Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Competiția proiectelor sociale, culturale și sportive

Joi 26.11.2009 12:00
Prin intermediul Legii nr. 350/2005, administratiile publice locale au posibilitatea de a acorda, din bugetul propriu, finantari nerambursabile persoanelor fizice/juridice fara scop patrimonial – asociatii sau fundatii constituite conform legii, precum si cultelor religioase recunoscute conform legii.
Astfel, conform principiilor cadrului general si procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, Consiliul Județean Bacău a finanțat nouă proiecte sociale, culturale si sportive, cu o sumă totală de 236.899 lei urmatoarelor proiecte.
Proiecte culturale
1. Asociația Culturală Octavian Voicu
Proiectul: Simpozionul - Bacăul centru cultural european.
Scopul proiectului este de cunoaștere și vizibilizare a scriitorilor și artiștilor băcăuani, prin intermediul simpozionului «Bacăul, centru cultural european» și a Revistei «Plumb».
Activitățile principale ale proiectului au constat în: organizarea și susținerea simpozionului lunar „Bacăul centru cultural European„; editarea Revistei lunare ”Plumb” - rubrica „Să ne cunoaștem scriitorii băcăuani” (300 de exemplare); organizarea și desfășurarea acțiunii: ”Premiile Octavian Voicu ale Revistei Plumb”.
Grup țintă, respectiv beneficiarii direcți sunt elevii de gimnaziu, liceenii, studenții, tinerii, scriitorii și intelectualii băcăuani din întregul județ, în număr de 1500 persoane participante la Simpozion și cititori ai Revistei Plumb iar beneficiarii indirecți sunt 3000 de intelectualii, artiștii, creatorii din întreaga țară.
Bugetul total eligibil al proiectului este de 19.170 lei din care Consiliul Județean Bacău finanțează suma de 17.253 lei
   
2. P.F. - Carmen Murariu
Proiectul: Artă și dăruire- Album monografic al artiștilor plastici băcăuani, membri ai UAP Bacău.
Scopul proiectului este de recunoaștere a valorilor artiștilor plastici băcăuani și a operelor lor, prin apariția unui album monografic de artă „U.A.P. Bacău - 40 de ani / 1969 - 2009”.
Activitățile principale ale proiectului au constat în: pregătirea materialului necesar pentru realizarea albumului „U.A.P. Bacau - 40 de ani / 1969 - 2009”; editarea și tipărirea albumului; lansarea și distribuirea acestuia (300 de exemplare). Beneficiari direcți sunt 61 de artiști plastici băcăuani, membri ai UAP filiala Bacău, iar cei indirecți sunt: artiști tineri începători; elevi, studenți
și cadre didactice de la liceele și facultătțle de orice profil, toți cei care sunt deschiși pentru receptarea artei contemporane din județul Bacău  cât și artiști plastici profesioniști, teoreticieni de artă, critici de artă din țară și din străinătate; studenți de la facultățile de artă.
Bugetul total eligibil al proiectului este de 30.000 lei din care Consiliul Județean Bacău finanțează suma de 27 000 lei.

3. Asociația Pentru Promovarea Învățământului European, Bacău

Proiectul: Comunicarea în administrația publică de la sate.
Scopul proiectului este de a îmbunătăți activitatea autorităților locale din mediul rural aparținând județului Bacău, prin creionarea unor mijloace de potențare a abilităților comunicaționale și de mediere a conflictelor.
Activitățile principale ale proiectului au constat în organizarea unui curs de perfecționare a funcționarilor publici din administrația publică rurală, evaluarea cursanților, Publicarea lucrării „Comunicarea dincolo de administrația publică rurală” (500 de exemplare).
Beneficiari direcți sunt autoritățile locale din cele 85 de comune ale județului Bacău instruiți; angajații primăriilor din 32 de comune ale județului care au beneficiat de training acreditat.
Bugetul total eligibil al proiectului a fost de 11.839 lei, din care Consiliul Județean Bacău a acoperit suma de 10.300 lei.


Proiecte sociale
Asociația Sprijin pentru părinți, Bacău
Proiectul: Centrul de zi „Norocel” șanse egale la îngrijire, creștere și educație
Scopul proiectului îl constituie dezvoltarea de servicii de incluziune socială prin asigurarea accesului la servicii sociale copiilor și familiilor aflate în dificultate, grupurilor dezavantajate (respectarea drepturilor copilului la îngrijire, educație și servicii sociale în comunitatea din care face parte) și prin formarea persoanelor care au în grijă ca asistent personal copii cu dizabilitați.
Activitățile principale ale proiectului au constat în: identificarea copiilor cu deficiențe senzoriale de vedere; desfășurarea unui program terapeutic; organizarea unei campanii ”Vreau să circul în siguranță”; inițierea a 30 de persoane în profesia de asistent personal al persoanei cu handicap sever.
Grupul țintă al proiectului îl constituie 15 copii cu dizabilități / deficiențe senzoriale de vedere/copii aflați în dificultate și un număr de 30 asistenți personali ai copiilor cu dizabilități.
Bugetul total eligibil al proiectului este de 29.700 lei din care Consiliul Județean Bacău a contribuit cu 24.000 lei.

