Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotarari ale Consiliului Judetean Bacau - anul 2005

Nr. Hotarare Data adoptarii Fisier
167. privind participarea la realizarea proiectului „Expediția ACONCAGUA - 2006” și cofinanțarea acestuia cu echivalentul a 5000 EURO 22/12/2005
166. privind redistribuirea "Subvențiilor primite de bugetele locale din Fondul de intervenție" pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în județul Bacău în anul 2005 22/12/2005
165. privind aprobarea efectuării în anul 2006 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2005 de către președintele și vicepreședinții Consiliului Județean Bacău 22/12/2005
164. privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiții "Amenajare spațiu în vederea organizării unor expoziții temporare cu lucrări de artă plastică" 22/12/2005
163. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău și al județului Bacău pe anul 2005 22/12/2005
162. privind finanțarea proiectului cultural "Sfântă-i seara de Crăciun" din cadrul programului manifestărilor culturale destinate Sărbătorilor de iarnă, organizat de Consiliul Județean Bacău 29/11/2005
161. privind cofinanțarea de către Consiliul Județean Bacău a acțiunii culturale "Premiile Presei Băcăuane 2005" 29/11/2005
160. privind aprobarea cofinanțării proiectului "Casa din inima orașului integrarea europeană prin cultură și rolul așezămintelor culturale în acest demers" 29/11/2005
159. privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Bacău cu nr. 128/30.09.2005 referitoare la participarea la programul: „Promovarea cooperărilor interregionale în contextul aderării României la structurile Uniunii Europene” 29/11/2005
158. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către „Asociația Secretarilor de județe din România”, „Asociația Directorilor Economici din cadrul Consiliilor Județene din România”, „Asociația arhitecților șefi de județe” 29/11/2005
157. privind majorarea capitalului social al S.C. „PARC INDUSTRIAL HIT” SRL Bacău 29/11/2005
156. cu privire la rectificarea bugetului județului și a bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2005 29/11/2005
155. privind stabilirea criteriilor de repartizare a cotei de 15% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și din sumele alocate de Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetelor locale 29/11/2005
154. privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea unor obiective de investiții, pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Bacău, în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale produse în județul Bacău în anul 2005 29/11/2005
153. privind aprobarea "Planului Local de Acțiune pentru Protecția Mediului–reactualizare" județul Bacău 29/11/2005
152. pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 91 din 18.11.2002 privind aprobarea cofinanțării proiectului "Modernizarea Spitalului Județean Bacău prin reabilitarea sistemului de încălzire" 29/11/2005
151. privind desemnarea membrilor Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a obiectivului de investiții "STAȚIE NOUĂ DE TRATARE A APEI BRUTE", situat pe teritoriul comunei Măgura 29/11/2005
150. privind darea în administrare Direcției de Sănătate Publică a județului Bacău a suprafeței de teren de 5.770 mp situată în incinta Spitalului Județean de Urgentă Bacău, necesară realizării obiectivului de investiții "Spitalul municipal Bacău" 29/11/2005
149. privind încetarea activității Corpului Gardienilor Publici Bacău 29/11/2005
148. privind validarea unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Bacău 29/11/2005
147. privind reorganizarea consiliului de administrație al R. A. AEROPORTUL Bacău 29/11/2005
146. privind validarea mandatului de consilier județean a doamnei Lungu Tudorița 29/11/2005
145. privind validarea mandatului de consilier județean a domnului Fânaru Alexandru 29/11/2005
144. privind constatarea vacantării unui mandat de consilier județean 29/11/2005
143. pentru revocarea parțială a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 76 din 24.06.2005 privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al județului Bacău în domeniul privat al județului Bacău 28/10/2005
142. pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 113/30.09.2005 privind aprobarea preluării imobilelor în care își desfășoară activitatea Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Răcăciuni din domeniul public al comunei Răcăciuni și din administrarea Consiliului local al comunei Răcăciuni în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău 28/10/2005
141. privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Județene de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți 28/10/2005
140. privind suplimentarea statului de funcții al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Bacău cu un post contractual de referent la Direcția urbanism, amenajarea teritoriului și lucrări publice 28/10/2005
139. privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Bacău 28/10/2005
138. privind rectificarea bugetului județului Bacău și a bugetului propriu al Consiliului Județean pe anul 2005 28/10/2005
137. privind aprobarea valorii de pornire a licitației publice pentru vânzarea imobilului Galeriile de Artă "Alfa" 28/10/2005
136. pentru aprobarea repartizării către Consiliul Local al orașului Comănești a unei părți din patrimoniul Corpului Gardienilor Publici Bacău în vederea înființării Poliției Comunitare a orașului Comănești 28/10/2005
135. pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 72/2005 privind înființarea operatorului județean S.C. APA SERV S.A. Bacău 28/10/2005
134. privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Serviciul Public de Protecția Plantelor aplicabile în anul fiscal 2006 28/10/2005
133. privind însușirea prețurilor avizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală și aprobarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare practicate de operatorul județean S.C. APA SERV S.A. BACĂU 28/10/2005
132. privind proiectul de Hotărâre pentru aprobarea preluării de la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului de către Consiliul Județean a obiectivului de investiție „Alimentarea cu apă a localității Sarata, comuna Sarata", județul Bacău, finanțat conform HG nr. 687/1997, predarea acestuia în domeniul public al comunei Sarata și administrarea Consiliului Local Sarata și pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activității de exploatare a acestui obiectiv 28/10/2005
131. privind constatarea vacantării unui mandat de consilier județean 28/10/2005
130. privind participarea Consiliului Județean Bacău, în calitate asociat la înființarea Asociației Zona Metropolitană Bacău 28/10/2005
129. privind suplimentarea bugetului județului Bacău cu suma de 2.223,7 mii lei RON reprezentând “Subvenții primite de bugetele locale din Fondul de intervenție” pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în județul Bacău în anul 2005 30/09/2005
128. privind participarea Consiliului județean la programul "Promovarea cooperărilor interregionale în contextul aderării României la structurile Uniunii Europene" 30/09/2005
127. privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu componenta indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "SCHI PARC SLĂNIC – MO LDOVA" 30/09/2005
126. privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului și a gheții pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Bacău, pentru iarna 2005-2006 30/09/2005
125. privind aprobarea normativelor valorice de cheltuieli pentru cazarmament, echipament, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite și materiale cultural-sportive în activitatea de protecție a copilului 30/09/2005
124. pentru aprobarea Contractului de finanțare pentru servicii încheiat în cadrul Proiectului având codul "PIN 5/2005 NE" 30/09/2005
123. privind înființarea Comisiei Județene de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți 30/09/2005
122. privind aprobarea studiilor de fezabilitate cuprinzând indicatorii tehnico-economici pentru Sistemul Zonal de Alimentare cu Apă TROTUȘ 30/09/2005
121. privind aprobarea inițierii procedurii de concesionare a unui post de transformare amplasat în incinta Complexului Muzeal de Științele Naturii "Ion Borcea" din Parcul Cancicov, municipiul Bacău 30/09/2005
120. privind aprobarea cofinanțării de la bugetul județean a execuției lucrărilor de reabilitare termică la obiectivul Pavilion medico-chirurgical Spital Nou din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău 30/09/2005
119. privind aprobarea preluării de la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului de către Consiliul Județean al obiectivului de investiție "Alimentarea cu apă a localității Galbeni, comuna Nicolae Bălcescu" județul Bacău, finanțat conform HG nr. 687/1997, predarea acestuia în domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu și administrarea Consiliului Local Nicolae Bălcescu și pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activității de exploatare a acestui obiectiv 30/09/2005
118. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 30/09/2005
117. privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a tarifelor aplicabile în anul fiscal 2006 30/09/2005
116. privind repartizarea pe unitati administrativ – teritoriale a Sumelor defalcate din TVA pentru asigurarea ajutorului social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 30/09/2005
115. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2005 30/09/2005
114. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 77/24.06.2005 privind darea unei suprafețe de teren aflate în domeniul public al județului, din administrarea R.A. AEROPORTUL Bacău în administrarea R.A. Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) 30/09/2005
113. privind aprobarea preluării imobilelor în care își desfășoară activitatea Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Răcăciuni din domeniul public al comunei Răcăciuni și din administrarea Consiliului Local al comunei Răcăciuni în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău 30/09/2005
112. privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 95/09.08.2005 privind suplimentarea bugetului județului Bacău cu suma de 20.000 mii lei RON reprezentând Subvenții primite de bugetele locale din Fondul de intervenție” pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în județul Bacău în anul 2005 27/08/2005
111. Pentru aprobarea încheierii convenției între Consiliul județean Bacău și Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, avînd ca obiect identificarea și închirierea spațiului de locuit pentru reprezentanții Consiliului Județean Bacău care vor efectua stagiul de practică la Biroul de Reprezentare al UNCJR, la Bruxelles, precum și a mandatării președintelui consiliului județean de a semna această convenție si de a numi reprezentanții care vor efectua stagiul de practică la Biroul de reprezentare al UNCJR 27/08/2005
110. privind modificarea taxelor de frecvență pentru cursurile anului școlar 2005 – 2006 la Școala Populară de Arte și Meserii Bacău 27/08/2005
109. privind majorarea capitalului social al SC „PARC INDUSTRIAL HIT” SRL Bacău 27/08/2005
108. privind rectificarea bugetului județului Bacău și a bugetului propriu al Consiliului Județean pe anul 2005 27/08/2005
107. Privind finanțarea de la bugetul Consiliului Județean a Proiectului „Complex Integrat de Servicii Sociale Moinești”, județul Bacău 27/08/2005
106. privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău 27/08/2005
105. privind reorganizarea Corpului Gardienilor Publici Bacău, repartizarea patrimoniului și personalului aferent Municipiului Bacău pentru înființarea Poliției Primăriei Municipiului Bacău 27/08/2005
104. privind modificarea funcțiilor publice, organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Județean Bacău 27/08/2005
103. privind aprobarea preluării de către Consiliul Județean Bacău a lucrărilor de investiție „Execuție racord electric aferent Stației de repompare pentru alimentarea cu apă în sistem zonal a comunelor Poduri, Măgirești, Ardeoani”, amplasat în extravilanul orașului Comănești 27/08/2005
102. privind aprobarea executării unor lucrări de reparații și modernizare la Spălătoria centrală a Spitalului Județean de Urgență Bacău 09/08/2005
101. privind transformarea unei funcții publice în statul de funcții al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Bacău 09/08/2005
100. pentru aprobarea listei imobilelor proprietate privată a Consiliului Județean și a terenurilor aferente spațiilor (exclusiv terenuri libere) în care funcționează cabinetele medicale și laboratoarelor de tehnică dentară și care urmează a fi vândute 09/08/2005
99. privind trecerea unui imobil din domeniul public al județului Bacău în domeniul privat al județului Bacău 09/08/2005
98. privind contractarea unui împrumut pentru finanțarea investițiilor Consiliului Județean Bacău 09/08/2005
97. privind aprobarea studiilor de fezabilitate, cuprinzând indicatorii tehnico-economici pentru realizarea unor obiective pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Bacău 09/08/2005
96. privind stabilirea tarifului de ședere la Centrul de Agrement și Recreere Zemeș 09/08/2005
95. privind suplimentarea bugetului județului Bacău cu suma de 20.000 mii lei RON reprezentând “Subvenții primite de bugetele locale din Fondul de intervenție” pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în județul Bacău în anul 2005 09/08/2005
94. privind rectificarea bugetului județului și a bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2005 09/08/2005
93. privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 59/31.05.2005 pentru aprobarea “PROGRAMULUI DE TRANSPORT PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE ÎN TRAFIC JUDEȚEAN, PENTRU PERIOADA 1 IULIE 2005–30 IUNIE 2008“ 09/08/2005
92. privind aprobarea preluării de la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului de către Consiliul Județean a obiectivului de investiție „Alimentarea cu apă a localității Traian, comuna Traian" județul Bacău, finanțat conform HG nr. 687/1997, predarea acestuia în domeniul public al comunei Traian și administrarea Consiliului Local Traian și pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activității de exploatare a acestui obiectiv 09/08/2005
91. privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul GARD PERIMETRAL AEROPORTUL BACĂU 09/08/2005
90. privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul MODERNIZARE ȘI EXTINDERE AEROGARĂ AEROPORTUL BACĂU 09/08/2005
89. privind aprobarea studiului de fezabilitate cuprinzând indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul GARD PERIMETRAL AEROPORTUL BACĂU 09/08/2005
88. privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a R.A. AEROPORTUL Bacău 09/08/2005
87. privind modificarea statului de funcții la Biblioteca Județeană " C. Sturdza” Bacău 09/08/2005
86. privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei și statului de funcții la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău 09/08/2005
85. privind modificarea organigramei, numărului de personal și statului de funcții la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 09/08/2005
84. privind validarea unui mandat de consilier județean 09/08/2005
83. privind constatarea vacantării unui mandat de consilier județean 09/08/2005
82. privind modificarea poz. 17,22,23,25 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 59/31.05.2005 pentru aprobarea “Programului de transport persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2005–2008“ 24/06/2005
81. privind trecerea din domeniul privat și din administrarea Consiliului Județean Bacău, în domeniul public și în administrarea Consiliului Municipal Bacău a unui imobil 24/06/2005
80. privind aprobarea preluării investiției cu titlul “Parc Industrial HIT, Hemeiuș – Dezvoltarea infrastructurii de afaceri pentru IMM-uri și investitori particulari în Bacău”, în vederea exploatării infrastructurii realizate prin Contractul RO 0007.02.03.01 24/06/2005
79. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 66/31.05.2005 privind concesionarea unei suprafețe de teren și pentru aprobarea redevenței de concesionare a acestuia 24/06/2005
78. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 24/06/2005
77. privind darea unei suprafețe de teren aflat în domeniului public al județului, din administrarea R.A. AEROPORTUL Bacău în administrarea R.A. Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA 24/06/2005
76. privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al județului Bacau în domeniul privat al județului Bacău 24/06/2005
75. privind aprobarea închirierii spațiilor în care funcționează laboratoarele de tehnică dentară aflate în domeniul privat al Consiliului Județean Bacău 24/06/2005
74. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România 24/06/2005
73. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău și a bugetului județului Bacău 24/06/2005
72. privind înființarea operatorului județean pentru servicii de alimentare cu apă și canalizare S.C. APA SERV S.A. Bacău 24/06/2005
71. privind asocierea Consiliului Județean Bacău cu unele consilii locale, în vederea realizării Serviciului public pentru alimentare cu apă și canalizare, organizat ca societate comercială pe acțiuni 24/06/2005
70. privind revocarea Hotărârii C.J. nr. 45/ 28 04 05 referitor la aprobarea preluării în domeniul public al județului și în administrarea Consiliului Județean a obiectivului de investiții Alimentare cu apă a localității Traian - comuna Traian, finanțat conform H.G. nr. 687/1997 31/05/2005
69. privind darea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 1 an, Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Bacău, a unui spațiu în suprafață de 34 mp. situat în imobilul din Bacău, str. Gh. Vrânceanu, nr. 44, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Complexului Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău 31/05/2005
68. privind numirea unui membru în consiliul de administrație al R.A. AEROPORTUL Bacău 31/05/2005
67. privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al județului Bacău și administrarea Complexului Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău în administrarea Ansamblului Folcloric „Busuiocul” Bacău 31/05/2005
66. privind concesionarea unei suprafețe de teren aflat în domeniul public al județului Bacău 31/05/2005
65. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2005 31/05/2005
64. privind contractarea unui împrumut pentru finanțarea investițiilor Consiliului Județean Bacău 31/05/2005
63. privind darea în administrarea R.A. AEROPORTUL Bacău a suprafețelor rutiere aeronautice și ale terenurilor aferente zonelor de siguranță ale Aeroportului Bacău, din domeniul public al județului Bacău și administrarea Consiliului Județean Bacău 31/05/2005
62. privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Bacău cu Consiliul Local al municipiului Bacău, în vederea realizării obiectivului de interes comun – Spital municipal Bacău, a spațiului de parcare și a căii de acces la acesta 31/05/2005
61. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în unele consilii de administrație 31/05/2005
