Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

9 Mai, Ziua Europei este și Ziua ta!

Luni 09.05.2011 14:30
Declarația de la 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, unul din părinții fondatori ai Europei
"Pacea mondială nu va putea fi salvgardată fără eforturi creatoare pe măsura pericolelor care o amenință. Contribuția pe care (numai) o Europă organizată și vie o poate aduce civilizației umane este indispensabilă menținerii păcii (mondiale). Fiind de peste douăzeci de ani promotoarea unei Europe unite, Franța a avut mereu drept obiectiv esențial salvgardarea păcii. Europa (unită) nu a putut fi edificată, a cunoscut războaie.
Europa (unită) nu va putea fi creată dintr-o dată și nici ca o construcție finită: ea se va realiza prin pași concreți, creând mai întâi o solidaritate de fapt. Reunirea națiunilor europene reclamă ca opozitia seculară dintre Franța și Germania să fie eliminată: de aceea, demersul trebuie să vizeze în primul rând Franța și Germania.
În acest scop, guvernul francez propune declanșarea imediată a acțiunii și focalizarea ei asupra unui obiectiv limită, dar decisiv:
Guvernul francez propune plasarea întregii producții franco-germane de cărbune și oțel sub o Înaltă Autoritate comună, în cadrul unei organizații deschise participării celorlalte state ale Europei.
Punerea în comun a producției de carbon și de fier va asigura imediat stabilirea unor baze comune pentru dezvoltarea economică, prima etapa a Federației europene, și va schimba destinul regiunilor în care de mult timp se fabrică arme de război, ale căror victime au și fost în mod constant.
Solidaritatea de producție care va fi astfel creată va face ca un război între Franța și Germania să devină nu numai de neimaginat, dar să și fie imposibil din punct de vedere material. Edificarea acestei puternice unități de producție, deschisă tuturor statelor care vor dori să participe, va avea drept rezultat faptul că va furniza, în aceleași condiții, tuturor statelor pe care le va reuni elementele fundamentale ale producției industriale, creând astfel fundamentele reale ale unificării lor economice.
Această producție va fi oferită întregii lumi, fără diferențieri sau excluderi, fiind pusă în slujba creșterii nivelului de viață și a păcii. Europa va putea, cu mult mai multe mijloace, să treacă la realizarea unuia dintre obiectivele sale esențiale: dezvoltarea continentului african.
În acest fel se va realiza în mod simplu și rapid fuziunea unor interese indispensabile stabilirii unei comunități economice și se vor pune bazele pentru crearea unei comunități mai largi și mai profunde între state aflate mult timp în opoziție și separate de diviziuni însângerate.
Prin punerea în comun a producției de bază și prin instituirea unei noi Înalte Autorități, ale cărei decizii vor lega Franța, Germania și celelalte state care vor adera, această propunere va realiza primele fundamente concrete ale unei Federații europene indispensabilă obiectivului prezervării păcii.
Pentru urmărirea realizării obiectivelor astfel definite, guvernul francez este dispus să deschidă negocieri, pe baza următoarelor considerente:
Misiunea care ii revine Înaltei Autorități comune va fi aceea de a asigura în timpul cel mai scurt: modernizarea productiei și ameliorarea calității acesteia; asigurarea acelorași condiții ale cărbunelui și oțelului atât pe piața franceză și germană, cât și pe cea a țărilor aderente; dezvoltarea exportului comun către celelalte țări; egalizarea în privința progresului condițiilor de viață și a mâinii de lucru din aceste industrii.
Pentru atingerea acestor obiective, ținând cont de condițiile foarte diferite în care se găsesc în prezent producțiile din țările membre, cu titlu tranzitoriu, o serie de dispoziții vor trebui puse în practică, inclusiv aplicarea unui plan de producție și de investiții, instituirea unor mecanisme de ajustare a prețurilor, crearea unui fond de reconversie care să faciliteze raționalizarea producției. Circulația cărbunelui și a oțelului între țările membre va fi imediat scutită de toate cheltuielile vamale și nu va putea fi afectată de tarifele de transport diferite. Progresiv vor lua naștere condițiile necesare asigurării repartiției cât mai raționale a producției la nivelul de productivitate cel mai ridicat.
Diferit de un cartel internațional care are drept scop repartiția și exploatarea piețelor naționale prin practici restrictive și prin menținerea profiturilor crescute, organizația astfel proiectată va asigura fuziunea piețelor și expansiunea producției.
Principiile și angajamentele esențiale definite mai sus vor face obiectul unui tratat semnat între state. Negocierile indispensabile precizării măsurilor de aplicare vor fi urmărite cu asistenț unui arbitru desemnat de acord comun: acesta va avea sarcina de a veghea ca acordurile să fie conforme cu principiile și, în cazul unei opoziții ireductibile, va fixa soluția care să fie adoptată. Înalta Autoritate comună însărcinată cu funcționarea întregului regim va fi compusă din personalități independente desemnate pe bază paritară de Guverne; un Președinte va fi ales de acord comun de către celelalte țări care aderă. O serie de dispoziții adecvate vor asigura modalitățile de recurs necesare împotriva deciziilor Înaltei Autorități. Un reprezentant al Națiunilor Unite pe lângă această Autoritate va fi însărcinat cu elaborarea, de două ori pe an, a unui raport public către ONU în care se va explica modul de funcționare a noului organism, mai ales în privința salvagardării obiectivelor sale pacifiste.
Instituția Înaltei Autorități nu prejudiciază cu nimic regimul de proprietate al întreprinderilor. În exercitarea misiunii sale, Înalta Autoritate comună va ține cont de puterile conferite Autorității internaționale de la Ruhr și de obligațiile de orice natură impuse Germaniei, atâta timp cât acestea vor subzista."