privind aprobarea efectuării în anul 2007 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2006 de către președintele și vicepreședinții Consiliului Județean Bacău 31/01/2007
4. privind aprobarea Programului de ocupare temporară a forței de muncă în activități pentru dezvoltarea comunităților locale la instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău în anul 2007 31/01/2007
3. privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2007 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău 31/01/2007
2. cu privire la adoptarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău, precum și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale statului pe anul 2007 31/01/2007
1. privind stabilirea taxelor și tarifelor specifice activității Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău 31/01/2007