60. privind aprobarea studiului de fezabilitate cuprinzând indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul MODERNIZARE ȘI EXTINDERE AEROGARĂ AEROPORT BACĂU 31/05/2005
59. privind modificarea Hotărârii nr. 30/30.03.2005 pentru aprobarea "Programului de transport persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2005–2008", completarea Hotărârii nr. 47/28.04.2005 pentru aprobarea suplimentării "Programului de transport persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2005–2008" și comasarea anexelor la H.C.J Bacău nr. 30/30.03.2005 și H.C.J. nr. 47/28.04.2005 31/05/2005
58. privind validarea unui mandat de consilier județean 31/05/2005
57. privind constatarea vacantării unui mandat de consilier județean 31/05/2005
56. privind reactualizarea componenței Comisiei Județene Anti-Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale și a Secretariatului Tehnic al acesteia 28/04/2005
55. privind aprobarea Planului de restructurare /închidere a instituțiilor rezidențiale pentru persoanele cu handicap din județul Bacău 28/04/2005
54. privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului județean Bacău nr. 111/2004 privind constatarea încetării activității Corpului Gardienilor Publici Bacău 28/04/2005
53. privind validarea unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Bacău 28/04/2005
52. privind numirea directorului general adjunct economic la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 28/04/2005
51. privind rectificarea bugetului județului Bacău și a bugetului propriu al consiliului județean pe anul 2005 28/04/2005
50. privind adoptarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2004 al Consiliului județean Bacău 28/04/2005
49. privind aprobarea costurilor anuale pentru persoana cu handicap pe anul 2005 28/04/2005
48. privind repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a subvențiilor pentru finanțarea Planurilor Urbanistice Generale și a Regulamentelor Locale de Urbanism 28/04/2005
47. privind suplimentarea “Programului de transport persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2005–2008“, aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Bacău nr. 30/30.03.2005 28/04/2005
46. privind aprobarea “PROGRAMULUI DE TRANSPORT PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE ÎN TRAFIC INTERJUDEȚEAN LIMITROF, PENTRU PERIOADA 1 IULIE 2005 – 30 IUNIE 2008" 28/04/2005
45. privind aprobarea preluării în domeniul public al județului și în administrarea Consiliului județean a obiectivului de investiții „Alimentare cu apă a localității Traian, comuna Traian" finanțat conform HG nr. 687/1997 28/04/2005
44. privind transmiterea unui imobil din domeniul public al județului Bacău și din administrarea Consiliului județean Bacău în domeniul public al statului și în administrarea Curții de Conturi a României 28/04/2005
43. privind solicitarea transmiterii fără plată a unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Curții de Conturi a României în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului județean Bacău 28/04/2005
42. privind aprobarea cofinanțării proiectului “Extinderea promotorului local-Agent de dezvoltare la nivelul Regiunii Nord-Est, România” - în cadrul Programului PHARE 2002 – FONDUL DE MODERNIZARE PENTRU DEZVOLTAREA ADMINISTRAȚIEI LA NIVEL LOCAL – linia de buget RO 2002/000-586.03.02 30/03/2005
41. privind darea în administrarea Consiliului local al Municipiului Bacău fără plată a imobilului situat în Bacău, str. Mărășești nr. 6 30/03/2005
40. privind aprobarea majorării capitalului social a SC „PARC INDUSTRIAL HIT” SRL Bacău 30/03/2005
39. privind modificarea actului constitutiv al societății comerciale „PARC INDUSTRIAL H.I.T." S.R.L. Bacău 30/03/2005
38. privind acordul de executare a unor lucrări de investiții la Spitalul Județean de Urgență Bacău 30/03/2005
37. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului județean Bacău și a bugetului județului Bacău pe anul 2005 30/03/2005
36. privind repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru asigurarea ajutorului social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 30/03/2005
35. privind aprobarea planului de măsuri și acțiuni a Serviciului de Protecție Civilă pe anul 2005 30/03/2005
34. privind aprobarea programelor și proiectelor culturale care se finanțează din bugetul propriu al Consiliului județean Bacău în anul 2005 30/03/2005
33. privind validarea desemnării unor membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Bacău 30/03/2005
32. privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a Complexului Muzeal de Științele Naturii "Ion Borcea" Bacău și a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău conform prevederilor Legii muzeelor și colecțiilor publice 30/03/2005
31. privind aprobarea parteneriatului inter-județean în domeniul asistenței sociale 30/03/2005
