Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Anunt de recrutare privind selectia a 2 membri neexcutivi in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Aeroportul International ''George Enescu'' Bacau

Marti 25.06.2019 09:00
Consiliul Județean Bacău, în calitate de autoritate publică tutelară a Regiei Autonome Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, anunță organizarea procesului de recrutare și selecție pentru poziția de Membru neexecutiv în Consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în următoarele condiții:
 
Număr de posturi: 2 (două).
 
Pentru a aplica la postul de Membru în Consiliul de Administrație, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:
• Să dețină cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 
• Să cunoască limba română (scris și vorbit); 
• Să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
• Să nu exercite, dacă va fi numit, mai mult de 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni /întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României; 
• Să nu fie în conflict de interese potrivit legii și statutului regiei cu poziția de membru în consiliul de administrație al regiei;
• Să dețină statut de independență, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Să dețină experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat;
• Să aibă studii superioare, finalizate, de preferință în domeniul economic/juridic/inginerie.
 
Conform art. 5 alin 2, lit (c) din Lege 111/2016, candidatul trebuie să nu fie/să nu dețină statut de funcționar public sau altă categorie de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.
Candidații trebuie să cunoască și să dovedească faptul că, pot îndeplini atribuțiile postului, descrise în Anexa 1.
În vederea stabilirii experienței se va lua în considerare numărul de mandate (dacă e cazul), perioada de administrare/management exprimată în ani și, evoluția profitabilității. În acest scop, candidații vor depune la dosarul de candidatură Anexa 2 completată. 
În vederea stabilirii educației candidatului, se vor considera și alte diplome/certificări/atestate care pot aduce valoare postului.  
 
Alături de condițiile de mai sus, persoanele vor fi evaluate și selectate și în baza următoarelor criterii:
Criterii obligatorii: viziune strategică, competență financiară și de contabilitate, managementul proiectelor finanțate prin fonduri structurale și/sau europene, guvernanța întreprinderilor publice și rolul consiliului, luarea deciziei, relații interpersonale, integritate, independență, abilități de comunicare interpersonală;
Criterii opționale: cunoștințe despre domeniul de activitate al regiei, cunoștințe despre domeniul serviciilor publice, competență de gestionare a riscului, monitorizare și control, managementul capitalului uman, influență/persuasiune, organizare și planificare, experiență pe plan local, experiență pe plan internațional, reputație personală și profesională, expunere politică;
Aliniere cu Scrisoarea de așteptări (în cazul persoanelor din lista scurtă).

Fisiere atasate

Anunțul de recrutare și anexele 1-7

Descarca fisier