2. Fundația de Sprijin Comunitar, Bacău

Proiectul: Locul tău e in bancă! –campanie de conștientizare asupra exploatării prin muncă a copiilor în mediul rural
Scopul proiectului este de a conștientiza factorii interesați (părinți, cadre didactice, copii) asupra efectelor unei probleme sociale grave – abandonul școlar ca urmare a exploatării prin muncă a copiilor – fenomen întâlnit în cele mai dezavantajate zone rurale ale județului Bacău.
Activitățile principale ale proiectului sunt: pregătirea și desfășurarea propriu-zisă a Campaniei de informare/conștientizare a populației din mediul rural privind protecția copilului și drepturile acestuia .
Beneficiarii direcți sunt: 100 cadre didactice din cele 29 școli cuprinse în cinci comune din Estul județului Bacău (Huruieși, Tătărăști, Găiceana, Motoșeni, Glăvănești) și 1,500 copii de vârstă școlară care vor beneficia de informație actualizată. Beneficiari indirecți sunt populația din cele 5 comune rurale (lideri locali, părinți și alți locuitori ai comunităților vizate în proiect)
Bugetul total eligibil al proiectului a fost de 23.596 lei, din care Consiliul Județean Bacău a finanțat suma de 21.000 lei.

3. Asociația „Hedonys”, Bacău

Proiectul: Sprijin pentru copii cu părinți plecați la muncă în străinătate
Scopul proiectului îl constituie dezvoltarea unor servicii sociale adecvate și diversificate de informare, evaluare și consiliere, îndrumare și orientare adresate unui grup vulnerabil și supus marginalizării sociale.
Activitățile principale ale proiectului sunt următoarele: evaluarea și consilierea psihologică a 20 copii din mediul rural, rămași singuri acasă ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate; indrumare vocațională a copiilor vizați în proiect, prin tutoriat profesional; desfășurarea competiției „Mă pregătesc pentru viață”, ocazie pentru copii de a se documenta, a comunica substanțial cu părinți aflați în străinătate și de a se dezvolta personal în mod constructiv; elaborarea și editarea unui ghid destinat copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate și persoanelor ce îi au în îngrijire.
Grupul țintă vizează 20 copii din mediul rural, rămași singuri acasă ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, care sunt beneficiarii direcți ai proiectului. Beneficiarii indirecți sunt familiile acestora/persoanele care îi au în îngrijire, comunitatea din care fac parte beneficiarii direcți dar și specialiștii ce au lucrat în cadrul acestui proiect.
Bugetul total eligibil al proiectului este de 28.068 lei, din care Consiliul Județean Bacău a acordat suma de 24.700 lei.

4. Centrul Diecezan Caritas, Iași:

Proiectul: Dezvoltarea serviciilor la domiciliu
Scopul proiectului este prevenirea și combaterea gradului de excluziune socială a persoanelor vârstnice din mediul rural și urban cât și creșterea accesului acestora la serviciile sociale specializate de îngrijiri la domiciliu.
Activitățile principale ale proiectului sunt următoarele: organizarea de activități de voluntariat și de socializare cu și pentru vârtnici; înființarea unui centru de îngrijiri la domiciliu în Comuna Dămienești; furnizarea de servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente; organizarea de activități de formare pentru personalul din proiect.
Grupul țintă este format din o sută de persoane vârstnice din județul Bacău cu grade diferite de dependență.
Bugetul total eligibil al proiectului este de 23.610 lei, din care Consiliul Județean Bacău a finanțat suma de 12.701 lei.


Proiecte sportive
1. Asociația sportivă “Fotbal Company Municipal”, Onești
Proiectul: Organizarea “Cupei Trotuș” pentru elevii din mediul rural (editia a II a)
Scopul proiectului este de a se încuraja practicarea activităților fizice și sportive, în mod continuu, de cât mai mulți copii și tineri din mediul rural
Activitățile principale din cadrul proiectului sunt următoarele: pregătirea competiției de fotbal; festivitatea de deschidere a competiții ; organizarea de deplasări în vederea desfășurării partidelor de fotbal  și sprijinirea desfășurării în bune condiții a acestora.
Grupul țintă este format din elevii a 8 echipe de fotbal
Bugetul total eligibil al proiectului este de 14 825 lei din care Consiliul Județean Bacău finanțează suma de 12.345 lei

2. Asociatia Județeană de Fotbal, Bacău
Proiectul: SPORT + LIFE
Scopul proiectului este de promovare a fotbalului ca mijloc de interacționare și integrare socială în comunele Căiuți, Agăș și Colonești din județul Bacău. Activitățile principale ale proiectului sunt următoarele: organizarea și disputarea meciurilor de fotbal; organizarea unei selecții la nivel de junior; alcătuirea unei echipe reprezentative pentru comunele mai sus menționate ce urmează să participe la turneul zonal; organizarea și desfășurarea unor sesiuni de antrenament pentru echipa de juniori; participare la turneul zonal; organizare și desfășurare festivitate de premiere
Grupul țintă este format din: 42 de seniori și juniori fotbaliști (beneficiari direcți), iar beneficiari indirecți sunt comunitățile celor trei comune (Căiuți, Agăș și Colonești) din județul Bacău.
Bugetul total eligibil al proiectului a fost de 97.333 lei, la care Consiliul Județean Bacău a contribuit  cu suma de 87.600 lei

Fisiere atasate

Lista proiectelor finantabile

Descarca fisier