30. privind aprobarea "Programului de transport persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 1 iulie 2005-30 iunie 2008" 30/03/2005
29. privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului și administrarea Consiliului județean Bacău în domeniul public al comunei Letea Veche și administrarea Consiliului local Letea Veche a obiectivului de investiții „Alimentare cu apă a comunei Letea Veche, sate: Letea Veche, Ruși – Ciutea, Siretu, Radomirești și Holt” și pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activității de exploatare a acestui obiectiv 30/03/2005
28. privind desemnarea unei comisii de analiză a activității Filarmonicii "Mihail Jora" Bacău 28/02/2005
27. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 28/02/2005
26. pentru completarea Hotărârii Consiliului județean Bacău nr. 121/21.12.2004 privind înființarea și componența Comisiei pentru protecția copilului a Consiliului județean Bacău 28/02/2005
25. privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului județean Bacău nr. 96 din 30.10.2004 privind trecerea unui imobil în domeniul public al municipiului Bacău, în scopul înființării Serviciului public de evidență a persoanei, eliberare pașapoarte și regim permise auto 28/02/2005
24. privind aprobarea închirierii unor imobile- clădiri și terenuri aflate în administrarea Complexului Muzeal de Științele Naturii “ION BORCEA” Bacău 28/02/2005
23. privind numirea Directorului general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 28/02/2005
22. privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Filarmonicii „Mihail Jora” Bacău 28/02/2005
21. pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.118/2004 privind înființarea Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Bacău 28/02/2005
20. privind aprobarea organigramei, numărului de personal și statului de funcții la instituțiile și serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 28/02/2005
19. privind modificarea organigramei, numărului de personal și statului de funcții la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 9/2005 28/02/2005
18. privind validarea unui mandat de consilier județean 28/02/2005
17. privind constatarea vacantării unui mandat de consilier județean 28/02/2005
16. privind desemnarea unui consilier județean în funcția de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Bacău 28/02/2005
15. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 25/01/2005
14. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău 25/01/2005
13. privind validarea mandatului de consilier județean a domnei Biri Daniela 25/01/2005
12. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Apostu C. Gheorghe 25/01/2005
11. privind constatarea vacantării a două mandate de consilier județean 25/01/2005
10. privind înființarea Comitetului Tehnic Județean pentru Descentralizare 25/01/2005
9. privind aprobarea organigramei, numărului de personal și statului de funcții precum și avizarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru directorul general al R.A. AEROPORTUL Bacău 25/01/2005
8. privind modificarea funcțiilor publice, organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Județean Bacău conform Ordonanței de urgență nr. 92/2004 25/01/2005
7. privind aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă în activități de interes comunitar pentru unitățile aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău în anul 2005 25/01/2005
6. privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al Consiliului Județean 25/01/2005
5. privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului județean Bacău nr. 105 din 21. 11. 2004 – privind aprobarea solicitării de transmitere a unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului județean Bacău și aprobarea asocierii Consiliului județean Bacău cu Consiliul local al municipiului Bacău în vederea realizării proiectului „ CENTRU DE AFACERI ȘI EXPOZIȚII” 25/01/2005
4. privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu componenta indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „SCHI PARC SLĂNIC – MOLDOVA” 25/01/2005
3. privind aprobarea acordului de asociere încheiat între Consiliul județean Bacău și Consiliul local al municipiului Bacău încheiat în vederea derulării în comun a proiectului “CENTRU DE AFACERI ȘI EXPOZIȚII” 25/01/2005
2. privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului județean Bacău nr. 85 din 27.09.2004 - privind aprobarea asocierii Consiliului județean Bacău cu Consiliul local al orașului Slănic – Moldova, județul Bacău, în vederea realizării proiectului „SCHI PARC SLĂNIC – MOLDOVA” 25/01/2005
1. privind aprobarea acordului de asociere încheiat între Consiliul județean Bacău și Consiliul local al orașului Slănic Moldova încheiat în vederea derulării în comun a proiectului „SCHI PARC SLĂNIC – MOLDOVA” 25/01/2005